Pravidla pro užívání loga DigiKoalice

1. DigiKoalice (celým názvem Česká národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa) užívá vlastní logo a jeho užívání stanoví tato Pravidla pro užívání loga DigiKoalice (dále jen „Pravidla“).


2. Logo DigiKoalice mohou v souladu s těmito pravidly bez předchozího projednání užívat předseda, tajemník a členové a partneři DigiKoalice za podmínek dále uvedených. Ostatní právnické nebo fyzické osoby mohou užívat loga pouze po předchozím písemném či elektronickém souhlasu předsedy či tajemníka DigiKoalice za podmínek dále uvedených.


3. Členové DigiKoalice mají právo:


4. Souhlas k užití loga uděluje předseda či tajemník DigiKoalice na základě písemné či elektronické žádosti, kterou žadatelé předkládají. Žádost musí obsahovat:


5. Souhlas s užíváním loga za účelem pozitivní prezentace a propagace DigiKoalice v tištěné nebo elektronické formě se poskytuje bezúplatně. Užití pro komerční účely není povoleno.


6. V případě bezúplatného poskytnutí loga se žadatel zaváže, že nebude logo užívat na produktech nebo výrobcích určených k prodeji.


7. Předseda či tajemník si vyhrazují právo stanovit případně další podmínky pro užití loga v jednotlivých případech. O udělení, resp. neudělení souhlasu s užíváním loga je žadatel vyrozuměn písemně či elektronicky nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.


8. Uživatelé jsou povinni zabránit zneužití či znevážení loga.


9. Uživatelé loga se řídí pravidly užití loga, které je podrobně popsané na dalších stránkách PDF dokumentu, který ke stažení níže, a vychází ze skutečnosti, že DigiKoalice je přímou součástí Národního pedagogického institutu České republiky.