🇷🇴 Dostupné finanční prostředky v Rumunsku

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

Možnosti financování prohlubování dovedností a změny kvalifikace na podporu digitálních kompetencí jednotlivců a organizací jsou k dispozici ve formě půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021–2026 je většina činností v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost, ale také jako činnosti v grantových režimech Horizontu, Erasmus+, ESI fondů a EHP. Více informací naleznete na stránkách rumunské národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa

Plán pro oživení a odolnost

Rumunsko vypracovalo plán pro oĹľivenĂ­ a odolnost, kterĂ˝ sestává ze 107 investiÄŤnĂ­ch opatĹ™enĂ­ a 64 reforem, kterĂ© Rumunsku pomohou stát se udrĹľitelnÄ›jšími, odolnÄ›jšími a pĹ™izpĹŻsobivÄ›jšími vĂ˝zvám a příleĹľitostem, kterĂ© pĹ™ináší ekologická a digitálnĂ­ transformace. Plán je podpoĹ™en odhadem 14,24 miliardy EUR ve formÄ› grantĹŻ a 14,94 miliardy EUR ve formÄ› pĹŻjÄŤek. 41 % plánu pĹ™ispÄ›je k ekologickĂ© transformaci a 20,5 % z nÄ›j podpoří digitálnĂ­ transformaci.

DigitálnĂ­ vĂ˝zvy pro Rumunsko zahrnujĂ­ konektivitu, zejmĂ©na ve venkovskĂ˝ch oblastech, nedostatek digitálnĂ­ch dovednostĂ­, podprĹŻmÄ›rnou digitalizaci škol, domácnostĂ­, podnikĹŻ a veĹ™ejnĂ˝ch sluĹľeb. StávajĂ­cĂ­ kapacity nejsou dostateÄŤnĂ© k zajištÄ›nĂ­ vysokĂ© ĂşrovnÄ› bezpeÄŤnosti sĂ­tÄ› a odpovĂ­dajĂ­cĂ­ho řízenĂ­ kybernetickĂ˝ch rizik. 

V zájmu dosažení digitální transformace zahrnuje rumunský plán pro oživení a odolnost investice a reformy zaměřené na digitalizaci veřejné správy v klíčových oblastech, jako je spravedlnost, zaměstnanost, sociální ochrana, životní prostředí, řízení veřejné služby, rozvoj dovedností, zadávání veřejných zakázek, kybernetická bezpečnost, daně a cla. Cílem plánu je rovněž vytvořit bezpečnou vládní cloudovou infrastrukturu a podpořit zavádění elektronické identifikace. Digitalizace veřejné správy bude stát 1,5 miliardy eur. Plán navíc zahrnuje digitalizaci zdravotní péče s investicemi ve výši 470 milionů EUR na rozvoj integrovaného systému elektronického zdravotnictví, který propojuje více než 25,000 poskytovatelů zdravotní péče a systémů telemedicíny. Plán dále zahrnuje investice ve výši 881 milionů EUR do digitalizace vzdělávání se zaměřením na zlepšení digitálních pedagogických dovedností, vzdělávacího obsahu a vybavení a zdrojů, a to i na univerzitách.

Jako příklad lze uvést, že plán pro oživení a odolnost podpoří dodání elektronických průkazů totožnosti 8,5 milionu Rumunů. Tento elektronický průkaz totožnosti je součástí širšího plánu investic a strukturálních reforem zaměřených na rozšíření virtuálního přístupu k základním službám, jako je zdravotní péče a vzdělávání. Cílem je zlepšit uchovávání a sdílení informací občanů s cílem usnadnit personalizovanější a účinnější interakci s veřejnými institucemi.

Zvýšení digitálních kompetencí v oblasti veřejných služeb a digitálního vzdělávání pro občany má za cíl podpořit digitalizaci hospodářství a přechod na průmysl sladěním trhu práce s nejnovějším vývojem v tomto odvětví. Reforma se týká změny zákoníku klasifikace povolání, včetně definice nových digitálních povolání, v souladu s ostatními zeměmi EU.

Vnitrostátní financování

Cílem režimů financování, které knihovnám umožní stát se centry digitálních dovedností, je zlepšit základní digitální dovednosti občanů žijících ve znevýhodněných komunitách s omezeným přístupem k odborné přípravě. Investice zahrnuje transformaci 105 knihoven na centra pro rozvoj digitálních dovedností, jakož i dodatečné financování výměny/modernizace vybavení IT v 1030 knihovnách. Investice poskytne 100,000 občanům ze znevýhodněných komunit odbornou přípravu v oblasti digitální gramotnosti, komunikace, mediální gramotnosti, tvorby digitálního obsahu, digitální bezpečnosti a digitálního podnikání. Výzva k podávání žádostí byla zveřejněna a iniciativy lze předkládat do června 2026.

Modernizace Knihovny Bihorské župy „Gheorghe İincai“ na centrum digitálních dovedností se skládá ze dvou složek: rozšíření, renovace a dotování Knihovny Bihorské župy „Gheorghe-incai“ a její digitalizace. Součástí projektu je také nákup 20 pracovních stanic pro digitální školení a vysoce výkonné vybavení pro skenování knih. Kromě toho projekt rovněž předpokládá rozšíření, renovaci a vybavení knihoven v obcích Sânmartin, Sântandrei a Oșorhei, které budou přeměněny na centra pro rozvoj digitálních dovedností. 26 knihoven v Bihorské župě bude rovněž vybaveno nezbytnou infrastrukturou pro odbornou přípravu v oblasti základních digitálních dovedností pro obyvatelstvo ze znevýhodněného prostředí.

Cílem poskytování zařízení pro předuniverzitní třídy a školní laboratoře/pracovní semináře je zajistit zařízení nezbytná pro splnění norem kvality ve třídách a ve školních laboratořích/pracovních dílnách, včetně zajištění specializovaných výukových zařízení a vybavení pro znevýhodněné žáky a studenty se zvláštními vzdělávacími potřebami. Poskytování školních a laboratorních zařízení je decentralizováno mezi školami, župními školskými inspektoráty a místními orgány veřejné správy. Je třeba vybavit 75,000 tříd a 10,000 školských vědeckých laboratoří.

Různé možnosti financování jsou rovněž k dispozici na platformě pro digitální dovednosti a pracovní místa. Na tomto odkazu naleznete seznam Rumunska.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.