O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

Aliance pro inovace má posílit inovační kapacitu Evropy prostřednictvím podpory inovací na základě spolupráce a toku znalostí mezi vysokoškolským vzděláváním, odborným vzděláváním a přípravou (počátečním i dalším) a širším socioekonomickým prostředím včetně výzkumu.

Jejich cílem je rovněž posílit zajišťování nových dovedností a řešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi tím, že navrhnou a vytvoří nová kurikula pro vysokoškolské vzdělávání
a odborné vzdělávání a přípravu, která podpoří rozvoj smyslu pro iniciativu a podnikatelského ducha
v EU.

CÍLE AKCE:

  • provádět soudržný a komplexní soubor odvětvových nebo meziodvětvových činností, které by měly být přizpůsobitelné budoucímu vývoji znalostí v celé EU.
  • v zájmu podpory inovací bude zvláštní důraz kladen na digitální dovednosti, neboť ty jsou stále důležitější pro získání jakéhokoli pracovního místa na trhu práce. Kromě toho je třeba podpořit přechod na oběhové a ekologičtější hospodářství, konkrétně změnami v kvalifikacích pracovníků a osnovách vnitrostátních programů odborného vzdělávání a přípravy, aby bylo možné uspokojit nově se objevující profesní požadavky na tzv. zelené dovednosti a udržitelný rozvoj.

Lhůta pro předložení žádosti: Září 2022 17:00 hod. bruselského času

Příjemci

Podmínky financování