🇵🇹 Dostupné finanční prostředky v Portugalsku

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

Možnosti financování rozšiřování a prohlubování kvalifikace s cílem podpořit digitální kompetence jednotlivců a organizací je možné formou půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím plánu pro obnovu a odolnost, a také formou aktivit v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách portugalské koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa.

Plán pro obnovu a odolnost

Portugalský plán pro obnovu a odolnost zahrnuje 83 investic a 32 reforem, které jsou podpořeny 13,9 miliardami eur v grantech a 2,7 miliardami eur v půjčkách. 38 % plánu půjde přímo na cíle v oblasti klimatu a 22 % plánu napomůže digitální transformaci. Díky RRP probíhají významné investice a reformy, které usnadňují digitální transformaci. Tyto snahy se zaměřují na zvyšování kvalifikace, digitalizaci vzdělávání a podniků a modernizaci veřejného sektoru, včetně všeobecné veřejné správy, zdravotnictví, soudnictví a daňové správy.

Portugalsko čelí digitálním výzvám, které vyžadují investice do digitalizace, konkrétně do rozvoje digitálních dovedností na základní i pokročilé úrovni. Pokud jde o kvalifikace a dovednosti, portugalský RRP směřuje k aktualizaci nabídky kurzů a kvalifikací dostupných pro odborné vzdělávání, odbornou přípravu a programy celoživotního učení. Pro potřeby této reformy jsou na modernizaci institucí odborného vzdělávání a přípravy vyčleněny investice ve výši 666 milionů EUR. V oblasti digitálního zdravotnictví jsou vyčleněny investice ve výši 300 milionů eur na modernizaci počítačových systémů národní zdravotní služby a zvýšení digitalizace zdravotnické dokumentace. Digitalizace podnikatelského sektoru využívá 650 milionů eur, které představují pomoc malým a středním podnikům a jejich zaměstnancům formou školení digitálních dovedností na míru, koučování a asistence pro zavedení digitálních technologií. Tyto reformy a investice rovněž přispívají k vytvoření bezpečného digitálního prostředí pro přechod společnosti a podniků na digitální technologie. Otevřené výzvy najdete na specializovaných webových stránkách portugalského RRP.

Například projekt „Academia Portugal Digital“ (“Digitální akademie”) nabídne portugalským zaměstnancům školení šité na míru, které podpoří rozvoj digitálních dovedností a zároveň zvýší konkurenceschopnost, odolnost a vytvoří nové pracovní příležitosti. Celkem 800 000 účastníků projde individuálním hodnocením, které určí jejich specifické požadavky na digitální dovednosti. Poté absolvují školení zaměřené na digitální dovednosti formou online, kombinovaného a osobního školení. Podskupina 200 000 účastníků navíc absolvuje komplexnější školení digitálních dovedností, které se zaměří na zvládání konkrétních výzev v rámci hospodářských odvětví.

Národní financování

Žádosti o investiční projekty Avisos dos Sistemas de Incentivos do Portugal 2030 je možné podávat do 15. prosince 2023. Tato investice je určena podpoře výrobních inovací mikropodniků a malých a středních podniků v Portugalsku. Žádosti musí představovat uznatelnou investici v rozmezí od 250 tisíc eur do 25 milionů eur a musí být součástí jednoho ze čtyř typů aktivit: založení nového podniku, navýšení kapacity stávajícího podniku, rozšiřování výroby podniku o produkty, které se dosud nevyráběly, nebo zásadní změna celkového výrobního procesu stávajícího podniku.

Různé možnosti financování jsou rovněž k dispozici na platformě pro digitální dovednosti a pracovní místa. Na tomto odkazu naleznete výčet za Portugalsko.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz