Základní informace

Cílová skupina programu: 6. - 9. třída ZŠ
Webová stránka programu: http://www.kclitomerice.cz/kc-preven
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Ústecký kraj

Dodatečné informace

Poslání programu

Posláním programu PP Litoměřice je dlouhodobá všeobecná primární prevence rizikového chování s důrazem na specifickou primární prevenci realizovanou ve školách a školských zařízeních, zaměřenou na práci s běžnou populací (programy zaměřené na problematiku prevence šikany, agrese, násilí, domácího násilí, návykového chování, kyberprostoru, sexuální rizikové chování, záškoláctví, poruchy příjmu potravy, rasismu a xenofobie, kriminální chování-krádeže, vandalismus, právní vědomí apod.).

Dlouhodobý program VPP Litoměřice je zaměřený na rozhodovací schopnosti, zvládání úzkosti a stresu, rozvoj sociálních dovedností a nácvik dovedností odolávat tlaku. Program se zaměřuje na pozitivní ovlivnění postojů, motivace, podporu komunikačních dovedností, schopnost řešit problémy, hledání strategií zvládání náročných situací a zlepšování psychosociálního klimatu.

Z hlediska intrapersonálního rozvoje je program zaměřen na uvědomování si hodnot, budování pozitivního sebehodnocení, stanovování si reálných cílů a stanovování norem. Programy mají též informativní charakter.