Evropský srovnávací přehled inovací 2021: inovace se bez rozvoje digitálních dovedností neobejdou

Autor: Galina Misheva, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 2. července 2021 02.07.2021

Dne 26. června 2021 zveřejnila Evropská komise evropský srovnávací přehled inovací za rok 2021. EIS je každoroční publikace, která hodnotí aktuální stav inovací v Evropě a nabízí údaje na podporu navrhování a provádění inovativnějších politik napříč odvětvími a oblastmi. Slouží rovněž jako zdroj informací pro tvůrce politik, poskytuje relevantní statistické a analyzované údaje podle klíčových ukazatelů výkonnosti. EIS, který členské státy EU ve velké míře využívají, poskytuje společný rámec, který orgánům veřejné správy a vládám umožňuje posuzovat oblasti, které vyžadují zlepšení a zvýšit inovační výkonnost.

Vydání evropského srovnávacího přehledu inovací z roku 2021 je konkrétnější: jeho aktualizace zohledňuje dopad celosvětové pandemie COVID-19 na inovační a výzkumný ekosystém; a zahrnuje nové ukazatele pro měření klíčových oblastí dovedností: digitální dovednosti a pokročilé digitální dovednosti, prohlubování dovedností a změna kvalifikace, celoživotní učení a trendy v oblasti zaměstnanosti v odvětví informací a komunikace (IKT). Další ukazatele se používají k měření schopnosti evropských malých a středních podniků uvádět na trh inovativní produkty a řešení, jakož i digitální vyspělost organizace při začleňování nových řešení. V tomto smyslu má EIS 2021 další cíl: podporovat, stimulovat a prosazovat digitálnější, udržitelnější a konkurenceschopnější Evropu a zajistit, aby se evropské malé a střední podniky staly klíčovými aktéry digitální transformace.

Měření digitálních dovedností a jejich dopadu na inovace

Evropský srovnávací přehled inovací 2021 hodnotí výkonnost v klíčových oblastech dovedností, jako jsou: 

Přední evropští inovátoři v roce 2021: kdo jsou vítězové? 

Celkově se nejvíce zlepšila inovační výkonnost ve Finsku, přičemž od roku 2019 došlo k nárůstu o 21,4 %. To znamená, že Finsko téměř zaplňuje rozdíl ve výkonnosti ve srovnání se Švédskem, které je nejinovativnějším členským státem EU. Švédsko samo dosáhlo dalšího 8,4 % nárůstu výkonnosti o něco více než jeden rok. Ale i jiné země jsou odkázány na: příkladem je Belgie, která od roku 2014 do současnosti zaznamenala nárůst o 20,7 %. Dánsko si zachovalo silnou pozici lídra v oblasti inovací: ve srovnávacím přehledu se však stále snížil na číslo 3, a to z velké části v důsledku vynikající výkonnosti Finska i Švédska. 

Ačkoli rozdíly mezi jednotlivými zeměmi přetrvávají,evropský srovnávací přehled inovací konstatuje, že všechny členské státy EU podstatně zvýšily svou inovační kapacitu.

Evropský srovnávací přehled inovací: Inovační mapa Evropy. Zdroje: Eurostat, EIS 2021.
Sladění potřeb dovedností s požadavky na inovace 

Z údajů předložených v evropském srovnávacím přehledu inovací 2021 o digitálních dovednostech a zaměstnanosti vyplývá několik poznatků. Obecně platí, že čím inovativnější je země, tím lépe funguje napříč odvětvími a průmyslovými oblastmi. A pokročilé digitální dovednosti mají potenciál transformovat inovační ekosystém, zejména v případě členských států EU, které zaostávají. K dosažení podnikatelského prostředí příznivého pro inovace potřebuje Evropa inovační systém, který bude mít vysoké skóre ve všech oblastech a odvětvích, spolu s vyššími veřejnými a soukromými investicemi do oblastí, jako je vzdělávání, výzkum a rozvoj dovedností. Vytvoření silných a udržitelných partnerství, která spojují různé aktéry z průmyslu, akademické obce a občanských, sociálních a obchodních organizací, je rovněž rozhodujícím faktorem pro míru inovací. 

Specializované dovednosti pro inovativní řešení

Ale jaký druh digitálních dovedností má největší potenciál pro inovace? Důvodová zprávaevropského srovnávacího přehledu inovací o měření digitálních dovedností. označuje digitální gramotnost, umělou inteligenci a kybernetickou bezpečnost za hlavní dovednosti pro podporu inovačních procesů. 

Spolu s podporou rozvoje základních i pokročilých digitálních dovedností, dostupnost digitálního vzdělávání a schopnost přilákat digitální talenty přímo podporují konkurenceschopnost členských států a EU. Klíčem k prosazování inovací a růstu napříč zeměmi a regiony jsou účinné vnitrostátní strategie v oblasti digitálních dovedností a soudržné politiky celoživotního učení doplněné širokou škálou cílených iniciativ v oblasti prohlubování dovedností a změny kvalifikace. 

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.