🇧🇬 Možnosti financování rozvoje digitálních kompetencí v Bulharsku

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 17. srpna 2023 17.08.2023

Možnosti financování prohlubování a zvyšování kvalifikace za účelem posílení digitálních kompetencí jednotlivců a organizací jsou k dispozici ve formě půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím programu Recovery and Resilience Plan, a také aktivitami v rámci programů Horizon, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách bulharské digitální národní koalice

Plán pro oživení a odolnost 

Bulharský plán obnovy a odolnosti počítá s plně nebo částečně souvisejícími prostředky na digitální dovednosti, na něž je vyčleněno přibližně 299 milionů EUR. Tyto prostředky se zaměřují především na výzvy spojené se vzděláváním a školením v oblasti digitálních dovedností pro dospělé a zahrnují: národní online platformu pro vzdělávání dospělých, podporu vědy, technologií, inženýrství a matematiky, zřizování STEM center a laboratoří ve školách na podporu zájmu a dovedností v předmětech souvisejících s přírodními a technickými vědami, umělou inteligencí, robotikou a přírodními vědami. Díky dalším investicím do center pro mládež (32 milionů EUR) se podařilo zvýšit zaměstnatelnost a sociální začlenění mladých lidí, včetně těch ze znevýhodněných skupin. Tato centra budou nabízet řadu aktivit, které rovněž podpoří digitální rovnost tím, že umožní získat vzdělání a odbornou přípravu.

Plán zahrnuje řadu kroků, jejichž cílem je pomoci podnikům přizpůsobit jejich činnost digitálnímu prostředí, včetně: Zlepšení kvality výzkumu a inovací prostřednictvím investic do digitálních technologií ve výzkumných institucích a podpora digitalizace podniků, grantový program pro oblast informačních a komunikačních technologií a kybernetické bezpečnosti v malých a středních podnicích (15 milionů eur). -Investice do zavádění sofistikovaných technologií, včetně vývoje kvantové platformy (0,5 mil. EUR) a sítě Euro Quantum Communication Infrastructure (QCI) v Bulharské akademii věd (0,5 mil. EUR).

Vzdělávání v oblasti digitálních dovedností a zřízení platformy pro vzdělávání dospělých Vzdělávání v oblasti digitálních dovedností a zřízení platformy pro vzdělávání dospělých bude financováno částkou téměř 165 milionů EUR z Programu obnovy a posílení odolnosti. Zaměstnaní, nezaměstnaní a ekonomicky neaktivní lidé získají poukázky na školení pro získání prvního, druhého a třetího stupně odborné kvalifikace, digitálních a dalších klíčových kompetencí. Poukázky na odbornou přípravu bude úřad práce poskytovat nezaměstnaným, ekonomicky neaktivním a zaměstnaným osobám, které patří k cílovým skupinám. Osoby, které obdržely poukázky, si budou moci vybrat vlastní kategorii a poskytovatele vzdělávání. Hodnota poukázek závisí na kategorii a délce kurzu. Například pro dosažení odborného titulu v prvním ročníku bude poplatek činit 660 leva za minimálně 300 studijních hodin. Pro druhý stupeň profesní kvalifikace bude mít poukázka hodnotu 1 320 leva za minimálně 660 studijních hodin a pro třetí stupeň 1 980 leva za minimálně 960 studijních hodin.

Národní financování 

V centru pozornosti bulharského programu rozvoje lidských zdrojů na období 2021–2027 jsou opatření pro zaměstnanost mladých lidí, podnikání a sociální začleňování znevýhodněných skupin. Program má dvě hlavní oblasti dopadu – podporu trhu práce a rozvoj dovedností a sociální začleňování. Více než 2,365 miliardy leva bude směřovat k opatřením na podporu zaměstnanosti, z toho více než 662 milionů leva je určeno na reformu systému celoživotního vzdělávání, získávání digitálních kompetencí, rozvoj dovedností, včetně “zelených” dovedností, přizpůsobení se změnám, zlepšení pracovních podmínek, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem pracovníků. Očekává se, že tato opatření se dotknou 818 tis. osob. Příležitost ke kvalifikaci, školení, dotovanému zaměstnávání, ověřování kvalifikace apod. bude dostupná 258 tisícům nezaměstnaných.

Na jaře 2023 se začnou připravovat programy a metody školení na základě výsledků projektů realizovaných sociálními partnery v rámci projektu Rozvoj digitálních dovedností. Očekává se, že v příštích několika letech projde školením v oblasti digitálních dovedností více než 700,000 bulharských občanů

Různé možnosti financování jsou k dispozici také na platformě Digital Skills and Jobs, výčet možnosti pro Bulharsko najdete na tomto odkazu.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz