Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (04/2022)

Aktuální vzdělávací příspěvky z Metodického portálu RVP.CZ. Metodický portál slouží jako základní online metodicko-didaktická podpora učitelům. Nabízí zdarma zajímavé a inspirativní materiály do výuky napříč vzdělávacím systémem.

Aktuálně si vás dovolujeme upozornit na následující příspěvky:

Problematika digitální kompetence a wellbeingu – na příkladu s mobilními aplikacemi

Článek se věnuje vztahu mezi digitální kompetencí a wellbeingem, a to na příkladu užití mobilních aplikací. To znamená, že k rozvoji dílčí dimenze wellbeingu (eliminaci stresu) využíváme konkrétní digitální médium (mobilní aplikace) a zamýšlíme se nad jeho možnostmi a zároveň i limity z hlediska digitální kompetence a digitálního wellbeingu. Příklad s užitím mobilních aplikací pro podporu wellbeingu otevírá tematiku kritického a problémového myšlení, bez kterých se stávají samoúčelným nástrojem. Tuto problematiku lze charakterizovat známým výrokem F. Bacona: „… dobrý sluha, ale špatný pán.“

Úkolem tohoto textu není provést analytický rozboru těchto dvou konstruktů – digitální kompetence a digitální gramotnosti. Chtěli jsme pouze upozornit, že se v českém prostředí vyskytuje nejenom kolem digitální kompetence a digitální gramotnosti nejednotnost a nekonzistentnost. Tato konceptuální i terminologická rozpolcenost může být vyvolána neujasněností překladu „competence“ a „competency“ a jejich rozdílným „evropským“ a „americkým“ pojetím, dále tím, že se jedná o poměrně nové konstrukty v českém prostředí, které se proměňují a teprve ustalují.

Více zde.

Příběhy a hudba nás spojují…

Příspěvek je rozdělen na dvě části. První část je zaměřena na krátký vstup (úvod) do problematiky poznání ukrajinské hudby, přičemž je podtrhnut význam hudební výchovy jako možného nástroje vzájemného sbližování se. Jsou zde uvedeny vybrané odkazy na internetové zdroje, z nichž lze čerpat informace o ukrajinské hudbě. Druhou část tvoří námět na hudebně výchovnou činnost, jehož prostřednictvím si čeští žáci mohou uvědomit historické a svým způsobem kulturní vazby s Ukrajinou (konkrétně se Zakarpatskou Ukrajinou).

Toto potkávání přináší jisté úkoly a výzvy především pro nás, pedagogy, a hudební výchova je jedním z předmětů, kde jazyková bariéra může padnout právě díky hudbě, která je jazykem univerzálním. Nicméně na tuto novou skutečnost, kdy do třídy přibude mnohde více cizinců z Ukrajiny, neznajíce náš jazyk, nejsme připraveni. Přesto máme možnost prostřednictvím hudby tyto jazykové bariéry jistým způsobem překonávat, neboť hudba je jazykem univerzálním, a je tedy dobré se na počátku sbližování se s ukrajinskou hudbou alespoň trochu seznámit.

Více zde.

Virtuální muzea a jejich nabídka pro děti

Článek nazvaný „Virtuální muzea a jejich nabídka pro děti“ seznamuje se specifičností a podstatnými rysy dětských muzeí, virtuálních muzeí a virtuálních dětských muzeí. Dále nabízí doporučení na konkrétní zajímavá virtuální dětská muzea a virtuální expozice muzeí pro děti.

Muzejní pedagogika je obor, jenž zahrnuje veškeré aktivity probíhající v muzeu, které sledují výchovně-vzdělávací cíl, a je při nich realizována výchovná a vzdělávací činnost. Muzejní pedagogika vychází z předpokladu, že muzea mají velké množství různorodých exponátů, ať už přírodních, historických, nebo uměleckých, které mohou sloužit jako názorné didaktické pomůcky při vzdělávání žáků.

Více zde.

Zdroj obrázku: Jordan_Singh. Pixabay.com: [online]. [cit. 2022-04-14]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: https://pixabay.com/illustrations/loveourplanet-earth-peaceful-4851331/.