Digitální vzdělávání: Evropská komise vyzývá ke vzdělávání evropských občanů v oblasti digitálních dovedností

Autor: Irene Marinelli, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 21. dubna 2023 21.04.2023

Evropská komise přijala 18. dubna v rámci Evropského roku dovedností dva návrhy zaměřené na podporu rozvoje digitálních dovedností evropských občanů. Návrhy se zabývají nedostatečným přístupem celé veřejné správy k digitálnímu vzdělávání a odborné přípravě, jakož i obtížemi při osvojování potřebných digitálních dovedností.

První návrh, “Doporučení Rady o klíčových faktorech umožňujících úspěšné digitální vzdělávání a odbornou přípravu”, vyzývá členské státy, aby umožnily všem přístup k vysoce kvalitnímu digitálnímu vzdělávání a odborné přípravě a aby řešily digitální propast, která se v souvislosti s pandemií COVID-19 stala ještě zřetelnější. Navrhuje rámec pro investice, správu a vzdělávání učitelů, aby bylo dosaženo účinného a inkluzivního digitálního vzdělávání.

“Tyto návrhy zdůrazňují potřebu, aby měl každý člověk v Evropě přístup k digitálnímu vzdělávání. V oblasti digitálních dovedností musíme být mnohem lepší a musíme jim přikládat stejnou důležitost jako čtení a psaní. Cílem je dosáhnout toho, aby do roku 2030 mělo alespoň 80 % všech dospělých základní digitální dovednosti a 20 milionů zaměstnaných odborníků na informační a komunikační technologie, včetně mnohem více žen.” Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk

Druhý návrh, “Doporučení Rady o lepší nabídce v oblasti digitálních dovedností ve vzdělávání a odborné přípravě”, se zabývá různou úrovní digitálních dovedností u různých skupin obyvatelstva a schopností vnitrostátních systémů vzdělávání a odborné přípravy tyto rozdíly pokrýt. Vyzývá členské státy, aby v rámci vzdělávání a odborné přípravy nabízely digitální dovednosti soudržně na všech úrovních a aby stanovily postupné cíle a cílené intervence pro konkrétní prioritní nebo obtížně dosažitelné skupiny.

“Evropa vhodná pro digitální věk musí být na špici nejen v oblasti technologií, ale také ve vzdělávání. Naše systémy vzdělávání a odborné přípravy musí využít příležitostí, které digitální věk nabízí, a poskytnout studentům schopnosti a dovednosti potřebné k tomu, aby byli úspěšní v současnosti i v budoucnosti. Musíme účinněji reagovat na rostoucí potřeby digitálních dovedností pro učení, pro život a pro trh práce.” Margaritis Schinas, místopředseda Evropské komise odpovědný za podporu evropského způsobu života

Jak to může probíhat?

Na podporu provádění těchto návrhů bude Komise napomáhat vzájemnému učení a výměnám mezi členskými státy a zúčastněnými stranami prostřednictvím nástrojů EU, jako je nástroj technické podpory. Komise bude rovněž podporovat digitální vzdělávání a dovednosti prostřednictvím spolupráce v rámci Evropského centra pro digitální vzdělávání a prostřednictvím programů financování EU. Klíčovým opatřením Komise bude zjednodušení uznávání certifikace digitálních dovedností prostřednictvím pilotního projektu Evropského certifikátu digitálních dovedností, jehož cílem je zvýšit důvěru v certifikaci digitálních dovedností a její akceptaci v celé EU. Pilotní projekt bude probíhat společně s několika členskými státy a konečný evropský certifikát digitálních dovedností bude zaveden v roce 2024 na základě výsledků pilotního projektu a studie proveditelnosti.

Celkově jsou návrhy v souladu s Digitální dekádou, jejímž cílem je zajistit, aby 80 % dospělých mělo alespoň základní digitální dovednosti a aby do roku 2030 bylo v EU zaměstnáno 20 milionů odborníků v oblasti ICT. Návrhy jsou rovněž v souladu s evropskými digitálními právy a zásadami solidarity a začleňování, podle nichž by měl mít každý přístup k internetu a digitálním dovednostem a nikdo by neměl zůstat pozadu.

“Naše spolupráce s členskými státy EU v rámci akčního plánu pro digitální vzdělávání se ukázala jako užitečná, protože poukázala na naše slabiny a pomohla najít řešení. Digitální propast na území EU a v našich společnostech přetrvává. Dnešní návrhy odhalují naši vizi inkluzivního a kvalitního digitálního vzdělávání. Věřím, že členské státy, školy a vzdělávací instituce, učitelé, rodiče a žáci spojí své síly a promění naši vizi ve skutečnost.” Marija Gabriel, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež

Následující kroky

Komise vyzývá členské státy, aby urychleně přijaly návrhy dvou doporučení Rady, a zřídí skupinu na vysoké úrovni pro digitální vzdělávání a dovednosti na podporu provádění těchto dvou doporučení.

Více informací

Přečtěte si více o výzvách Komise ke zlepšení digitálního vzdělávání a rozvoji digitálních dovedností.

© Evropská unie, 2023

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz