V oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) dominují muži, a to nejen ve Slovinsku a Evropě, ale ve většině rozvinutých zemí. A zatímco podíl žen v oblasti IKT je ve Slovinsku nižší než podíl mužů, z údajů vyplývá, že počet vzdělaných žen (tj. s vysokoškolským vzděláním) je v zemi výrazně vyšší.

Jaký by mohl být důvod tohoto nesouladu? Pokud jsou ženy v průměru vzdělanější, proč v odvětví IKT a na vedoucích pozicích chybí? 

Tato otázka je komplexní a mnohotvárná a otázka postavení a poměru žen v IKT rovněž odráží rostoucí potřebu odborníků v oblasti IKT. Potřebujeme dobře promyšlená a dlouhodobá systémová řešení, která by na jedné straně umožnila využití potenciálu vzdělaných žen ve Slovinsku a na straně druhé měla pozitivní a dlouhodobý dopad na uspokojení potřeb zaměstnanců IKT.

Odstranění rozdílů v zastoupení žen a mužů na vedoucích pozicích v oblasti informačních a komunikačních technologií
Účast žen na digitálních kariérách, Slovinsko: graf s pokrokem a ukazateli

Slovinsko má více vzdělaných žen než mužů, ale jejich podíl na vedoucích pozicích se ztrácí. Proč k tomu dochází a co můžeme udělat?

Slovinská digitální koalice vidí příležitost propojit ženy a vytvořit jim prostor pro vzájemné sdílení zkušeností, podporu, učení se a socializaci. Jako první krok v tomto směru zahájila koalice řadu vnitrostátních a celosvětových akcí.  

První z řady akcí, Women for Digitalisation (Ženy pro digitalizaci), zdůraznila obzvláště příznivý dopad genderové rozmanitosti na výkonnost podniků (koeficient návratnosti investic do společností Fortune 500 s nejméně třemi ženami v řídících a dozorčích orgánech je o 46 % vyšší), na rozvoj a zlepšování výrobků nebo na proces zavádění nových technologií.

Změna širší sociální struktury, jakož i celkové podnikové kultury je klíčem k tomu, aby se v IKT uspělo více žen a aby tyto výzvy překonaly. Změnu samozřejmě nelze zavést přes noc, ale podpora je klíčová, což znamená: 

  • Podpora žen v jejich rozmanitých společenských rolích, a to jak jako hybatelky změn, tak jejich připravenosti na budoucí změny; 
  • Podpora mužů v jejich rozmanitých společenských rolích a zlepšení jejich porozumění dlouhodobým dopadům, které tato změna přináší;  
  • Poskytování systémové podpory prostřednictvím vzdělávacího procesu, které nasměruje potenciál dětí (chlapců i dívek) do oblastí, které mají největší hodnotu pro rozvoj společnosti a hospodářství.
Genderová rozmanitost by neměla být základem diskriminace na pracovišti a dvojích standardů

IKT nejsou (pouze) světem mužů, ale musíme se poučit, chceme-li do nich zapojit více žen. Podle nedávného výzkumu společnosti Microsoft se dívky ve věku od 11 do 12 let velmi zajímají o studium přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM). Zájem pak dramaticky opadá kolem 15. a 16. roku věku dívek. Ve Slovinsku dosahují dívky ve věku 15 let lepších výsledků než chlapci v matematických testech, ale poté studují právo, sociologii, jazyky a humanitní vědy obecně. 

Proč tedy dívky dosahují lepších počátečních výsledků, ale poté přecházejí od STEM k sociálním vědám? Je to jen strach a obecné stigma, že to není jen pro dívky? Otázka je složitá a existuje na ní více než jedna odpověď. Zaprvé, oblast je stále neznámá, neboť není od základního vzdělávání zahrnuta do vnitrostátních osnov.

Zadruhé, provádění změn je dlouhodobý proces, a proto má smysl pouze to, aby iniciativa pro změnu pocházela od žen, žen a žen, spolu s opětovným zaměřením na mladé lidi, kteří ještě nerozhodnou kariéru.

Klíčovou výsadou slovinské národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa je zajistit, aby více dívek uvažovalo o kariéře v oblasti informačních technologií. 

Slovinská digitální koalice: překlenutí rozdílů v digitálních dovednostech ve třech klíčových oblastech

Úsilí slovinské digitální koalice o zapojení většího počtu žen do informačních a komunikačních technologií je převážně trojí. Hlavní důraz je kladen na povzbuzování učení s ženskými vzory a na podporu stávajících iniciativ v této oblasti, jako je inženýrka roku, který inspiruje příkladem a osvědčenými postupy.

Iniciativa Ženy za digitalizaci, která je zaměřena na všechny ženy a muže, dosáhla značného pokroku, pokud jde o zdůraznění potenciálu vzdělaných žen ve Slovinsku uspokojit potřeby pracovní síly v oblasti IKT, zejména prostřednictvím workshopů, motivačních akcí a mentorství. 

Slovinská koalice rovněž pracuje na zavedení předmětů IT a informatiky jako povinných na základních školách, přičemž je naléhavě nutné vypracovat rámec osnov pro základní dovednosti v oblasti informačních technologií a informatiky ve vzdělávání, po němž by následovaly změny učebních osnov pro vzdělávání dětí a dospívajících v digitálním věku.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz

O autorce

Ana Pejić je zástupkyní projektové manažerky Slovinského centra pro digitální inovace, které sídlí v Lublani. Ana se zaměřuje především na téma digitálních kompetencí. 

Informace o organizaci

Centrum pro digitální inovace (DIH) Slovinsko je centrální vnitrostátní jednotné kontaktní místo, které poskytuje, propojuje a podporuje znalosti, podnikatelské a technologické odborné znalosti, technologie, experimentální a pilotní prostředí, osvědčené postupy, metodiky a další činnosti nezbytné k tomu, aby slovinský průmysl mohl plně rozvíjet digitální kompetence, inovační modely a procesy, podporovat jejich digitální transformaci a zvyšovat jeho konkurenční výhody na základě digitálních technologií. Podporuje rovněž ekosystém kolem slovinské národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa. 

Slovinská digitální koalice sdružuje zúčastněné strany z prakticky všech slovinských odvětví: od průmyslu/obchodu, vědy a vzdělávání až po veřejné orgány a agentury, sociální aktéry a organizace občanské společnosti. Cílem je posílit rozvoj základních a pokročilých digitálních dovedností pro všechny a podpořit digitální transformaci slovinského hospodářství a společnosti způsobem, který nikoho neopomíjí. 

Líbil se Vám náš článek? Podělte se o něm se světem