IT fitness test 2022 pro země V4

Autor: Lenka Krištofičová Publikováno: 3. února 2022 03.02.2022

Po úspěšných 10 letech testování IT dovedností na Slovensku došlo k spolupráci mezi partnery Digitální koalice a IT Asociace Slovenska v rámci zemí Visegrádské skupiny, což vyústilo v první zahraniční spolupráci uvnitř zemí V4.

Díky podpoře z Visegrádského fondu bude IT Fitness test 2022 k dispozici ve všech zemích V4!

Spolupráce partnerů Slovenské digitální koalice a Sdružení IT v zemích Visegrádské skupiny vyústila v první zahraniční spolupráci se zeměmi V4 po deseti letech úspěšného testování dovedností v oblasti IT na Slovensku. 

Společný tým partnerů těchto zemí oficiálně zahájí práci na testu IT Fitness 2022 V4 – test v polštině, češtině, maďarštině, slovenštině a angličtině bude od dubna 2022 k dispozici všem zúčastněným stranám, nejlépe však žákům, učitelům, školám a dalším organizacím v zemích V4.

Partnery pro testování digitálních dovedností v rámci tohoto projektu jsou: 

Testování bude v roce 2022 zahájeno postupně v dubnu v jednotlivých zemích V4. Více informací naleznete na internetových stránkách itfitness.eu.

O IT fitness testu

IT fitness test je největším a nejkomplexnějším testem dovedností v oblasti IKT na Slovensku s více než 300000 respondenty za posledních 10 let. V roce 2021 se její certifikační část konala od 3. května do 31. července a byla rovněž poprvé součástí maďarské mutace. Jedná se o osvědčený způsob měření digitálních dovedností, který poskytuje pravdivý obraz o úrovni dovedností v oblasti IT testovaného respondenta. Testování je zaměřeno především na žáky základních škol a studenty středních škol, aby mohli objektivně posoudit svou připravenost na další studium nebo zaměstnání.

IT fitness test je vhodný i pro učitele na všech úrovních vzdělávání a je zdarma k dispozici všem. Obsah IT fitness testu vytváří zkušený tým pedagogů z Technické univerzity v Košicích, zkušených učitelů ze slovenských středních škol a odborníků z Národní koalice pro digitální dovednosti a povolání. Očekáváme však významnou spolupráci s kvalifikovanými kolegy z Polska, Maďarska a České republiky. Obsah testu bude nejen přeložen, ale musí být rovněž logicky a sémanticky přizpůsoben vnitrostátním a zeměpisným podmínkám každé země Visegrádské skupiny.

Cílem IT fitness testu je doplnit školní vzdělávání v oblasti IT a informační práce – pro žáky, studenty a učitele. Test rovněž ověří, zda se během pandemie zlepšilo používání videokonferencí a nástrojů distančního vzdělávání žáků a studentů. IT fitness test může ostatním respondentům pomoci zlepšit jejich digitální dovednosti v jejich domácím životě a zaměstnání. 

IT fitness test se skládá z pěti oblastí:

  1. Internet
  2. Bezpečnost a počítačové systémy
  3. Nástroje spolupráce a sociální sítě
  4. Kancelářské nástroje
  5. Složité úkoly.

Každý respondent testu obdrží elektronický certifikát potvrzující jeho úroveň digitálních dovedností, aby věděl, které oblasti je třeba zlepšit.

Projekt spolufinancují vlády České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního Visegrádského fondu. Posláním fondu je rozvíjet myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

Mezinárodní Visegrádský fond je mezinárodní dárcovská organizace zřízená vládami zemí Visegrádské skupiny (V4 – Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko). Jeho cílem je podporovat užší porozumění a spolupráci mezi lidmi v regionu V4, jakož i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi a regiony, zejména v sousedství zemí Východního partnerství mimo EU a na západním Balkáně. Fond podporuje rozvoj občanské společnosti financováním společných grantových projektů a udělováním univerzitních stipendií a pobytů umělců. Roční rozpočet fondu ve výši 8 milionů EUR se skládá ze stejných příspěvků vlád V4.

© Slovenská národní digitální koalice