🇷🇴 Dostupné finanční prostředky v Rumunsku

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

Možnosti financování rozšiřování a prohlubování kvalifikace s cílem podpořit digitální kompetence jednotlivců a organizací je možné formou půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím plánu pro obnovu a odolnost, a také formou aktivit v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách rumunské národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa. 

Plán pro obnovu a odolnost

Rumunsko vypracovalo Plán obnovy a odolnosti, který se skládá ze 107 investičních opatření a 64 reforem, které Rumunsku pomohou stát se udržitelnějším, odolnějším a přizpůsobivějším ve vztahu k výzvám a příležitostem, které přináší ekologický a digitální přechod. Plán je podpořen granty v odhadované výši 14,24 miliardy EUR a půjčkami ve výši 14,94 miliardy EUR. 41 % plánu přispěje k zelené transformaci, zatímco 20,5 % podpoří digitální transformaci.

Mezi digitální výzvy Rumunska patří konektivita, zejména ve venkovských oblastech, chybějící digitální dovednosti, digitalizace škol, domácností, podniků a veřejných služeb, které jsou pod průměrem EU. Stávající kapacity nejsou dostatečné pro zaručení vysoké úrovně bezpečnosti sítí a odpovídajícího řízení kybernetických rizik.

Aby Rumunsko dosáhlo digitálního přechodu, zahrnuje plán obnovy a odolnosti investice a reformy zaměřené na digitalizaci veřejné správy v klíčových oblastech, jako je spravedlnost, zaměstnanost, sociální ochrana, životní prostředí, státní správa, rozvoj dovedností, veřejné zakázky, kybernetická bezpečnost, daně a cla. Cílem plánu je rovněž vytvořit bezpečnou infrastrukturu vládního cloudu a prosazovat používání elektronické identifikace. Digitalizace veřejné správy bude stát 1,5 miliardy eur. Kromě toho plán zahrnuje digitalizaci zdravotnictví s investicemi ve výši 470 milionů eur do vývoje integrovaného systému e-Health, který propojí více než 25 000 zdravotnických zařízení a telemedicínských systémů. Dále plán zahrnuje investice ve výši 881 milionů eur do digitalizace vzdělávání se zaměřením na rozvoj digitálních pedagogických dovedností, vzdělávacího obsahu, vybavení a zdrojů, a to i na vysokých školách.

Jako příklad lze uvést projekt z rumunského plánu obnovy, který podpoří vydání elektronických průkazů totožnosti 8,5 milionu Rumunů. Tento elektronický průkaz totožnosti je součástí širšího plánu investic a strukturálních reforem zaměřených na rozšíření virtuálního přístupu k základním službám, jako je zdravotní péče a vzdělávání. Cílem je zlepšit ukládání a sdílení informací o občanech a usnadnit tak personalizovanější a efektivnější interakci s veřejnými institucemi.

Reforma zaměřená na rozvoj digitálních kompetencí ve veřejné správě a digitální vzdělávání občanůusiluje o digitalizaci ekonomiky a transformaci průmyslu tím, že přizpůsobuje trh práce nejnovějšímu vývoji v tomto odvětví. Reforma se týká změny zákoníku klasifikace zaměstnání, včetně definice nových digitálních povolání, v souladu s ostatními zeměmi EU.

Národní financování

Financování programů pro knihovny, které se mají stát centry digitálních dovedností, směřuje k rozvoji základních digitálních dovedností občanů žijících ve znevýhodněných komunitách s omezeným přístupem ke vzdělávání. Investice zahrnují přeměnu 105 knihoven na centra pro rozvoj digitálních dovedností a další finanční prostředky jsou určeny na výměnu/modernizaci IT vybavení v 1030 knihovnách. Investice poskytne 100 000 občanům ze znevýhodněných komunit vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti, komunikace, mediální gramotnosti, tvorby digitálního obsahu, digitální bezpečnosti a digitálního podnikání. Byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí a žádosti je možné podávat do června 2026.

Modernizace krajskĂ© knihovny “Gheorghe Ĺžincai” Bihor“ na centrum digitálnĂ­ch dovednostĂ­ se skládá ze dvou částĂ­: rozšířenĂ­, renovace a vybavenĂ­ krajskĂ© knihovny “Gheorghe Ĺžincai” Bihor a jejĂ­ digitalizace. SoučástĂ­ projektu je takĂ© nákup 20 pracovnĂ­ch stanic pro digitálnĂ­ vĂ˝uku a vysoce vĂ˝konnĂ©ho zařízenĂ­ pro skenovánĂ­ knih. KromÄ› toho projekt poÄŤĂ­tá takĂ© s rozšířenĂ­m, renovacĂ­ a vybavenĂ­m knihoven v Sânmartinu, Sântandrei a OČ™orhei, kterĂ© budou pĹ™emÄ›nÄ›ny na centra pro rozvoj digitálnĂ­ch dovednostĂ­. Rovněž 26 knihoven v okrese Bihor bude vybaveno potĹ™ebnou infrastrukturou pro vzdÄ›lávánĂ­ základnĂ­ch digitálnĂ­ch dovednostĂ­ obyvatel ze znevĂ˝hodnÄ›nĂ©ho prostĹ™edĂ­.

Smyslem vybavení učeben a školních laboratoří/dílen pro předmaturitní ročníkyje poskytnout nezbytné zázemí pro splnění standardů kvality v učebnách a školních laboratořích/dílenách, včetně specializovaného zázemí a pomůcek pro výuku znevýhodněných žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vybavení učeben a laboratoří je decentralizováno mezi školy, krajské školní inspekce a místní orgány veřejné správy. Celkem má být takto vybaveno 75 000 učeben a 10 000 školních přírodovědných laboratoří.

Různé možnosti financování jsou rovněž k dispozici na platformě pro digitální dovednosti a pracovní místa. Na tomto odkazu naleznete výčet za Rumunsko.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.