Digitální propast: nerovnost v přístupu a dovednostech dětí a mladých lidí

Autor: Federica Tondo, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 5. srpna 2022 05.08.2022

Na Světové konferenci o rozvoji telekomunikací Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), která se konala dne 6. června v Kigali ve Rwandě, byla představena zpráva o globální konektivitě za rok 2022.

Jedna kapitola publikace, kterou vypracovala profesorka Sonia Livingstone, profesorka Ellen Helsper a Dr. Miriam Rahali z LSE, se zabývá příležitostmi a riziky “nejpropojenější” generace – dnešních dětí a mládeže – a tím jakého úsilí je zapotřebí k dosažení plné digitální inkluze.

Zavádění konektivity a digitálních zařízení, které je podporováno rostoucím zaváděním přelomových technologií, jako je umělá inteligence a internet věcí, se po celém světě rychle rozšiřuje. 71 % mladých lidí (15 až 24 let) je pravidelnými uživateli internetu, což z nich činí největší a nejpropojenější věkovou skupinu, která pravděpodobně bude mít prospěch ze stále digitalizovanějšího světa, v němž mají digitální zkušenosti a dovednosti zásadní význam pro dobré vyhlídky na budoucí zaměstnání.

K pozitivním a dlouhodobým společenským změnám však může dojít pouze tehdy, budou-li všechny zúčastněné strany společnosti spolupracovat na řešení digitální propasti na více úrovních. Z údajů UNICEF a ITU uvedených ve zprávě vyplývá, že pouze 40 % dětí ve školním věku má doma přístup k internetu, přičemž mezi příjmovými skupinami a regiony existují výrazné rozdíly. Například 9 z 10 dětí ve školním věku má přístup k internetu doma, zatímco ve většině zemí s nízkými příjmy je to méně než jedna z pěti.

Je třeba rovněž zdůraznit, že samotný přístup k internetu neurčuje hodnotu, kterou mladí lidé získají z internetu. I kdyby měly být stávající nedostatky v přístupu odstraněny, způsob, jakým je přístup využíván, může stávající socioekonomické nerovnosti dále zhoršit. Tato druhá úroveň digitální propasti zdůrazňuje zásadní úlohu, kterou tyto digitální dovednosti hrají při vyvažování rizik a příležitostí využívání IKT a digitálního zapojení.

Příležitosti a rizika digitálního připojení

Pro děti a mladé lidi je stále důležitější, aby lépe porozuměli základním otázkám, které formují a řídí online prostředí, s nimiž komunikují. Příležitosti a rizika jdou ruku v ruce – v případech, kdy větší přístup a vyšší úroveň digitálních dovedností obvykle vedou k vyšší expozici on-line rizikům. Vzhledem k rychle se vyvíjejícímu digitálnímu prostředí je možné, že děti a mládež budou vystaveny rizikům dříve, než se stanou mediálními gramotnými nebo se stanou odolnými nebezpečím na internetu, nebo dokud nebude existovat právní, regulační a politické rámce a ochranné mechanismy.

Účinné iniciativy zaměřené na překlenutí digitální propasti

Je nezbytné vytvářet a zlepšovat spolehlivé důkazy o digitálním přístupu, využívání, dovednostech a výsledcích dětí a mládeže. Mezinárodní spolupráce bude rovněž zásadní pro zajištění souladu definic a srovnatelných ukazatelů, které umožní sledování pokroku, identifikaci problémů a sdílení osvědčených postupů.

Zavedení jasnějších a pokročilejších měřítek pro sledování digitálního začleňování by jistě pomohlo odstranit překážky a odstranit mezery. Například individuální příležitosti pro děti a mládež jsou ve srovnání s přístupem domácností k internetu nedostatečně zdokumentovány (zejména v rozčleněné podobě). Kromě toho existuje jen málo důkazů a údajů o kvalitě digitálních zkušeností a výsledků, včetně on-line příležitostí a rizik vyloučení vyplývajících z internetu. Dvě klíčové iniciativy v tomto prostoru jsou: Global Kids Online, která pracuje na klíčových parametrech pro přístup, činnosti, rizika a bezpečnost na internetu (nyní přijímá ITU), a projekt ySKILLS, který vytvořil index pro měření digitálních dovedností mládeže.

© AdobeStock

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz