O zdroji

Metodika – manuál pro školy a volnočasové instituce ke způsobům posilování spolupráce a komunikace rodiny, školy a volnočasových institucí.

V souvislosti s rozvojem elektronické komunikace nabývá na důležitosti poskytování služeb elektronickou cestou (škola uskutečňuje vzdělávání, školské zařízení poskytuje služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisejí). Vzhledem k vlastnostem elektronické komunikace lze touto cestou poskytovat služby bez časového omezení a bez ohledu na zeměpisnou polohu a vzdálenost poskytovatele a příjemce služby.


Metodologie

Východiskem pro „Metodiku – manuál pro školy a volnočasové instituce ke způsobům posilování spolupráce a komunikace rodiny, školy a volnočasových institucí“ (dále jen „Metodika“) je „Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020“ v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a „Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015–2020“ a její „Akční plán (2015–2020)“ v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.

Spolupráce (kooperace) je druh sociální interakce (proces, který spočívá v působení jedince nebo skupiny na jiného jedince nebo skupinu). Spolupráce znamená společné úsilí zaměřené na dosažení prospěchu všech, kteří se na něm podílejí. Komunikace je způsob dorozumívání mezi lidmi.

Komunikace je základním předpokladem pro spolupráci, výchovu, ale také soupeření. Komunikací vytváříme týmy i citové vztahy.

Elektronická komunikace je v dnešní době i synonymem pro termín telekomunikace. Pod tento pojem spadá veškeré verbální komunikativní dorozumívání, které probíhá jak mezi dvěma subjekty, tak i mezi jedním subjektem-odesílatelem a vícero subjektů v roli příjemce jednotlivých informací.

V souvislosti s rozvojem elektronické komunikace nabývá na důležitosti rovněž poskytování služeb elektronickou cestou (škola uskutečňuje vzdělávání, školské zařízení poskytuje služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisejí; dále jen „služby“). Vzhledem k vlastnostem elektronické komunikace lze touto cestou poskytovat služby bez časového omezení a bez ohledu na zeměpisnou polohu a vzdálenost poskytovatele a příjemce služby.

Vymezení základních pojmů jsou součástí první části dokumentu.