Dostupné finanční prostředky na Kypru 🇨🇾

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

Možnosti financování rozšiřování a prohlubování kvalifikace s cílem podpořit digitální kompetence jednotlivců a organizací je možné formou půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím nástroje pro obnovu a odolnost, a také formou aktivit v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách kyperské národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa

Plán obnovy 

Celková hodnota kyperského plánu pro obnovu a a zvyšování odolnosti (RRP) činí 1,2 miliardy EUR, z toho 282 2 milionů EUR je určeno na přechod na digitální technologie, tzn. 23 % celkové alokace RRP. Kroky RRP se zaměří na digitální přechod Kypru a kladou důraz na vzdělávání (nový systém hodnocení učitelů a škol, včetně školení učitelů v oblasti digitálních dovedností), digitální transformaci škol, zaměřenou na rozšíření digitálních dovedností a dovedností týkajících se vzdělávání v oblasti STEM, a také na digitální dovednosti obecně (Národní akční plán pro elektronické dovednosti a kroky související se zvyšováním kvalifikace, rekvalifikací a zvyšováním kvalifikace – digitálních dovedností). Co se týče konektivity, jedná se o posílení pravomocí národního regulačního úřadu, díky nimž bude možné modernizovat rozvody v budovách tak, aby byly “připraveny na gigabitovou síť”, a tím podpořit přijetí konektivity a zlepšit sítě s velmi vysokou kapacitou v oblastech s omezenou dostupností. Investuje se do inteligentních měst, inteligentního a udržitelného vodního hospodářství, infrastruktury pro inteligentní měření a do rozvoje FinTech regulačního sandboxu pro zapojení digitálních technologií. Pokud jde o digitální služby veřejné správy, Kypr plánuje řadu reforem a investic do elektronické veřejné správy, elektronického zdravotnictví, inteligentních dopravních systémů (ITS) využívajících technologie digitálních dvojčat, cloudových platforem a elektronické justice.

Na reformy v oblasti zaměstnanosti, sociální ochrany, vzdělávání a řízení lidských zdrojů půjde z RRF 172,9 milionu eur, z toho 94 milionů eur na modernizaci vzdělávacího systému – zvyšování a prohlubování kvalifikace. Prostřednictvím modernizace vzdělávacího systému dojde k odstranění nesouladu mezi dovednostmi v oblasti vzdělávání (sekundárního a terciárního) a trhem práce, k podpoře digitální transformace škol s cílem posílit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oblasti STEM. Vznikne nový systém hodnocení vzdělávací práce a učitelů a rozšíří se bezplatné povinné předškolní vzdělávání. Plánují se investice do technických škol a 15 milionů eur je určeno na vzdělávání v oblasti digitálních dovedností a dovedností souvisejících s modrou a zelenou ekonomikou, na podnikatelské vzdělávání nezaměstnaných a na vzdělávání osob starších 55 let.

Výzvy k financování z programu Obnova a zvyšování odolnosti jsou zveřejněny na zvláštní stránce portálu pro financování programů.

Národní financování 

Na kyperském portálu financování programů spravovaném kyperským Ministerstvem financí, jsou uvedeny různé linie financování, jako jsou soutěžní programy EU, spolufinancované programy EU, plán obnovy a odolnosti, národní motivační programy a různé finanční zdroje.

Národní motivační plány jsou navrhovány a schvalovány na národní úrovni a jsou financovány výhradně z národních zdrojů. Tyto plány jsou určeny k naplňování různých politických priorit vlády, např. ke zvýšení zaměstnanosti, podpoře cestovního ruchu apod. Jejich uskutečnění a řízení je plně v kompetenci příslušných ministerstev/orgánů širšího veřejného sektoru na Kypru.

Platforma e-Gnosis kyperského Centra pro produktivitu zveřejňuje informace o školeních, jakož i další důležité novinky a vývoj v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Centrum produktivity Ministerstva práce a sociálního zabezpečení v rámci projektu Digital Skills and E-Government Promotion organizuje od března 2022 do konce roku 2025 bezplatné vzdělávací programy v oblasti digitálních dovedností. Mezi nabízené okruhy patří např:

Různé možnosti financování jsou rovněž k dispozici na platformě pro digitální dovednosti a pracovní místa. Na tomto odkazu naleznete výčet za Kypr. 

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz