Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (02/2022)

Aktuální vzdělávací příspěvky z Metodického portálu RVP.CZ. Metodický portál slouží jako základní online metodicko-didaktická podpora učitelům. Nabízí zdarma zajímavé a inspirativní materiály do výuky napříč vzdělávacím systémem.

Aktuálně si vás dovolujeme upozornit na následující příspěvky:

Jak se získávají naše preference? Strategie politického marketingu v digitálním prostředí

Aktivita přináší vhled do strategií politických marketérů v digitálním prostředí, a to na základě dat z Facebook Ad Library (knihovny reklam). Žáci analyzují vybrané placené reklamy s politickým obsahem a díky hromadné práci celé třídy a sdílení výstupů získávají přehled o spektru možností, jak se na základě komunikace ve virtuálním prostředí získávají preferenční hlasy potenciálních voličů.

V koncepci této aktivity z oblasti politického marketingu je uplatněn badatelský přístup, tzn. cílem učební činnosti je získat odpověď na otázku položenou v jejím názvu. Aktivním činitelem učební činnosti je žák, který ve spolupráci se spolužáky prostřednictvím digitálních nástrojů analyzuje a syntetizuje data z digitálního světa.

Více zde.

Vzdělávání žáků s mentálním postižením na základní škole speciální v době digitální (1. díl)

Pro pedagogy základních škol speciálních zveřejňujeme zkušenosti škol, které inspirativně řeší digitální vzdělávání svých žáků. Text je součástí série článků, které se digitálnímu vzdělávání žáků se závažným mentálním postižením věnují.

Oproti běžnému žákovi je u žáka s mentálním postižením pozorovatelné odlišné vnímání, paměť, nesamostatné myšlení, specifická motorika, jiné emoce i vývoj řeči. Jedním z možných způsobů zlepšení a zkvalitnění života žáků s mentálním postižením je stanovení vhodné podpory při jejich vzdělávání. Takovou podporu mohou představovat kromě jiného také digitální technologie, které mají nezastupitelnou roli při podpoře procesu učení žáků s mentálním postižením.

Více zde.

Prosociální chování, jeho vliv na školní výsledky a možnosti jeho rozvoje

Článek se zabývá jednou ze zásadních oblastí osobnostní a sociální výchovy, kterou je prosociální chování a jeho rozvoj. Informuje o benefitech rozvoje prosociálního chování ve škole, jako jsou například lepší školní prospěch, redukce antisociálního chování nebo snižování rozdílů ve školním prospěchu, které bývají spojovány se socioekonomickým statusem rodiny nebo s menšinovým statusem dítěte. Na závěr se zamýšlí, jak ve škole rozvíjet prosociální chování v rámci osobnostní a sociální výchovy i jinde.

V neposlední řadě se vyplácí i budování dobrého vztahu mezi žáky a vyučujícími a posilování prosociálního chování tím, že já sám budu v tomto vzorem. Děti se učí zejména nápodobou a identifikací a být dobrým vzorem prosociálního chování můžu být jako učitel OSV, ale i jakéhokoli jiného předmětu. Důležité je se sám jako pedagog osobnostně a sociálně rozvíjet, rozšiřovat si své profesní dovednosti a podporovat prosociální chování žáků.

Více zde.

PhotoMIX-Company. Pixabay.com: [online]. [cit. 2022-02-14]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: https://pixabay.com/photos/digital-marketing-technology-1433427/.