O příležitosti

V rámci Erasmus+ mohou organizace žádat o podporu k zahraničním výjezdům a navázat spolupráci se zahraničními partnery.

Projekty v Erasmus+ se realizují v tzv. klíčových akcích (KA), které se liší podle typů aktivit. Mobilita jednotlivců (KA1) umožňuje školám a organizacím realizovat výjezdy žáků, studentů, akademických pracovníků nebo zaměstnanců vzdělávacích organizací do zahraničí. V rámci akce Partnerství pro spolupráci (KA2) mohou organizace a instituce navázat zahraniční partnerství a realizovat mezinárodní projekty.

Část programu spravuje přímo Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA), výkonný orgán Evropské komise se sídlem v Bruselu. Pod EACEA spadají některé aktivity v obou klíčových akcích, které proto nazýváme jako centralizované. Patří mezi ně známé aktivity jako je Erasmus+ Sport, Erasmus Mundus, Jean Monnet a mnohé další. 

Projekty se realizují v pěti oblastech vzdělávání:

Veškeré informace o procesu podání žádostí, podporovaných aktivitách nebo termínech výzev najdete na jednotlivých sektorových stránkách.

Evropská komise každý rok zveřejňuje příručku programu. Dokument neslouží jen jako manuál pro žadatele, ale podrobně popisuje aktuální cíle, priority a aktivity programu. S příručkou by se proto měli seznámit nováčci i zkušenější koordinátoři projektů.

Priority pro období 2021–2027

Priority programu jsou důležité při plánování a realizaci všech projektů. Jedná se o jeden z rozhodujících faktorů ve schvalovacím procesu žádostí. Pro aktuální programové období jsou prioritou:

 • inkluze a diverzita: zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání;
 • udržitelnost: realizace projektů environmentálně udržitelným způsobem, zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech;
 • digitalizace: umožnění kombinovaných výjezdů v rámci všech sektorů; 
 • participace: podpora aktivního občanství, účasti na demokracii a posilování evropské identity.

Priority jsou podrobně popsány v příručce programu.

Příjemci

Kdo může o grant zažádat se liší v závislosti na konkrétní oblasti vzdělávání:

Školní vzdělávání
 • Instituce zapsané v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
  • Mateřské školy, včetně speciálních
  • Základní školy, včetně speciálních a uměleckých
  • Střední školy poskytující všeobecné vzdělávání, gymnázia se všemi obory
  • Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (pouze pro jednoleté pomaturitní studium plnící RVP JV)
 • Zřizovatelé škol
 • Zahraniční školy v ČR s povolením plnění povinné školní docházky
 • Koordinátor konsorcia
Neformální vzdělávání mládeže
 • Nestátní neziskové organizace
 • Nestátní neziskové organizace na evropské úrovni
 • Sociální podniky
 • Místní, regionální a národní veřejný orgán
 • Neformální skupina mladých lidí, tj. skupina nejméně čtyř mladých lidí – v obsahové části žádosti je nezbytné uvést jména všech čtyř členů skupiny. Více informací o neformálních skupinách naleznete v Příručce programu
 • Asociace krajů
 • Regionální, národní veřejný orgán
 • Evropské uskupení teritoriální spolupráce
 • Zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem
Odborné vzdělávání a příprava
 • Organizace poskytující počáteční nebo další odborné vzdělávání a přípravu
 • Místní a regionální orgány veřejné správy, řídící orgány a další organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
 • Společnosti a ostatní veřejné nebo soukromé organizace, které hostí studenty a žáky odborného vzdělávání a přípravy, poskytují jim odbornou přípravu nebo s nimi jinak spolupracují
Vysokoškolské vzdělávání
 • Vysokoškolské instituce a instituce nabízející odborné vzdělávání či přípravu na úrovni terciárního vzdělávání vlastnící Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)
 • Konsorcia, která jsou pro program akreditována nebo podala žádost o akreditaci.
Vzdělávání dospělých
 • Organizace poskytující formální, informální a neformální vzdělávání dospělých
 • Místní a regionální orgány veřejné správy
 • Koordinační orgány
 • Další organizace působící v oblasti vzdělávání dospělých

Podmínky financování

Aktuální informace vč. podmínek financování naleznete na stránce https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty.

 

Termíny pro podávání žádostí 2023

Mobilita jednotlivců (KA1)

 • Akreditace Erasmus 19. 10. 
 • Krátkodobé projekty mobilit 23. 2. 

Partnerství pro spolupráci (KA2)

 • Kooperativní partnerství s výjimkou partnerství předložených evropskými nevládními organizacemi 22. 3.
 • Partnerství malého rozsahu 22. 3. a 4. 10. 

Příjem žádostí končí ve 12:00 SEČ.