Memorandum DigiKoalice (dále “Memorandum”)

1. Společně pracujeme na tom, aby vzdělávání v oblasti digitálních technologií bylo aktuální, efektivní a poskytovalo každému občanu ČR příležitost rozvíjet v průběhu celého života vlastní digitální kompetence tak, aby byl úspěšný na trhu práce a byl schopen digitální technologie využívat k zajištění svých životních potřeb a spokojeného života.


2. Usilujeme o to, aby při budování své kariérní dráhy měl každý občan dostatek podpory k získání sebejistoty v osvojování vlastních digitálních kompetencí a pojímal svou kariérní cestu a své pracovní místo v synergickém propojení se světem digitálních technologií. Digitální pracovní místo tak pojímáme jako široké označení pro jakoukoliv produktivní činnost člověka, při které efektivně a bezpečně využívá digitální technologie k naplnění osobních cílů a vizí a přispívá tak ke společnému budování a rozvoji digitální ekonomiky ČR.


3. Respektujeme strategické cíle a linie Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+[1] (dále Strategie 2030) a jako organizace nabízíme spolupráci k plnění těchto cílů. Jsme připraveni pomoci v budování podpůrných kapacit všech aktérů Strategie 2030 za pomoci svého know-how a zkušeností v oblasti podpory dětí, žáků i dospělých v rozličných doménách digitálního vzdělávání.


4. Respektujeme hlavní cíle a pilíře dalších strategických rámců, ke kterým se aktivně v oblasti digitálního vzdělávání v ČR hlásí MŠMT, a ke kterým poskytuje MŠMT samo či prostřednictvím svých partnerů informační podporu.


5. Podpoříme pozici MŠMT a NPI ČR jako facilitátory meziresortní spolupráce státního, soukromého, neziskového či akademického sektoru v oblasti rozvoje digitálních dovedností a podpory digitálních pracovních míst na národní i regionální úrovni.


6. Bereme na vědomí pozici NPI ČR jako kontaktního místa mezinárodní sítě národních koalic Digital Skills and Jobs a národního partnera Digital Skills and Jobs Platfom, která je “srdcem” komunity Digital Skills and Jobs.


7. Ve vazbě na celoevropskou iniciativu Digital Skills and Jobs Coalition (zejména síť Národních koalic pro digitální dovednosti a pracovní místa) jsme připraveni jako signatáři tohoto Memoranda spolupracovat napříč soukromým, akademickým i státním sektorem na vybraných dílčích cílech, které společně formulujeme. Inspirací pro nás jsou tyto základní celoevropské priority v oblasti digitálních dovedností a digitálních pracovních míst definované v Akčním plánu Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa.


8. Chceme podporovat poslání DigiKoalice jako platformy pro šíření pozitivních změn v přístupu k digitálním technologiím, ovšem s důrazem na správnou aplikaci a didaktické zakotvení požadovaných změn.


9. Statutární zástupce naší organizace se připojuje svým podpisem pod toto Memorandum a zavazujeme se k podpoře při realizaci jednotlivých aktivit spolupráce v tematice digitálních pracovních míst, digitálního vzdělávání a v roli digitálních technologií v osobních i profesních životech občanů ČR napříč členy DigiKoalice.

[1] Soupis všech aktuálních strategických rámců a jejich provazbu na priority ve vzdělávání najdete na našem webu v sekci strategie: https://digikoalice.cz/strategie/.

VZOR K PODPISU KE STAŽENÍ