Digitalizace otevírá dveře ke vzdělanosti

Autor: MŠMT Publikováno: 25. července 2022 25.07.2022

Minulý týden se v Praze sešli ředitelé zodpovědní za záležitosti EU, aby společně se zástupci Evropské komise a Norska, Islandu, Lichtenštejnska identifikovali, projednali a řídili strategické a průřezové otázky evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v současnosti i v zaměření do budoucna. Čestnými hosty na jednání byli zástupci ukrajinského ministerstva školství, včetně prvního náměstka ministra vzdělávání a vědy Andrii Vitrenka. Tématy jednání byly hlavně digitalizace ve vzdělávání a spolupráce ve vzdělávání mezi EU a Ukrajinou.

Možnost vzdělávat se je pro kvalitní lidský život jedním z klíčových prvků.  Digitální technologie tyto možnosti výrazně rozšiřují a umožňují se vzdělávat způsobem, které tradiční formy neumožňují. Pandemie COVID-19 tento fakt zásadním způsobem podtrhla. Zároveň stále existuje početná skupina dětí, které ani přes mohutné rozšíření digitálních technologií nemají tyto možnosti vhodně využívat.

„Podle nejnovějších údajů Eurostatu uvedlo až 31 % mladých lidí ve věku 16 až 19 let, že v roce 2020 neměli ani základní digitální dovednosti, a to je alarmující. V době, kdy bylo v čase pandemie převažujícím přístupem ke vzdělání využití digitálních technologií, což se jeví do budoucna jako hlavní směr nejen ve vzdělávání, ale také v pracovním procesu, je naším úkolem integrovat základní a pokročilé digitální dovednosti do všech úrovní a typů vzdělávání,“ uvedl na jednání ředitel odboru Evropské unie MŠMT Martin Fatura.

Digitální a informační gramotnost se ukázala jako velice účinná i v aktuální válečné situaci na Ukrajině, kvůli které uprchlo ze země už téměř sedm milionů uprchlíků. Státy Evropské unie včetně České republiky okamžitě po vypuknutí války aktivovaly směrnici o dočasné ochraně, která zaručuje všem dětem a mladým lidem prchajícím před válkou plnou ochranu a přístup k jejich specifickým právům včetně práva na vzdělání, a uvolnily také finanční podporu na zajištění přístupu ke vzdělání.

„V současné době je v České republice téměř 140 000 ukrajinských dětí do věku 18 let. Tato uprchlická vlna je přitom nesrovnatelná s jakoukoliv jinou, neboť většinu z přicházejících tvoří ženy a děti. A o to větší vzniká tlak na přizpůsobení vzdělávacího systému. Proto byla přijata řada opatření jak na národní, tak regionální rovni. Jednak jde o opatření legislativní – balíky zákonů Lex Ukrajina I a Lex Ukrajina II, které stanoví například povinnost zapojit se do 90 do povinné školní docházky nebo umožňuje ukrajinským učitelům zapojit se do českého školního systému bez znalosti češtiny i ve školním roce 2022/2023. Druhou oblastí jsou opatření finanční. Česká republika vyčlenila do konce srpna 2022 na pomoc ukrajinským dětem částku ve výši 57 milionů euro na podporu jazykových kurzů a adaptačních skupin. Tato pomoc je doplněna financováním z fondů EU, ať už na úrovni přímo řízených, nebo operačních programů. Děkuji proto Evropské komisi za finanční pomoc na unijní úrovni. Využity byly také Norské fondy,” upřesnil náměstek pro řízení Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF MŠMT Václav Velčovský.

„V těchto těžkých časech je důležitá sounáležitost, solidarita a spolupráce a v Komisi jsme přesvědčeni, že veškeré naše úsilí musí být zaměřeno na podporu Ukrajiny. Věřím, že všichni jsou přesvědčeni, že všechny děti mají právo na vzdělávání, včetně ukrajinských uprchlíků. Proto je nutné v novém školním roce 2022/2023 zajistit místo ve škole všem ukrajinským dětem a zajistit, aby se tam cítily bezpečně a vítány. EU je připravena pro tyto účely dlouhodobě vynaložit dodatečné finanční prostředky. Věřím proto v naší týmovou spolupráci a sdílení dobré praxe,“ řekl Stefaan Hermans z Evropské komise.

„Velmi si vážím pozváni na toto jednání a děkuji České republice také za to, jak přistoupila k integraci našich dětí do českých škol. V této souvislosti musím poukázat na důležitost digitálního vzdělávání, díky kterému můžou být ukrajinské děti jednak nadále v kontaktu s ukrajinským vzdělávacím systémem, s kulturou a jazykem. Zároveň mají jednodušší přístup ke studiu jazyků, ke vzdělávacímu systému a kultuře hostitelských zemí a mají tak zajištěny základní podmínky pro vzdělání. Pro děti zůstávající na Ukrajině bude pro nový školní rok 2022/2023 klíčové zajištění tištěných učebnic, digitálních pomůcek a také logistická podpora v podobě školních autobusů,“ doplnil první náměstek ukrajinského ministra školství Andrii Vitrenko.

Mezinárodní jednání bylo účastníky hodnoceno jako výjimečně přínosné a zakončeno bylo tiskovou konferencí, které sú zúčastnil také švédský poradce pro vzdělávání ze Stálého zastoupení při EU Anders Lindholm.

Zvukový záznam z tiskové konference k využití ke stažení ZDE

(Článek byl v plném znění převzat z https://www.msmt.cz/digitalizace-otevira-dvere-ke-vzdelanosti)