🇩🇪 Dostupné finanční prostředky v Německu

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

Možnosti financování prohlubování dovedností a změny kvalifikace na podporu digitálních kompetencí jednotlivců a organizací jsou k dispozici ve formě půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021–2026 je většina činností v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost, ale také jako činnosti v grantových režimech Horizontu, Erasmus+, ESI fondů a EHP. Další informace naleznete na stránce německého plánu pro oživení a odolnost.

Plán pro oĹľivenĂ­ a odolnost 

Na digitálnĂ­ transformaci se v NÄ›mecku zaměřuje 52 % celkovĂ˝ch zdrojĹŻ na podporu oĹľivenĂ­ a odolnosti, kterĂ© se dÄ›lĂ­ na investice do digitalizace veĹ™ejnĂ˝ch sluĹľeb (3 miliardy EUR) do mikroelektroniky a komunikaÄŤnĂ­ch technologiĂ­ (1,5 miliardy EUR) a cloudovĂ© infrastruktury a sluĹľeb (750 milionĹŻ EUR). Z celkovĂ©ho rozpoÄŤtu ve výši 26,5 miliardy eur je vĂ­ce neĹľ 50 % pĹ™idÄ›leno na digitalizaci. Plán obsahuje dva vĂ˝znamnĂ© projekty spoleÄŤnĂ©ho evropskĂ©ho zájmu tĂ˝kajĂ­cĂ­ se digitalizace pro vĂ­ce zemĂ­: Mikroelektronika a komunikaÄŤnĂ­ technologie a cloudová infrastruktura a sluĹľby novĂ© generace.  

Investice souvisejĂ­cĂ­ s digitalizacĂ­ podnikĹŻ a rozvojem a integracĂ­ pokroÄŤilĂ˝ch digitálnĂ­ch technologiĂ­ jsou zahrnuty do nÄ›kolika opatĹ™enĂ­. Pokud jde o opatĹ™enĂ­ tĂ˝kajĂ­cĂ­ se budovánĂ­ sĂ­tĂ­ dalšího vzdÄ›lávánĂ­ a odbornĂ© přípravy (CET), oÄŤekává se, Ĺľe do sĂ­tĂ­ CET bude aktivnÄ› zapojeno nejmĂ©nÄ› 200 dalších podnikĹŻ. 

Digitalizace veĹ™ejnĂ˝ch sluĹľeb, na něž pĹ™ipadá vĂ­ce neĹľ 50 % digitálnĂ­ch investic v rámci plánu, je podpoĹ™ena Ĺ™adou opatĹ™enĂ­ ve sloĹľce „Modernská veĹ™ejná správa“. 

Digitaler Bildungsraum – Nationale Bildungsplattform ( prostor digitálnĂ­ho vzdÄ›lávánĂ­ – NárodnĂ­ platforma pro vzdÄ›lávánĂ­) je ĂşstĹ™ednĂ­m prvkem iniciativy v oblasti digitálnĂ­ho vzdÄ›lávánĂ­ v nÄ›meckĂ©m plánu pro oĹľivenĂ­ a odolnost, kterĂ˝ je financován částkou 630 milionĹŻ EUR. Tento prostor digitálnĂ­ho vzdÄ›lávánĂ­ by mÄ›l propojit stávajĂ­cĂ­ a novĂ© platformy digitálnĂ­ho vzdÄ›lávánĂ­ s bezproblĂ©movÄ› přístupnĂ˝m, celostátnĂ­m a evropskĂ˝m systĂ©mem platforem. CĂ­lem je rozvoj a postupnĂ© zavádÄ›nĂ­ (federovanĂ©ho) systĂ©mu sĂ­tĂ­ se spoleÄŤnĂ˝mi pravidly, rozhranĂ­mi, normami a funkcemi, kterĂ˝ kaĹľdĂ©mu uĹľivateli umoĹľnĂ­ přístup ke vzdÄ›lávacĂ­m nabĂ­dkám a účast na nich. NárodnĂ­ platforma pro vzdÄ›lávánĂ­ bude ukládat individuálnĂ­ vĂ˝sledky vzdÄ›lávánĂ­ (napĹ™. odkazy, certifikáty) v digitalizovanĂ© podobÄ›, ÄŤĂ­mĹľ se vytvoří osobnĂ­ vzdÄ›lávacĂ­ biografie. Nationale Bildungsplattform se pĹ™ipravuje pod vedenĂ­m spolkovĂ©ho ministerstva školstvĂ­ a vĂ˝zkumu a je jednĂ­m ze stěžejnĂ­ch projektĹŻ digitálnĂ­ strategie NÄ›mecka. 

Digitalisierung der Wirtschaft (Digitizace hospodářstvĂ­) je financována v rámci plánu pro oĹľivenĂ­ a odolnost s částkou 3,138,5 milionu EUR na 1. InvestiÄŤnĂ­ program pro vĂ˝robce vozidel/odvÄ›tvĂ­ dodávek 2. FederálnĂ­ program „ZřízenĂ­ sdruĹľenĂ­ dalšího vzdÄ›lávání“ 3. StĹ™edisko pro vĂ˝zkum digitalizace a technologiĂ­ 4. Podpora digitalizace Ĺľeleznic. 

FederálnĂ­ program „ZřízenĂ­ sdruĹľenĂ­ dalšího vzdÄ›lávání“ (Aufbau vonWeiterbildungsverbĂĽnden) usiluje o zvýšenĂ­ účasti malĂ˝ch a stĹ™ednĂ­ch podnikĹŻ na dalším vzdÄ›lávánĂ­ a posĂ­lenĂ­ regionálnĂ­ch hospodářskĂ˝ch a inovaÄŤnĂ­ch sĂ­tĂ­ prostĹ™ednictvĂ­m spolupráce a sĂ­tĂ­. Jeho cĂ­lem je pomoci vytvoĹ™it sdruĹľenĂ­ pro další vzdÄ›lávánĂ­ jako spoleÄŤnou koncepci organizace dalšího vzdÄ›lávánĂ­ v NÄ›mecku. 

VnitrostátnĂ­ financovánĂ­ 

Aby bylo pro stĹ™ednĂ­ podniky snazší provádÄ›t digitalizaci, nabĂ­zĂ­ program financovánĂ­ „Digital Jetzt – Investitionsförderung fĂĽr KMU“ (Digital Now– Investitionsförderung fĂĽr KMU– Investitionsförderung fĂĽr KMU) finanÄŤnĂ­ granty na podporu vhodnĂ˝ch investic do malĂ˝ch a stĹ™ednĂ­ch podnikĹŻ, vÄŤetnÄ› Ĺ™emeslnĂ˝ch podnikĹŻ a osob samostatnÄ› vĂ˝dÄ›leÄŤnÄ› ÄŤinnĂ˝ch. Granty jsou k dispozici pro: investice do digitálnĂ­ch technologiĂ­ a investice do kvalifikace zamÄ›stnancĹŻ v oblasti digitálnĂ­ch dovednostĂ­. 

Mittelstand-Digital nabĂ­zĂ­ malĂ˝m a stĹ™ednĂ­m podnikĹŻm a Ĺ™emeslnĂ˝m podnikĹŻm, kterĂ© nabĂ­zejĂ­ digitalizaci prostĹ™ednictvĂ­m praktickĂ˝ch příkladĹŻ, demonstrátorĹŻ, informaÄŤnĂ­ch akcĂ­ a vzájemnĂ© vĂ˝mÄ›ny, kompetentnĂ­ a dodavatelsky neutrálnĂ­ kontaktnĂ­ mĂ­sta pro informace, povÄ›domĂ­ a kvalifikaci v celĂ©m NÄ›mecku. 

Různé možnosti financování jsou rovněž k dispozici na platformě pro digitální dovednosti a pracovní místa. Na tomto odkazu naleznete seznam Německa. 

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.