O strategii

Digitální strategii pro školy do roku 2027 přijalo Ministerstvo školství a dovedností irské vlády v roce 2022. Cílem strategie je dále podporovat školní systém s cílem zajistit, aby všichni účastníci vzdělávání měli příležitost získat znalosti a dovednosti, které potřebují k úspěšné orientaci v neustále se vyvíjejícím digitálním světě.

Strategie byla vypracována po širokém a rozsáhlém konzultačním procesu a stanoví cíle na vysoké úrovni v rámci tří klíčových pilířů.

Cíle pilíře 1 „Podpora začlenění digitálních technologií do výuky, učení a hodnocení“:

 • Umožnit účastníkům vzdělávání, aby se stali sebevědomými a kompetentními digitálními studenty.
 • Všechny nové vzdělávací politiky a učební osnovy budou i nadále zajišťovat vhodné a účinné využívání digitálních technologií.
 • Posílit inkluzi, rovnost, účast studujících a personalizaci prostřednictvím využívání digitálních technologií poskytováním jasného poradenství a podpory.
 • Začlenit vhodné a účinné využívání digitálních technologií pro výuku, učení a hodnocení do každé fáze nepřetržitého vzdělávání učitelů, tj. počátečního vzdělávání učitelů, indukce a dalšího profesního rozvoje.
 • Provádět osvětový program s cílem zajistit, aby si všichni učitelé a vedoucí pracovníci škol byli vědomi podpory a dostupných zdrojů týkajících se využívání digitálních technologií pro výuku, učení a hodnocení na vnitrostátní i mezinárodní úrovni.
 • Zajistit poskytování flexibilního a diferencovaného odborného vzdělávání učitelů založeného na potřebách, aby všichni učitelé a vedoucí pracovníci škol měli jasné pokyny, podporu a odborné učení při plánování a používání digitálních technologií ve všech aspektech výuky, učení a hodnocení.
 • Poskytovat další podporu školám při sebehodnocení pokroku při začleňování digitálních technologií do výuky, učení a hodnocení.

Cíle pilíře 2 „Infrastruktura digitálních technologií“:

 • Zavést udržitelné mechanismy financování pro nákup a údržbu infrastruktury digitálních technologií ve školách.
 • Splňovat požadavky kladené na všechny základní školy, speciální školy a postprimární školy, aby digitální technologie začlenily do své výuky, učení a hodnocení tím, že zajistí vhodné širokopásmové připojení.
 • Poskytovat pokyny a poradenství ohledně účelného a účinného využívání infrastruktury digitálních technologií na podporu začlenění digitálních technologií do výuky, učení a hodnocení.
 • Výzkum, vytvoření a zpřístupnění řešení technické podpory, která jsou vhodná a přístupná všem školám.
 • Poskytnout školám mechanismy zadávání veřejných zakázek prostřednictvím spolupráce s příslušnými zúčastněnými stranami, s komplexními a snadnými pokyny a podporou při zadávání veřejných zakázek, včetně toho, jak získat přístup k těmto mechanismům, což školám pomůže při nákupu vybavení a služeb v souladu s plánováním digitálního učení.

Pilíř 2 „Přehled do budoucnosti: cíle politiky, výzkumu a vedoucího postavení v digitální oblasti:

 • Zajistit, aby digitální strategie pro školy do roku 2027 a související prováděcí plán podporovaly
  a doplňovaly další příslušné strategie a politiky na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU.
 • Poskytovat školám pomoc a poradenství, aby pochopily, jak lze provádět příslušné strategie související s využíváním digitálních technologií ve výuce, učení a hodnocení.
 • Pokračovat ve spolupráci s příslušnými mezinárodními a unijními iniciativami, včetně akčního plánu EU pro digitální oblast, a monitorovat je tak, aby výzkum a podpora mohly být zváženy a přijaty
  v irském kontextu a mohly být šířeny do systému.
 • Podporovat účast a zapojení do výzkumu na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni.
 • Provádět výzkum v klíčových oblastech s cílem poskytnout informace o rozvoji příslušných podpor
  a zdrojů pro školy.
 • Nadále podporovat rozvoj a šíření vysoce kvalitních zdrojů na podporu bezpečného, odpovědného
  a etického využívání internetu a digitálních technologií na základě vnitrostátní a mezinárodní politiky a osvědčených postupů.
 • Podporovaly využívání digitálních technologií s cílem usnadnit komunikaci v rámci širší školní komunity a vzdělávacího ekosystému, zejména se zapojením rodičů a účastníků vzdělávání.

Tato strategie je v souladu s vývojem politiky obsaženým v jiných strategiích s cílem dosáhnout pokroku
v provádění a přitom budovat a podporovat rozvoj řady digitálních kompetencí.

Byl vypracován prováděcí plán s opatřeními souvisejícími s cíli na vysoké úrovni a časovým rámcem pro provádění. Vypracování a provádění prováděcího plánu vede interní řídící skupina pro digitální strategii ve spolupráci s příslušnými partnery v oblasti vzdělávání a dalšími zúčastněnými stranami.

První prováděcí plán probíhá od roku 2022 do roku 2024. Ke konci této fáze bude proveden přezkum
v polovině období, který bude podkladem pro příští prováděcí plán na období 2025–2027.

Rozpočet

Grant na financování IKT pro školy v rámci irského národního plánu pro oživení a odolnost – 50 milionů EUR.