Evropská agenda dovedností

Autor: MŠMT Publikováno: 21. září 2020 21.09.2020

Evropská komise v červenci představila Evropskou agendu dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost.

Evropská komise představila svou novou „Evropskou agendu dovedností“ pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost. Hlavní ambicí nové agendy je umožnit všem občanům EU využít svého práva na kvalitní a inkluzivní vzdělání, a to spolu s přístupem k celoživotnímu vzdělávání a rozvoji dovedností tak, aby se každý mohl plně zapojit do chodu společnosti a úspěšně zvládl budoucí změny na trhu práce.

Žijeme v době velkých přechodů – dvojitý digitální a zelený přechod proměňuje způsob, jakým žijeme, pracujeme a interagujeme. Tato změna k cirkulární, digitalizované a klimaticky neutrální ekonomice společně s rozvojem umělé inteligence a robotizace s sebou přinese rozsáhlé změny na trhu práce. Některé existující pracovní pozice zaniknou, jiné se zásadně promění a vzniknou i pozice zcela nové. Tyto proměny akcentují potřebu EU co nejefektivněji využít veškerý talent a potenciál svých občanů. Probíhající koronavirová krize ještě více akcelerovala digitální přechod a zároveň poodhalila jisté nedostatky v oblasti digitální vybavenosti a připravenosti členských států, stejně jako nový rozměr sociálních nerovností v podobě disparity v digitální vybavenosti napříč sociálními vrstvami. Tato oblast bude jednou z klíčových, co se týče nástrah nadcházejících přechodů, a jen rozvíjení digitálních kompetencí napříč celou společností a všemi sociálními vrstvami napomůže pozitivnímu celospolečenskému budoucímu vývoji v Evropské unii.

Digitální Koalice

Jedním ze způsobů, kterým lze otázku dlouhodobého rozvoje digitálních dovedností adresovat, jsou digitální koalice. Evropská unie vede „The Digital Skills and Jobs Coalition“ (Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa), která sdružuje členské státy, podniky, sociální partnery, neziskové organizace a poskytovatele vzdělání, kteří se dohromady snaží zvedat úroveň digitálních kompetencí napříč Evropou. V rámci Evropské agendy dovedností jsou digitální koalice označovány za klíčový nástroj právě v rozvoji digitálních kompetencí. Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti:

  1. Digitální dovednosti pro všechny – Rozvoj digitálních kompetencí u všech členů společnosti tak, aby se mohli zapojit do „digitální společnosti“.
  2. Digitální dovednosti pro pracovní sílu – Rozvoj digitálních kompetencí pro digitální ekonomiku, např. „upskilling a reskilling“ (rozšiřování dovedností a rekvalifikace) zaměstnanců či uchazečů o zaměstnání.
  3. Digitální dovednosti pro ICT odborníky – Rozvoj digitálních dovedností na nejvyšší úrovni pro ICT odborníky napříč sektory.
  4. Digitální dovednosti ve vzdělávání – Přeměna současného digitálního vzdělávání. Koncipovat digitální vzdělávání jako celoživotní, průběžnou činnost. Zaměření se na digitální vzdělávací budoucích i současných učitelů.

Dalším cílem této koalice je pak snaha o co největší snížení existujících nerovností v oblasti digitálních kompetencí ve společnosti. V Evropě v současné době zároveň funguje 24 národních digitálních koalicí, přičemž letos by mělo vzniknout hned několik nových. Mezi širší cíle digitálních koalic patří i následující cíle:

  1. Posílení udržitelné konkurenceschopnosti
    • Digitální dovednosti a celoživotní vzdělávání jsou klíčové pro dlouhodobý rozvoj, udržitelnost, produktivitu a inovace, což je činí důležitým faktorem pro společnosti všech velikostí, hlavně pak pro malé a střední podniky. Zajištění potřebných kompetencí a dovednostního rozvoje zaměstnancům jim umožní pracovat efektivněji a obecně s sebou nese široké spektrum přidaných výhod. A právě zajištění těchto kompetencí umožní Evropě pojistit si své ekonomické postavení ve světě a zároveň rozvíjet svou ekonomiku k udržitelnosti za pomocí zelených a digitálních přechodů.
  2. Zajištění sociální spravedlnosti a přístupu k celoživotnímu vzdělávání
    • Široký přístup k upskilling a reskilling je vitální pro desítky miliónů pracujících, kteří se dočasně ocitli v krátkodobých pracovních pozicích či se stali nezaměstnanými bez ohledu na jejich současnou úroveň vzdělání či kvalifikaci v důsledku krize. Rekonvalescence Evropské unie z krize bude úspěšná jen v tom případě, že bude celistvá a žádné společenské skupiny nezůstanou opomenuty. Bude zapotřebí poskytnout příležitosti k rozšiřování dovedností a případným rekvalifikacím pro všechny, bez ohledu na pohlaví, rasu či etnický původ, náboženskou příslušnost, věk či jiný faktor. Jen to přispěje k transformaci a rozvoji celé evropské společnosti bez prohlubování společenských nerovností.

S rapidně se měnící společností a poptávkou po nových dovednostech je také zapotřebí plošně poskytovat příležitosti se průběžně vzdělávat po celý život. Základní vzdělávání během dospívání zůstává nepostradatelné, ale je to jen začátek života plného učení a rozvoje. Průběžné, celoživotní dovzdělávání bude jednou z charakteristik budoucnosti, v současnosti se přitom průběžně vzdělává méně než 40 % dospělých osob. Aby se tato vize průběžného celoživotního vzdělávání stala realitou, je potřeba jednak spolupráce a ochota relevantních stakeholderů, ale možná ještě více posun v celospolečenském pojetí důležitosti a přínosu vzdělávání v dospělém, pracovním životě i po opuštění školních lavic.

Související odkazy: