🇩🇪 Dostupné finanční prostředky v Německu

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

Možnosti financování rozšiřování a prohlubování kvalifikace s cílem podpořit digitální kompetence jednotlivců a organizací je možné formou půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím plánu pro obnovu a odolnost, a také formou aktivit v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránce německého plánu pro obnovu a odolnost.

Plán pro obnovu a odolnost 

Na digitální přechod v Německu směřuje 52 % celkových prostředků na obnovu a odolnost, které jsou rozděleny mezi digitalizaci veřejných služeb (3 miliardy EUR), investice do mikroelektroniky a komunikačních technologií (1,5 miliardy EUR) a cloudové infrastruktury a služby (750 milionů EUR). Z celkového rozpočtu ve výši 26,5 miliardy EUR je více než 50 % určeno na digitalizaci. Plán zahrnuje dva velké významné projekty společného evropského zájmu v oblasti digitalizace, které se týkají více zemí: Mikroelektronika a komunikační technologie a Cloudová infrastruktura a služby nové generace.

Investice související s digitalizací podniků a rozvojem a integrací pokročilých digitálních technologií jsou součástí několika různých opatření. V případě opatření na budování sítí dalšího vzdělávání a odborné přípravy (CET) se očekává, že do sítí CET bude aktivně zapojeno nejméně 200 dalších podniků. 

Digitalizace veĹ™ejnĂ˝ch sluĹľeb, která pĹ™edstavuje vĂ­ce neĹľ 50 % digitálnĂ­ch investic v plánu, je finanÄŤnÄ› kryta celou Ĺ™adou opatĹ™enĂ­ v části “ModernĂ­ veĹ™ejná správa”.

Digitaler Bildungsraum – Nationale Bildungsplattform (DigitálnĂ­ vzdÄ›lávacĂ­ prostor – NárodnĂ­ vzdÄ›lávacĂ­ platforma) je ĂşstĹ™ednĂ­m prvkem digitálnĂ­ho vzdÄ›lávánĂ­ v nÄ›meckĂ©m plánu obnovy a odolnosti, kterĂ˝ je financován částkou 630 milionĹŻ eur. Tento digitálnĂ­ vzdÄ›lávacĂ­ prostor by mÄ›l propojit stávajĂ­cĂ­ a novĂ© digitálnĂ­ vzdÄ›lávacĂ­ platformy do jednoduše přístupnĂ©ho celostátnĂ­ho a evropskĂ©ho systĂ©mu platforem. JejĂ­m cĂ­lem je vĂ˝voj a postupnĂ© vytvoĹ™enĂ­ (federativnĂ­ho) sĂ­ĹĄovĂ©ho systĂ©mu se spoleÄŤnĂ˝mi pravidly, rozhranĂ­mi, standardy a funkcemi, kterĂ˝ umoĹľnĂ­ kaĹľdĂ©mu uĹľivateli přístup ke vzdÄ›lávacĂ­ nabĂ­dce a moĹľnost účastnit se jĂ­. NárodnĂ­ vzdÄ›lávacĂ­ platforma bude uchovávat individuálnĂ­ vzdÄ›lávacĂ­ vĂ˝sledky (napĹ™. posudky, osvÄ›dÄŤenĂ­) v digitalizovanĂ© podobÄ› a vytvářet osobnĂ­ vzdÄ›lávacĂ­ biografii. Nationale Bildungsplattform vzniká pod vedenĂ­m SpolkovĂ©ho ministerstva pro vzdÄ›lávánĂ­ a vĂ˝zkum a je jednĂ­m ze stěžejnĂ­ch projektĹŻ nÄ›meckĂ© digitálnĂ­ strategie. 

Digitalisierung der Wirtschaft (Digitalizace hospodářstvĂ­) je financována z RRP částkou 3 138,5 milionu eur v oblastech: 1. InvestiÄŤnĂ­ program pro vĂ˝robce vozidel/dodavatelskĂ˝ prĹŻmysl 2. SpolkovĂ˝ program “ZaloĹľenĂ­ sdruĹľenĂ­ dalšího vzdÄ›lávánĂ­” 3. Centrum pro digitalizaci a technologickĂ˝ vĂ˝zkum 4. Centrum pro digitalizaci. Podpora digitalizace Ĺľeleznic.

SpolkovĂ˝ program “ZakládánĂ­ sdruĹľenĂ­ dalšího vzdÄ›lávánĂ­” (Aufbau von WeiterbildungsverbĂĽnden) usiluje o navýšenĂ­ účasti malĂ˝ch a stĹ™ednĂ­ch podnikĹŻ na dalším vzdÄ›lávánĂ­ a o rozšířenĂ­ regionálnĂ­ch hospodářskĂ˝ch a inovaÄŤnĂ­ch sĂ­tĂ­ cestou navazovánĂ­ spolupráce a vytvářenĂ­ sĂ­tĂ­. Má napomoci vzniku sdruĹľenĂ­ dalšího vzdÄ›lávánĂ­ jako spoleÄŤnĂ©ho konceptu pro organizaci dalšího vzdÄ›lávánĂ­ v NÄ›mecku.

Národní financování 

Ve snaze usnadnit stĹ™ednĂ­m podnikĹŻm proces digitalizace nabĂ­zĂ­ program “Digital Jetzt – Investitionsförderung fĂĽr KMU” (Digital Now – InvestiÄŤnĂ­ podpora pro malĂ© a stĹ™ednĂ­ podniky) finanÄŤnĂ­ granty zaměřenĂ© na vhodnĂ© investice v malĂ˝ch a stĹ™ednĂ­ch podnicĂ­ch – vÄŤetnÄ› Ĺ™emeslnĂ˝ch podnikĹŻ a ĹľivnostnĂ­kĹŻ na volnĂ© noze. Granty jsou k dispozici na: investice do digitálnĂ­ch technologiĂ­ a investice do kvalifikace zamÄ›stnancĹŻ v oblasti digitálnĂ­ch dovednostĂ­.

Mittelstand-Digital nabízí kompetentní a poskytovatelsky nezávislá kontaktní místa pro poskytování informací, osvětu a kvalifikaci v celém Německu malým a středním podnikům a řemeslníkům. Tato kontaktní místa slouží malým a středním podnikům a řemeslníkům a nabízejí digitalizaci formou praktických příkladů, předváděcích a vzdělávacích akcí a vzájemné výměny informací. 

Různé možnosti financování jsou rovněž k dispozici na platformě pro digitální dovednosti a pracovní místa. Na tomto odkazu naleznete výčet za Německo. 

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.