O strategii

Program INCoDe.2030 je integrovaná iniciativa v oblasti veřejné politiky, jejímž cílem je posílit digitální kompetence občanů a pracovní síly v Portugalsku. Mezi další cíle národního programu patří podpora digitálního začleňování a gramotnosti pro všechny, podpora digitálního vzdělávání a povědomí o technologiích od útlého věku, podpora digitálních kompetencí pedagogů, zlepšování kvalifikace stávající pracovní síly a nabízení specializace absolventů na pokročilých digitálních pracovních místech.

Iniciativa Portugalska INCoDe.2030 se zabývá širokou skupinou digitálních dovedností a opatření se týkají těchto prioritních směrů: Začleňování, vzdělávání, kvalifikace, specializace a výzkum. Priority portugalského programu vycházejí z pilířů Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa – občané, pracovní síla, vzdělávání a odborníci v odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT). Mezi priority patří: 

Digitální dovednosti pro všechny občany
 • Podpora digitální gramotnosti a základních digitálních dovedností u obecné populace s cílem zvýšit do roku 2030 počet Evropanů s alespoň základními digitálními kompetencemi na 80 % (a snížit podíl občanů, kteří nemají přístup k internetu, na 5 %) v souladu s cíli digitální dekády
 • Vytvoření a rozvoj zdrojů a obsahových center, jakož i školicích kampaní pro uživatele s cílem zlepšit povědomí o potřebě digitálních kompetencí.
 • Zlepšit dostupné možnosti celoživotního vzdělávání občanů. 
Digitální dovednosti pracovní síly 
 • Podporovat odbornou přípravu a zvyšování kvalifikace v oblasti digitálních dovedností pro uchazeče o zaměstnání a nezaměstnané.
 • Zvýšit do roku 2030 počet zaměstnanců, kteří používají počítače nebo internet k práci, na 80 %.
 • Zvýšit celkovou digitální náročnost malých a středních podniků na 40 % do roku 2030.
Digitální dovednosti pro odborníky v oblasti IKT 
 • Zvýšit kvalifikaci odborníků v odvětví informačních a komunikačních technologií a do roku 2030 zvýšit počet talentů v této oblasti na 8 % všech zaměstnanců. Podporovat odbornou přípravu odborníků na informační a komunikační technologie.
 • Školit střední techniky v klíčových hospodářských oblastech a odvětvích. 
 • Vytvořit síť akademické obce a digitálních laboratoří, poskytovat stáže a nabízet prostor pro odbornou přípravu založenou na spolupráci. 
Digitální dovednosti ve vzdělávání 
 • Povzbuzovat více odborníků, aby se zapojili do oblasti informačních a komunikačních technologií a zvyšovali kvalifikaci stávajících učitelů a poskytovatelů odborné přípravy v oblasti informačních a komunikačních technologií. 
 • Zvýšit počet osob s vysokoškolskými diplomy v oborech přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM). 
 • Vybavit nové generace digitálními kompetencemi, včetně logického uvažování, spolupráce a rozvoje (programování) prostřednictvím stálých a koordinovaných systémů vzdělávání a odborné přípravy.
 • Plně začlenit digitální kompetence a zdroje do výukového procesu a podporovat větší využívání technologií ve třídě. 

Rozpočet

Informace nejsou k dispozici.