🇩🇰 Dostupné finanční prostředky v Dánsku

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

Možnosti financování rozšiřování a prohlubování kvalifikace s cílem podpořit digitální kompetence jednotlivců a organizací je možné formou půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím nástroje pro obnovu a odolnost, a také formou aktivit v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách dánské národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa.

Plán pro obnovu a odolnost 

Projekt Podpora digitalizace a obchodu dánských malých a středních podniků (MSP) je součástí dánského plánu obnovy a odolnosti. V nové digitální strategii se počítá s tím, že program digitální podpory malých a středních podniků pomůže malým a středním podnikům překonat překážky, které jim brání investovat do nových a moderních technologií a e-commerce a používat je. Opatření s rozpočtem 8,7 milionu EUR umožní do konce roku 2023 finančně podpořit minimálně 550 malých a středních podniků a snažit se tak rozvinout tento úspěšný projekt.

Investice do Bredbåndspuljen (Broadband Pool) je zaměřena na prodloužení stávajícího programu, který zavádí velmi vysokorychlostní přístup k internetu (minimálně 100 Mb/s) ve venkovských oblastech Dánska, kde je stávající pokrytí nedostatečné z důvodu chybějící tržní poptávky. Jedná se o roční program poskytování finančních prostředků domácnostem a podnikům na základě žádostí, který se každý rok zaměřuje na jiné otázky a oblasti. V Plánu pro obnovu a odolnost je tato investice podporována částkou 13 milionů EUR (přibližně 97 milionů DKK).

Hlavním posláním projektu Europæisk digitaliserings – og Innovationsknudepunkt je vybudovat v dánských regionech evropské digitalizační a inovační centrum. Hlavním úkolem tohoto centra je podpořit digitální transformaci podniků a plošné zavádění digitálních technologií pomocí služeb na míru v rámci konkrétních technologických a průmyslových oblastí. Huby jsou součástí evropské sítě, která podnikům poskytuje přístup k dalším ekosystémům a trhům EU. Centrum je tvořeno partnerstvími mezi podniky, klastry, globálním obchodním systémem, vzdělávacími a výzkumnými institucemi atd.

Národní financování

V Dánsku existuje řada konkrétních programů zaměřených na odborné digitální dovednosti pro malé a střední podniky. Mezi ně patří program pro absolventy a program pro stážisty, zaměřený na odstranění problémů, s nimiž se absolventi setkávají při vstupu na trh práce. Příkladem může být projekt financovaný z prostředků Dánské agentury pro trh práce a nábor zaměstnanců s názvem “Job in Games“.

SMV:Digital je nabídka pro malé a střední podniky (MSP), které čelí nutnosti nastartovat nebo modernizovat své aktivity v oblasti digitalizace. SMV:Digital průběžně zveřejňuje nabídky, v nichž mohou malé a střední podniky žádat o granty na soukromé poradenství, investice do IT a technologií nebo mohou využít pomoc při rozvoji digitálních dovedností jejich majitelů či zaměstnanců. To se může týkat elektronického obchodování, automatizace, digitální bezpečnosti – nebo zcela jiných oblastí, které umožní firmě nastartovat růst a rozvoj.

Ministerstvo školství a výzkumu vyhlašuje granty na výzkum a inovace financované z dánských, unijních a mezinárodních grantových programů. Aktuálně otevřené výzvy jsou zveřejněny na specializované webové stránce ministerstva Tilskud til forskning og innovation

Státní grant na vzdělávání dospělých umožňuje pokračovat ve studiu nebo si ho doplnit při zaměstnání. Zahrnuje různé obory na úrovni základní nebo střední školy a také vysokoškolský vzdělávací program. Mimo jiné zahrnuje i vzdělávání na vyšší úrovni, které je nabízeno v souladu se zákonem o otevřeném vzdělávání.

Podnikatel v Dánsku (Iværksætterdanmark) je určen široké cílové skupině podnikatelů, která zahrnuje potenciální podnikatele a začínající podnikatele. Entrepreneur Denmark je cílen na podnikatele, kteří mají ambici rozjet zdravý a životaschopný podnik a rozvíjet své odborné kompetence a dovednosti specifické pro dané odvětví.

Možnosti financování jsou rovněž k dispozici na platformě pro digitální dovednosti a pracovní místa. Na tomto odkazu naleznete výčet za Dánsko.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz