🇭🇷 Dostupné finanční prostředky v Chorvatsku

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

Možnosti financování rozšiřování a prohlubování kvalifikace s cílem podpořit digitální kompetence jednotlivců a organizací je možné formou půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím nástroje pro obnovu a odolnost, a také formou aktivit v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách chorvatské národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa

Pokud jde o digitální dovednosti a digitální transformaci, hlavní směry aktivit jsou nastíněny ve strategii pro digitální Chorvatsko a související možnosti financování jsou rozděleny do programů EU, RRF a dalších národních programů financování.

Plán pro obnovu a odolnost  

Chorvatský plán pro obnovu a odolnost přispívá k digitální transformaci chorvatské společnosti a hospodářství 20,4 % z celkové alokace plánu. Mezi opatření patří: zvýšení výkonnosti a transparentnosti orgánů veřejného sektoru; vytvoření řídicích a koordinačních struktur pro plánování a uskutečňování digitální transformace společnosti a veřejné správy a dodání prostředků a technologií veřejné správě potřebných k rozvinutí účelnějších a kvalitnějších digitálních služeb přizpůsobených potřebám občanů.

Chorvatský plán pomáhá procesu digitalizace investicemi a reformami v oblasti digitalizace veřejné správy a vysokého školství a digitálního připojení venkova. Plán investuje 283 milionů EUR do digitalizace veřejné správy formou digitalizace soudnictví, zavedení digitálního průkazu totožnosti a vytvoření jednotného kontaktního místa pro všechny online služby veřejné správy. Navíc bude 130 milionů eur investováno do zvýšení celostátního širokopásmového pokrytí gigabitovým připojením ve venkovských oblastech a do výstavby infrastruktury elektronických komunikací pro síť 5G, čímž se zvýší digitální konektivita venkovských oblastí. Kromě toho plán podpoří částkou 84 milionů eur digitalizaci vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím investic do e-learningu a digitálních výukových materiálů.

Pro shromažďování dostupných informací a výzev vzniká několik portálů, některé z nich najdete na této webové stránce: Podporované projekty: Obnova a odolnost Chorvatska – podporované projekty: Národní investiční program. Výzvy RRF jsou zveřejňovány na webových stránkách informačního systému fondovieu

Zvyšování investic do vnitrostátního širokopásmového pokrytí má zvýšit dostupnost sítí pro elektronickou komunikaci v oblastech, kde neexistuje tržní poptávka, a to tím, že se domácnostem a podnikům poskytne gigabitové připojení v souladu s cíli Evropské gigabitové společnosti. Investice do širokopásmového připojení (133 mil. EUR) budou směřovat do pevných sítí (VHCN) v zemi, a to ve venkovských i městských oblastech. Tyto investice by měly do září 2023 poskytnout podporu 20 projektům na rozvoj infrastruktury pro širokopásmový přístup a do června 2026 pokrýt dalších nejméně 100 000 domácností v bílých oblastech NGA širokopásmovým přístupem o rychlosti alespoň 100 Mbit/s pro stahování dat (s možností rozšíření na 1 Giga).

Zavedením poukázek na investice do rozvoje ekologických a digitálních dovedností lze podpořit celoživotní vzdělávání a nabývání nových dovedností, zejména ekologických a digitálních, a zlepšit tak soulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Program financuje účast výhradně na vzdělávacích programech vytvořených na základě chorvatského kvalifikačního rámce (CROQF) a uskutečňuje se prostřednictvím akreditovaných institucí v souladu s novým zákonem o vzdělávání dospělých. Poukázky využívají zaměstnaní i nezaměstnaní, zvláštní důraz je však kladen na znevýhodněné skupiny (dlouhodobě nezaměstnaní, neaktivní nebo mladí lidé, kteří nejsou zaměstnáni ani se nevzdělávají). Z celkových finančních prostředků ve výši 40 milionů EUR je 70 % určeno na programy týkající se ekologických dovedností a 30 % na programy týkající se digitálních dovedností. Od zahájení programu v dubnu 2022 bylo schváleno více než 9000 žádostí a více než 4200 příjemců se již účastní odborného vzdělávání. Do konce června 2026 by mělo být příjemcům uděleno 30 000 poukázek, z nichž nejméně 12 000 by mělo být dlouhodobě nezaměstnaných, neaktivních nebo mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se nevzdělávají.

Národní financování 

V prosinci 2022 byla vydána strategie pro digitální Chorvatskona období do roku 2032 s vizí modernizovaného Chorvatska díky digitální transformaci. Na naplnění čtvrtého strategického cíle Rozvoj digitálních kompetencí pro práci a život v digitálním věku je plánováno přibližně 286 milionů eur, přičemž 93 milionů eur bude použito na zvýšení počtu odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií na trhu práce, 40 milionů eur na rozvoj digitálních kompetencí občanů pro práci a život v digitálním věku s pomocí informačních a komunikačních technologií a 153 milionů eur na digitální transformaci podporující rozvoj vzdělávacího a výzkumného systému.

Podpora digitalizace v mikropodnicích a malých a středních podnicích

Podpora digitálních inovačních center

Zvýšení počtu odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií na trhu práce

Rozvoj digitálních kompetencí občanů pro práci a život v digitálním věku s pomocí informačních a komunikačních technologií.

Digitální přechod podporující rozvoj systému vzdělávání a výzkumu

Další možnosti financování 

Výzva Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good je otevřená výzva pro evropské neziskové organizace, akademické nebo výzkumné instituce, občanské subjekty a sociální podniky, které hledají technickou pomoc a financování projektů zaměřených na udržitelnost, ekonomické příležitosti nebo kybernetickou bezpečnost. Nabízí až šestiměsíční podporu na plný úvazek od týmu stipendistů Google.org a financování až do výše 3 milionů eur.

Různé možnosti financování jsou k dispozici také na platformě Digital Skills and Jobs, výčet možností pro Chorvatsko najdete na tomto odkazu

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz