O zdroji

Ve stále digitalizovanějším světě, kde data hrají ústřední úlohu při utváření veřejných služeb a vládních operací, mají pro budování a udržování důvěry veřejnosti zásadní význam etické aspekty.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) učinila v tomto směru významný krok vpřed tím, že zveřejnila „Zásady osvědčených postupů v oblasti datové etiky ve veřejném sektoru“. Tyto zásady zdůrazňují význam etického nakládání s údaji a jejich využívání a podporují opatření založená na hodnotách, která upřednostňují lidská práva a integritu v oblasti digitální správy.

Essence zásad správné praxe

Jádrem zásad správné praxe je snaha podporovat etické využívání dat ve veřejném sektoru. Cílem je zajistit, aby digitální vládní iniciativy, projekty, produkty a služby byly nejen účinné, ale také zasluhující důvěru občanů v jejich vlády. Tyto zásady poskytují komplexní rámec, který má sloužit jako vodítko pro veřejné činitele, organizace a činitele s rozhodovací pravomocí při začleňování etiky údajů do všech aspektů jejich činnosti.

Deset zásad správné praxe

Publikace nastiňuje deset základních zásad správné praxe, které společně představují plán provádění etických postupů v oblasti údajů ve veřejném sektoru:

  1. Bezúhonná správa dat
  2. Znát a dodržovat příslušná vládní opatření pro důvěryhodný přístup k údajům, jejich sdílení a využívání
  3. Začlenit etické aspekty týkající se údajů do rozhodovacích procesů vlády, organizace a veřejného sektoru 
  4. Sledovat a udržet si kontrolu nad vstupy dat, zejména ty, které se používají k informování o vývoji a odborné přípravě systémů UI, a přijmout přístup k automatizaci rozhodnutí založený na posouzení rizik
  5. Konkrétní informace o účelu použití údajů, zejména v případě osobních údajů
  6. Vymezit hranice pro přístup k datům, jejich sdílení a využívání
  7. Být jasné, inkluzivní a otevřené
  8. Zveřejnit veřejně přístupná data a zdrojový kód
  9. Rozšířit kontrolu nad svými údaji ze strany jednotlivců a skupin
  10. Být odpovědný a proaktivní při řízení rizik
Společný rozvoj a provádění

Tyto zásady správné praxe jsou výsledkem spolupráce v rámci Pracovní skupiny vyšších úředníků digitální správy OECD (E-Leders) a úsilí tematické skupiny pro veřejný sektor založený na datech. V období let 2019 až 2020 se do tohoto úsilí zapojily oddělení OECD pro digitální správu a data a nizozemské ministerstvo vnitra a vztahů v království spolu s příspěvky členských a partnerských zemí OECD. Zásady nejen odrážejí pozorované postupy, ale mají rovněž v úmyslu sladit se stávajícími právními nástroji a politickými opatřeními OECD.

Metodologie

Dokument