Digitální vzdělávání: Evropská komise vyzývá ke zlepšení digitálních dovedností evropských občanů

Autor: Irene Marinelli, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 21. dubna 2023 21.04.2023

Dne 18. dubna přijala Evropská komise v souvislosti s Evropským rokem dovedností dva návrhy zaměřené na podporu rozvoje digitálních dovedností mezi evropskými občany. Návrhy se zabývají nedostatečným celovládním přístupem k digitálnímu vzdělávání a odborné přípravě, jakož i obtížemi při vybavování lidí nezbytnými digitálními dovednostmi.

První návrh „Doporučení Rady o klíčových faktorech umožňujících úspěšné digitální vzdělávání a odbornou přípravu“ vyzývá členské státy, aby zajistily všeobecný přístup k vysoce kvalitnímu digitálnímu vzdělávání a odborné přípravě a aby řešily digitální propast, která se s ohledem na pandemii COVID-19 stala ještě zřetelnější. Navrhuje rámec pro investice, správu a odbornou přípravu učitelů s cílem dosáhnout účinného a inkluzivního digitálního vzdělávání.

Tyto návrhy zdůrazňují, že je třeba, aby měl každý kdekoliv v Evropě přístup k digitálnímu vzdělávání. V oblasti digitálních dovedností musíme dělat mnohem více. Tyto dovednosti musí mít pro nás stejný význam jako čtení a psaní. Cílem je dosáhnout do roku 2030 alespoň 80 % všech dospělých osob se základními digitálními dovednostmi a 20 milionů zaměstnaných specialistů v oblasti IKT, včetně mnohem většího počtu žen.“ Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk

Druhý návrh, „doporučení Rady o zlepšení poskytování digitálních dovedností ve vzdělávání a odborné přípravě“, se zabývá různými úrovněmi digitálních dovedností v různých segmentech obyvatelstva a schopností vnitrostátních systémů vzdělávání a odborné přípravy tyto rozdíly řešit. Vyzývá členské státy, aby konzistentně poskytovaly digitální dovednosti na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy a stanovily postupné cíle a cílené intervence pro konkrétní prioritní nebo obtížně dosažitelné skupiny.

„Evropa připravená na digitální věk musí jít příkladem nejen v oblasti technologií, ale také ve vzdělávání. Naše systémy vzdělávání a odborné přípravy musí využít příležitostí, které nabízí digitální věk, a umožnit účastníkům vzdělávání získat kompetence a dovednosti potřebné k tomu, aby byli schopni uspět v současnosti i budoucnosti. Musíme účinněji reagovat na zvýšené potřeby digitálních dovedností pro učení, život a trh práce.“ Margaritis Schinas, místopředseda Evropské komise odpovědný za podporu evropského způsobu života

Jak to bude fungovat?

Na podporu provádění těchto návrhů Komise usnadní vzájemné učení a výměny mezi členskými státy a zúčastněnými stranami prostřednictvím nástrojů EU, jako je Nástroj pro technickou podporu. Komise bude rovněž podporovat digitální vzdělávání a dovednosti prostřednictvím spolupráce v rámci Evropského centra digitálního vzdělávání a prostřednictvím programů financování EU. Klíčovým opatřením Komise bude usnadnit uznávání certifikace digitálních dovedností prostřednictvím pilotního projektu evropského osvědčení o digitálních dovednostech, jehož cílem je posílit důvěru v certifikaci digitálních dovedností a její přijetí v celé EU. Pilotní projekt bude probíhat společně s několika členskými státy a konečné evropské osvědčení o digitálních dovednostech bude zavedeno v roce 2024 na základě výsledků pilotního projektu a studie proveditelnosti.

Návrhy jsoucelkově v souladu s digitální dekádou, jejímž cílem je zajistit, aby 80 % dospělých mělo alespoň základní digitální dovednosti a aby do roku 2030 bylo v EU zaměstnáno 20 milionů odborníků na IKT. Návrhy jsou rovněž v souladu s evropskými digitálními právy a zásadami solidarity a začleňování, které stanoví, že každý by měl mít přístup k internetu a digitálním dovednostem, aniž by nikdo nebyl opomenut.

„Naše spolupráce s členskými státy EU prostřednictvím akčního plánu digitálního vzdělávání se ukázala jako užitečná při poukazování na naše slabiny a hledání řešení. V našich zemích a společnostech přetrvává digitální propast. Dnešní návrhy představují naši vizi inkluzivního a vysoce kvalitního digitálního vzdělávání. Jsem přesvědčen, že členské státy, školy a vzdělávací instituce, učitelé, rodiče a studující spojí síly a přemění naši vizi v realitu.“ Marija Gabriel, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež

Další kroky

Komise vyzývá členské státy, aby urychleně přijaly návrhy dvou doporučení Rady, a zřídí skupinu na vysoké úrovni pro digitální vzdělávání a dovednosti na podporu provádění obou doporučení.

Pro více informací

Přečtěte si více o výzvách Komise ke zlepšení digitálního vzdělávání a zajištění digitálních dovedností.

© Evropská unie, 2023

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz