O zdroji

Evropský rámec digitálních kompetencí pro občany, známý také jako DigComp, nabízí nástroj ke zlepšení digitálních kompetencí evropských občanů a podporuje vnitrostátní rámce a strategie pro digitální dovednosti.

DigComp, který byl poprvé zveřejněn v roce 2013, se stal hlavním referenčním bodem pro různé iniciativy, jejichž cílem je posílit digitální kompetence na úrovni EU nebo na vnitrostátní úrovni. Od té doby bylo druhé vydání rámce DigComp 2.0 aktualizováno tak, aby zahrnovalo nový slovník a homogenní deskriptory. DigComp, který vyvinulo Společné výzkumné středisko (JRC) Evropské komise, vznikl jako vědecký projekt založený na konzultacích a zpětné vazbě od různých zúčastněných stran a tvůrců politik z oblasti vzdělávání, odborné přípravy a průmyslu. Projekt vznikl v GŘ pro vzdělávání a kulturu a byl dále rozvíjen jménem GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování.

DigComp hraje ústřední úlohu při dosahování ambiciózních cílů EU stanovených digitální dekádou a kompasem, pokud jde o digitální prohlubování dovedností celé populace – 80 % občanů EU bude mít do roku 2030 základní digitální dovednosti.  

Struktura DigCompu

DigComp nastiňuje několik oblastí kompetencí, včetně: informační a datová gramotnost, komunikace a spolupráce, vytváření digitálního obsahu, bezpečnost a řešení problémů. Od svého zahájení plní DigComp řadu účelů pro tvůrce politik, vlády členských států a místní a regionální správy a poskytuje informace o opatřeních zahájených v souvislosti se zaměstnaností, vzděláváním a odbornou přípravou a celoživotním učením.

Rámec se používá na podporu formulování politik, které podporují budování kapacit, pokud jde o digitální kompetence, a při plánování iniciativ v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, jejichž cílem je zlepšit digitální dovednosti pro konkrétní cílovou skupinu. DigComp rovněž poskytuje společný jazyk, jak určit a popsat klíčové oblasti digitálních kompetencí, a nabízí tak společný odkaz na evropské úrovni.  

DigComp 2.1: obnovený DigComp

Na základě referenčního koncepčního modelu zveřejněného v DigComp 2.0 byl v roce 2018 zveřejněn DigComp 2.1, další vývoj rámce. Tato aktualizace představila osm úrovní způsobilosti a příklady využití v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti. Tento nový vývoj se zaměřuje na rozšíření počátečních tří úrovní způsobilosti na podrobnější popis osmi úrovní a na uvedení příkladů využití těchto úrovní. Jeho cílem je podpořit zúčastněné strany při dalším provádění rámce DigComp. 

Osm úrovní způsobilosti bylo definováno prostřednictvím výsledků učení (pomocí akčních sloves) a inspirováno strukturou a slovníkem evropského rámce kvalifikací (EQF). Každý popis úrovně obsahuje znalosti, dovednosti a postoje a představuje nárůst v získávání kompetencí občany v závislosti na kognitivní výzvě, složitosti úkolů, které mohou plnit, a jejich samostatnosti při plnění úkolu.

Aktualizace DigComp 2.2: více než 250 nových příkladů znalostí a dovedností

Dne 22. března 2022 zveřejnilo Společné výzkumné středisko novou rozsáhlou aktualizaci DigCompu. Tato nová ambiciózní aktualizace (DigComp 2.2) poskytuje více než 250 nových příkladů znalostí, dovedností a postojů, které mají evropským občanům pomoci při sebehodnocení, identifikaci nabídek odborné přípravy a hledání zaměstnání. 

Cílem nové aktualizace je zapojit občany s důvěrou a bezpečně do digitálních technologií, přičemž je třeba zohlednit vznikající technologie, jako je umělá inteligence, internet věcí (IoT), dataficace nebo nové jevy vyplývající z krize způsobené pandemií, které vedly k potřebě nových a zvýšených požadavků na digitální kompetence občanů a pracovníků.

Nová publikace rovněž poskytuje přehled stávajících referenčních materiálů pro DigComp, které konsolidují dříve zveřejněné publikace a odkazy.

Metodologie

DigComp 2.0 určuje klíčové složky digitální kompetence v pěti oblastech: Informační a datová gramotnost, komunikace a spolupráce, vytváření digitálního obsahu, bezpečnost a řešení problémů.