Deklarace digitálního občanství

Autor: DigiKoalice, MŠMT Publikováno: 6. prosince 2019 06.12.2019

Na jednání Výboru Rady ministrů Rady Evropy dne 26. listopadu 2019 v Paříži schválili ministři školství členských států společnou Ministerskou deklaraci Občanské vzdělávání v digitální éře. Deklarace odráží společný závazek těchto států připravit občany na život v digitální době.

Důraz na základní hodnoty

Deklarace definuje digitální občanství jako „schopnost pozitivního, kritického a kompetentního zapojení do digitálního prostředí, které vychází z umění efektivní komunikace a tvorby a forem společenské participace, které respektují lidská práva a důstojnost skrze zodpovědné využívání technologie.“ Role vzdělávání by měla být v poskytnutí digitálních dovedností i kompetencí demokratické kultury občanům. Vzdělávání by dále mělo vést občany k tomu, stát se zodpovědnými, informovanými a aktivními členy společnosti v digitální době.  Koncept vzdělávání k digitálnímu občanství je popsán v publikaci Digital Citizenship Education Handbook.

V dnešní době jsou digitální technologie a internet součástí našich každodenních životů a mění mezilidské vztahy. I proto deklarace klade zvláštní důraz na základní hodnoty, které tvoří základ naší společnosti a soudržnosti. Mezi tyto hodnoty patří lidská práva, demokracie a právní stát.

Potřeba začít už od útlého věku

Digitální prostředí a technologie nabízejí občanům jedinečné možnosti ve vyjadřování svých názorů, objevování nových poznatků, tvůrčí seberealizaci, učení se, socializaci a komunikaci. V tomto ohledu je nezbytné, aby to byli občané, kdo ovládá různé digitální nástroje a ne naopak. I proto deklarace zdůrazňuje potřebu budovat digitální kompetence už od útlého věku, a to pro všechny, kteří se mohou vzdělávat.

Jelikož jsou digitálním technologiím nejvíce vystaveni mladí lidé, je potřeba věnovat právě jim zvláštní pozornost. Musí být připraveni na možná rizika i negativa, která digitální technologie skýtají. Zároveň by však měli znát přínos těchto technologií v rozvoji svého vzdělávání a měli by být schopni kriticky i analyticky zhodnotit masu různých informací, které se k nim skrze digitální svět dostávají.

Deklarace se věnuje i umělé inteligenci a předpojatosti algoritmů a zdůrazňuje, že vzdělávání by tomuto tématu mělo věnovat dostatečnou pozornost. Tyto algoritmy totiž často omezují naši svobodu rozhodování a propagují obsah, který je často kontroverzní. I přes tato rizika však deklarace přiznává umělé inteligenci slibný potenciál, jakožto nástroji pro vzdělávání.

Konkrétní závazky členských států

Členské státy se v deklaraci zároveň zavazují ke konkrétním krokům, které bude nutné udělat. Mezi těmito závazky se objevuje např.:

Vzdělávání k digitálnímu občanství by mělo zároveň přispět k plnění závazků učiněných na základě Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 Organizace spojených národů, která se věnuje mj. zajištění inkluzivní a rovné kvality vzdělání pro všechny.