Projekty

Publikováno: 14.9.2018

Proškolení zaměstnanců státní správy v oblasti kybernetické bezpečnosti

Anotace: ELearningové školení zaměstnanců státní správy v oblasti kybernetické bezpečnosti a základů digitální hygieny.


Realizátor závazku: Martin Hájek
Zahájení závazku: 30. 12. 2018
Ukončení závazku: 27. 1. 2020
 
 
 
 

Publikováno: 28.6.2018

Rozvoj systémové podpory digitální gramotnosti (DigiStrategie 2020) a vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti digitálních kompetencí (DigiKatalog)

Anotace: Projekty DigiStrategie 2020 a DigiKatalog realizuje Fond dalšího vzdělávání a navazuje na vládní schválení Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015-2020.


Realizátor závazku: Matěj Bulant
Zahájení závazku: 31. 12. 2018
Ukončení závazku: 28. 1. 2021
 
 
 
 

Publikováno: 18.4.2018

Metodické kabinety digitálního vzdělávání – centra podpory pro pedagogy

Anotace: CÍLE - Metodická podpora pedagogů mateřských a základních škol v práci s inovativními digitálními technologiemi; následná pomoc při efektivním zapojování těchto technologií do výuky. - Kontinuální rozvoj digitálních kompetencí pedagogů mateřských a základních škol s cílem odstranit markantní rozdíl mezi vysokoškolskou (na soudobé trendy pomalu reagující) přípravou pedagogů a reálnou praxí ovlivněnou rychlým vývojem digitálních technologií. - Rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti u současných dětí a žáků, neboť právě tyto schopnosti mohou výrazně ovlivnit jejich budoucí konkurenceschopnost na evropském trhu práce. - Podnícení zájmu o digitální technologie jakožto zdroje poznání již u dětí v předškolním věku pomocí poutavých vzdělávacích projektů; vedení dětí a žáků ke kritickému myšlení při práci s takto získanými informacemi, k jejich třídění a následné interpretaci. ČINNOST - Zřízení 500 metodických kabinetů digitálního vzdělávání v mateřských a základních školách umožňujících: - on-line technickou a metodickou podporu pedagogů, zahrnující infolinku a vzdálenou správu digitálních technologií - seznamování pedagogů, dětí a žáků se soudobými trendy v digitálních technologiích - zdokonalování digitálních kompetencí pedagogů - sdílení vlastních zkušeností a námětů v práci s digitálními technologiemi s pedagogy z ostatních metodických kabinetů - rozvoj digitální gramotnost a informatického myšlení u dětí a žáků - šíření povědomí o soudobých trendech v digitálním vzdělávání mez rodiči i laickou veřejností - Pořádání seminářů o soudobých trendech v digitálním vzdělávání v místech, kde ještě nebyl zřízen metodický kabinet digitálního vzdělávání, s cílem motivovat pedagogy k jeho založení také v jejich mateřské či základní škole - Popularizování aktivit evropské instituce The Digital Skills and Jobs Coalition, jakožto i její národní platformy – Česká národní koalice pro digitální pracovní místa (DigiKoalice)


Realizátor závazku: Jan Patera
Zahájení závazku: 31. 12. 2018
Ukončení závazku: 28. 1. 2021
 
 
 
 

Publikováno: 18.4.2018

Safer Internet Centre

Anotace: Realizace mezinárodního projektu Safer Internet Centrum v České republice. Projekt se zaměřuje na osvětu a vzdělávání v oblasti bezpečnějšího užívání internetu a online technologií, zejména dětmi (www.saferinternet.cz). Vytváří knihovnu výukových pomůcek, materiálů a informačních zdrojů (www.bezpecne-online.cz). Pomáhá uživatelům internetu prostřednictvím linky pomoci (www.pomoconline.cz). Jeho horká linka, kterou provozuje partner projektu, sdružení CZ.NIC, brání šíření ilegálního obsahu na internetu (www.stoponline.cz).


Realizátor závazku: Zdeněk Metoděj Záliš
Zahájení závazku: 16. 5. 2018
Ukončení závazku: 28. 2. 2019
 
 
 
 

Publikováno: 18.3.2018

Rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků a učitelů MŠ, ZŠ a SŠ

Anotace: Aktivity jsou realizovány na základě schválené Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (http://sdv.msmt.cz).


Realizátor závazku: Kontaktní Osoba
Zahájení závazku: 31. 1. 2015
Ukončení závazku: 28. 2. 2021
 
 
 
 

Publikováno: 18.4.2018

Realizace mezinárodního projektu eSafety Label Plus v České republice

Anotace: Projekt eSafety Label Plus (www.esafetylabel.cz) usiluje o zavedení standardů online bezpečnosti do škol. Využívá k tomu autoevaluační dotazník, na jehož základě je vytvořen individuální akční plán pro každou školu s doporučeními, jak postupovat k dosažení bezpečnějšího online prostředí. Projekt podporuje vzájemnou výměnu zkušeností a osvědčené praxe mezi odpovědnými pracovníky škol. Součástí projektu je proškolení Mistrů eSafety z řad zkušených učitelů a jejich zapojení do podpory aktivit projektu a komunikace s ostatními pedagogy.


Realizátor závazku: Jiří Palyza
Zahájení závazku: 31. 10. 2018
Ukončení závazku: 28. 1. 2020