🇧🇪 Dostupné finanční prostředky v Belgii

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 17. srpna 2023 17.08.2023

Možnosti Financování rozšiřování a prohlubování kvalifikace s cílem podpořit digitální kompetence jednotlivců a organizací je možné formou půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím nástroje pro obnovu a odolnost, a také formou aktivit v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách belgické národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa.

Program obnovy a odolnosti 

Digitalizaci napomáhají investice z belgického programu pro obnovu a odolnost.Investice směřují do digitalizace veřejné správy, do dovedností a digitálního začleňování, kybernetické bezpečnosti a konektivity. Do oblasti vzdělávání bude investována částka 480 milionů eur, která umožní vybudovat inkluzivnější a na budoucnost připravený vzdělávací systém ve všech komunitách, a kde budou žáci a studenti disponovat digitálními dovednostmi a dovednostmi STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika) a budou mít přístup k digitálním pomůckám a technologiím. Vedle toho investice 585 milionů eur směřují do digitální transformace veřejné správy, justičního systému a systému zdravotní péče ke zlepšení jejich dostupnosti pro občany a podniky, a také do souboru reforem, které podpoří zavádění infrastruktury 5G a super rychlého připojení, jako jsou optická vlákna.

S podporou zmíněného programu zřídilo Vlámsko místní „Digibanky“ aby snížilo riziko digitálního vyloučení znevýhodněných skupin, poskytlo jim rovný přístup k digitálním technologiím, rozšířilo jejich osobní a technické digitální dovednosti a prostřednictvím školení a sdílení znalostí umožnilo digitální přístup k nezbytným službám. Pracovníci Digibank nabízejí zájemcům pomoc při řešení různých online problémů, jako je například poskytnutí poradenství při používání služeb státní správy, sestavení životopisu, absolvování kurzu práce s počítačem nebo osvojení si základních digitálních dovedností. Celkový rozpočet Digibank činí 50 milionů EUR.

V Belgii reforma vzdělávacího účtu poskytuje každému zaměstnanci individuální nárok na pět dnů školení ročně; zavádí daňové výhody pro podniky, aby je motivovala k poskytování většího počtu hodin školení svým zaměstnancům; přispívá ke spolupráci mezi Národním úřadem práce (ONEM) a službami zaměstnanosti v regionech. Tato reforma umožní odbornou přípravu a opětovné začlenění na trh práce přibližně 25 000 nezaměstnaným pracovníkům.

Ve Vlámsku začal v roce 2021 program digitálního skoku (Digisprong) který bude probíhat až do roku 2025 a bude podporován z prostředků opět výše zmíněného programu s celkovým rozpočtem 375 milionů EUR. Digitalizace základních a středních škol probíhá formou nákupu ICT vybavení, pomůcek pro žáky a učitele.

Národní financování

Fond digitálních dovedností Belgie podporuje digitální vzdělávání sociálně slabých dětí, dospívajících a mladých dospělých již od roku 2016. V roce 2021 financoval 27 projektů a v roce 2022 47 projektů. Výzva na rok 2023 je otevřena do konce října, zvláštní pozornost je věnována inovativním projektům s případným zaměřením na oblast leadershipu (např. kybernetická bezpečnost, správa databází, online školení, vzdělávání v nových technologiích atd.) a zaměřeným na špičkovou úroveň, a také na vlastní ověřování.

Různé možnosti financování jsou k dispozici také na stránkách platformy Digital Skills and Jobs (Digitální dovednosti a pracovní místa). Na tomto odkazu naleznete výčet za Belgii.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz