Obsah

DigiHavel – první digitální člověk, který pomáhá učitelům při výuce na českých školách. Učitelé získají hotové materiály do výuky a přístup k chatovací aplikaci. 
DigiHavel je digitální člověk inspirovaný osobou prvního českého prezidenta Václava Havla a spolu s ním objevují žáci na druhém stupni základních škol demokracii. To vše interaktivní a zábavnou formou zaměřenou na rozvoj občanské a digitální kompetence. DigiHavel se používá v rámci pěti připravených lekcí k tématům demokracie, lidská práva, demokracie vs. totalita, společenské výzvy a umělá inteligence. Žáci komunikují s DigiHavlem pomocí speciálního chatu. Kromě klasického chatu je součástí lekce na společenské výzvy i příběhový režim, ve kterém žáci spolu s DigiHavlem vytvářejí vlastní řešení různých společenských výzev.

Potřebné vybavení

Počítač, mobil nebo tablet. Připojení k internetu.

Časová náročnost

Připraveno je pět lekcí do výuky v rozmezí 45–90 minut. Příprava učitele zahrnuje prostudování manuálu pro učitele a metodických listů spolu s vyzkoušením aplikace a tisku materiálů do výuky.

Doporučený věk žáků a studentů

Lekce jsou určeny pro druhý stupeň základních škol.

Očekávané výstupy

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR
VO-9-4-05 posoudí význam ochrany lidských práv a svobod
VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
VO-9-1-05 objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí
VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech
I-9-4-01 diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě
I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje chyby v cizích interpretacích dat VO-9-1-03 kriticky přistupuje k mediálním informacím
VO-9-2-03 Kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání.
VO-9-4-10 Rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady.
VO-9-4-11 Diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání.
VO-9-5-02 Uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky. VO-9-5-03 Objasní souvislosti globálních a lokálních problémů.