O příležitosti

Plán na podporu oživení Evropy

NextGenerationEU je více než jen plán na podporu oživení. Je to příležitost vyjít z pandemie silnější, transformovat naše ekonomiky, vytvořit příležitosti a pracovní místa v takové Evropě, kde budeme rádi žít. Máme vše pro to, abychom toho dosáhli.

Máme vizi, máme plán a dohodli jsme se, že společně investujeme 806,9 miliardy* EUR

Nyní nastal čas chopit se práce a učinit Evropu ekologičtější, digitálnější a odolnější.

*Tato částka je v běžných cenách. Odpovídá částce 750 miliard eur v cenách z roku 2018.

Hlavní prvky balíčku

Více než 50 % dlouhodobého rozpočtu a prostředků z nástroje NextGenerationEU se podporuje modernizace, například prostřednictvím:

  • výzkumu a inovací z programu Horizont Evropa
  • spravedlivé klimatické a digitální transformace z Fondu pro spravedlivou transformaci a programu Digitální Evropa
  • připravenosti, oživení a odolnosti z Nástroje pro oživení a odolnost, kapacit rescEU a nového programu v oblasti zdraví EU4Health.

Balíček dále věnuje pozornost:

  • modernizaci tradičních politik, jako je soudržnost a společná zemědělská politika, s cílem maximalizovat jejich přínos k prioritám Unie
  • boji proti změně klimatu – 30 % finančních prostředků EU, což je historicky nejvyšší podíl, jaký kdy byl z evropského rozpočtu na tuto oblast vynaložen
  • ochraně biologické rozmanitosti a rovnosti žen a mužů
Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a NextGenerationEU, celkové příděly podle okruhů
OkruhVFRNextGenerationEU
1. Jednotný trh, inovace a digitální oblast149,5 miliardy eur11,5 miliardy eur
2. Soudržnost, odolnost a hodnoty426,7 miliardy eur776,5 miliardy eur
3. Přírodní zdroje a životní prostředí401 miliard eur18,9 miliardy eur
4. Migrace a správa hranic 25,7 miliardy eur
5. Bezpečnost a obrana 14,9 miliardy eur
6. Sousedství a svět110,6 miliardy eur
7. Evropská veřejná správa82,5 miliardy eur
CELKEM VFR1 210,9 miliardy eur806,9 miliardy eur

Všechny částky v eurech, v běžných cenách. Zdroj: Evropská komise

Příjemci

Prostředky z rozpočtu EU může využít každý. Podívejte se na přehled probíhajících a chystaných výzev k předkládání návrhů, na přehled programů financování a informace o tom, jaké jsou jednotlivé fáze procesu financování. O financování můžete zažádat online.

Informace o způsobu fungování nabídkových řízení a o příležitostech pro podnikatele se zájmem o zakázky pro Evropskou komisi

Podmínky financování

Programy a fondy Unie financované z rozpočtu EU a nástroje NextGenerationEU

Odkaz na seznam poskytuje přehled možností financování z víceletého finančního rámce na období 2021–2027 a nástroje NextGenerationEU podle okruhů, klastrů a programů nebo fondů (většina programů prováděných v rámci sdíleného řízení se nazývá „fondy“).

Další údaje, včetně odkazů na výzvy, budou na stránky programů průběžně doplňovány.

Viz také nová publikace o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a nástroji NextGenerationEU.