Dostupné finanční prostředky na Maltě 🇲🇹

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 17. srpna 2023 17.08.2023

Možnosti financování rozšiřování a prohlubování kvalifikace s cílem podpořit digitální kompetence jednotlivců a organizací je možné formou půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím nástroje pro obnovu a odolnost, a také formou aktivit v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách nadace eSkills Malta

Plán pro obnovu a odolnost 

Na maltský plán pro obnovu a odolnost připadá celkem 316,4 milionu EUR přidělených v rámci plánu obnovy a odolnosti (RRF). Na digitální přechod je v něm věnováno 25,5 % (80,8 mil. EUR). Většina investic podporovaných v rámci plánu se zaměřuje na digitální transformaci veřejné správy, zdravotnictví a justice.

Malta plánuje prohloubit digitální transformaci pomocí politických reforem se zaměřením na odstranění digitální propasti a podporu digitálních dovedností prostřednictvím programu Podpora digitální, inteligentní a odolné ekonomiky (55 milionů eur). Program Zvyšování kvality vzdělávání a podpora socioekonomické udržitelnosti (41 mil. EUR) zahrnuje zřízení Centra excelence odborného vzdělávání (ITS Campus), upevnění dovedností a jejich uznávání a zvýšení odolnosti trhu práce.

Grantový program pro digitalizaci malých a středních podniků podporuje investiční projekty malých a středních podniků v několika hospodářských odvětvích zaměřené na digitalizaci, zejména digitalizaci provozu. Tento program vychází z poptávky a probíhá na základě otevřené průběžné výzvy, která je financována prostřednictvím RRF.

Projekt “Digitalizujte svůj mikropodnik” je určen mikropodnikům a jeho cílem je prostřednictvím nevratných grantů pomoci mikropodnikům částečně financovat investice do digitalizace jejich provozu, a tím posílit jejich odolnost, efektivitu, produktivitu a zákaznickou zkušenost prostřednictvím nových digitálních schopností a digitalizovaných procesů, jako je návrh a konstrukce produktů a procesů, komplexní zadávání veřejných zakázek, dodavatelský řetězec/distribuce a poprodejní služby.

Grant na digitální inovaci podporuje investiční aktivity vhodných podniků ve vybraných odvětvích na podporu digitalizace, zejména digitalizace provozu. Investice podporují podniky, které působí ve zpracovatelském průmyslu a v cestovním ruchu, formou investic do digitálních technologií a souvisejících procesů v podniku, zejména do hardwaru, softwaru a dalších digitálních prvků zlepšujících jejich efektivitu, produktivitu a zákaznickou zkušenost. Důraz je kladen na investice do nových digitálních technologií, které podpoří růst podniku.

Národní financování 

FONDI.eu je hlavní webová stránka věnovaná možnostem financování ze strany EU, která občanům a organizacím nabízí výhody plynoucí z členství v EU prostřednictvím fondů EU. FONDI.eu zveřejňuje harmonogram všech vyhlašovaných výzev, informace o různých programech a grantech, které jsou k dispozici jednotlivcům, malým a středním podnikům, podnikům a institucím.  

Program “Business Re-Engineering and Transformation Scheme” podporuje malé a střední podniky (MSP), které chtějí přeorientovat svou obchodní činnost, reorganizovat personál, portfolio výrobků a/nebo služeb, optimalizovat využívání technologií a zavádět ekologické technologie a postupy.

Jobsplus nabízí kurzy, které jednotlivcům pomáhají nabýt průřezové nebo specifické dovednosti související s trhem práce. K dispozici jsou různé typy kurzů, od krátkodobých kurzů až po odborné kurzy podle maltského a evropského kvalifikačního rámce.

Program pro osoby s průměrnou mzdou je určen pro zaměstnané a samostatně výdělečně činné osoby, které navštěvují některý z kurzů Jobsplus a jejichž týdenní mzda nepřesahuje 300 EUR (základní mzda) týdně. Jobsplus nabízí vzdělávací kurzy v různých oblastech včetně gramotnosti a matematické gramotnosti, výpočetní techniky, obchodu, technických oborů, účetnictví, kancelářských prací a pečovatelských služeb. Zaměstnané osoby, které tyto kurzy absolvují, mohou využít finanční příspěvek ve výši 25 EUR týdně za předpokladu, že se účastní minimálně čtyř hodin školení týdně. Platba je závislá na počtu hodin, které jednotlivec navštěvuje, a na délce trvání kurzu a poskytuje se po úspěšném absolvování celého kurzu.

Program Training Pays tvoří součást projektu Training for Employment a slouží k tomu, aby jednotlivcům pomohl rozvíjet a/nebo zlepšovat jejich dovednosti účastí na dalším vzdělávání mimo zaměstnání. Tento program nabízí pomoc ve formě vrácení peněz účastníkům na úhradu nákladů spojených se školením. Tato náhrada je účastníkovi přiznána po úspěšném ukončení školení.

Různé možnosti financování jsou k dispozici také na platformě Digital Skills and Jobs, výčet možností pro Maltu najdete na tomto odkazu.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz