Digitální transformace, kterou urychlila pandemie COVID-19, vyvolala nárůst digitalizace a vyzvala k revoluci dovedností v Evropě. Jedná se o výzvu a příležitost, kde se otázky začleňování a růstu sbližují. Evropa potřebuje vzdělávací systémy vhodné pro digitální věk a doplňkové programy pro odbornou přípravu a rekvalifikaci dospělé populace. Tato oboustranná výzva se týká jak základních digitálních dovedností, tak specializovaných dovedností potřebných k inovacím v oblasti klíčových technologií, jako je umělá inteligence, internet věcí nebo kybernetická bezpečnost.

Směrem k digitální dekádě EU

Význam těchto dvou rozměrů byl zdůrazněn Digitálním kompasem EU a jeho ambiciózními cíli v oblasti digitálních dovedností. Nejnovější výzkum však předpovídá, že stávající iniciativy nesplní dva klíčové cíle: zajistit do roku 2030 alespoň 80 % dospělé populace Evropy základní digitální dovednosti a zaměstnat v EU 20 milionů odborníků na digitální oblast. Bez podstatného zvýšení investic a inovací na straně nabídky současná trajektorie naznačuje, že do roku 2030 dosáhne alespoň základních digitálních dovedností pouze 64 % obyvatelstva a že bude zaměstnáno pouze 13,3 milionu digitálních specialistů.

Zpráva „Budoucnost vzdělávání pro digitální dovednosti“ za rok 2022

Ve své nejnovější zprávě Makers & Shapers „The Future of Education for Digital Skills“ (Budoucnost vzdělávání pro digitální dovednosti) řeší EIT Digital tento problém prostřednictvím analýzy nabídky široce definovaného vzdělávání a odborné přípravy ze strany veřejných a soukromých institucí. Zjistili jsme hlavní nedostatky v současném stavu, extrahovali jsme prognostické scénáře a poskytli tři hlavní doporučení, jak by bylo možné v Evropě dosáhnout nejpříznivějšího scénáře. 

Evropský veřejný vzdělávací systém, od základních škol po univerzity, musí urychleně modernizovat do značné míry zastaralé programy digitálního vzdělávání.

Veřejná nabídka musí reformovat své osnovy na všech úrovních tak, aby lépe reagovala na měnící se technologie a potřeby trhu práce. To vyžaduje organizační a správní reformy s cílem otevřít systémy partnerstvím s občanskou společností, jakož i hmatatelné investice do konektivity a novou odbornou přípravu pedagogů. 

Rozptýlené soukromé iniciativy v oblasti digitálního vzdělávání by měly přejít k doplňkové, širší a lépe koordinované celkové nabídce iniciativ v oblasti digitálních dovedností.

S cílem zahrnout digitální dovednosti střední úrovně by soukromí aktéři měli rozšířit svou oblast působnosti a poskytovat kurzy, které se zaměřují nejen na jejich vlastní technologický ekosystém. Společně s veřejným sektorem by měly nabízet režimy finanční podpory, které zvýší počet účastníků jejich nabídky vzdělávání. Za tímto účelem jsou zapotřebí nová partnerství mezi vzdělávacími institucemi, podniky, nevládními organizacemi a vládami. 

K dosažení cílů digitálního kompasu EU v oblasti digitálních dovedností spravedlivým, inkluzivním a udržitelným způsobem je třeba lépe organizovat celoevropské iniciativy, sítě a ekosystémy v oblasti digitálních dovedností, aby se zvýšila celková kvalita, účinnost a účelnost – a to i vzhledem k obrovským výzvám a nákladům, které s tím souvisejí.

Stávající iniciativy, jako jsou iniciativy EIT a sítě Evropských univerzit, by měly být lépe koordinovány, dále posíleny a rozšířeny tak, aby zahrnovaly soukromý sektor. V úzké spolupráci s členskými státy EU povede Evropská komise k vytvoření spravedlivého a inkluzivního vzdělávacího systému v oblasti digitálních dovedností v celé Evropě, do něhož budou zapojeni veřejní i soukromí poskytovatelé vzdělávání.

O autorovi

Prof. Willem Jonker je výkonným ředitelem EIT Digital. Má širokou základnu v oblasti informačních a komunikačních technologií, a to jak v průmyslu, tak v akademické sféře. Studoval matematiku a informatiku na Groningenské univerzitě, pracoval na technické univerzitě v Delftu, doktorát na univerzitě v Utrechtu a je na částečný úvazek doktorem v oboru informatiky na Univerzitě Twente. 

Informace o organizaci

EIT Digital je branou k evropským digitálním inovacím. 

Ztělesňuje budoucnost inovací tím, že mobilizuje celoevropský ekosystém otevřených inovací zahrnující mnoho zúčastněných stran, který zahrnuje přední evropské korporace, malé a střední podniky, začínající podniky, univerzity a výzkumné ústavy, v jehož rámci se studenti, výzkumní pracovníci, inženýři, podnikatelé a investoři zabývají potřebami v oblasti technologií, talentů, dovedností, podnikání a kapitálu digitálního podnikání. 

Budujeme novou generaci digitálních podniků, digitálních produktů a služeb a rozmnožujeme digitální podnikatelské talenty a pomáháme podnikům a podnikatelům zůstat v popředí digitálních inovací tím, že jim poskytujeme podporu v oblasti technologií, talentů a růstu.

EIT Digital reaguje na specifické potřeby v oblasti inovací například tím, že hledá správné partnery pro uvádění technologií na trh, podporuje rozšiřování projektů v oblasti digitálních technologií, přitahuje talenty a rozvíjí jejich digitální znalosti a dovednosti. 

Líbil se Vám náš článek? Podělte se o něm se světem