Individuální vzdělávací účty a mikrocertifikáty: dva nové návrhy Evropské komise na podporu prohlubování dovedností

Autor: Eleonora Censorii, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 14. prosince 2021 14.12.2021

Jak může Evropa dosáhnout cílů digitální dekády v souvislosti s digitálními dovednostmi, když odborná příprava, zejména pro osoby, které již prošly počátečním vzděláním, vyžaduje často příliš mnoho času a finančních zdrojů, a není proto dostupná pro všechny?

Tato otázka je základem dvou nových návrhů přijatých Evropskou komisí dne 10. prosince: dva dnes přijaté návrhy týkající se individuálních vzdělávacích účtů (ILA) a mikrocertifikátů pomohou řešit tyto výzvy tím, že lidem poskytnou více příležitostí k nalezení nabídky vzdělávání a pracovních příležitostí, aby se vyřešil problém a zaručili, že Evropané budou schopni zlepšit své digitální (a nikoli pouze) kompetence a zároveň je certifikovat. Co jsou však individuální vzdělávací účty a mikrocertifikáty?  

Individuální vzdělávací účty

ILAS jsou peněženky s virtuálními dovednostmi, které vnitrostátní orgány zřídily pro každou osobu v produktivním věku. To zahrnuje zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné, osoby v atypických formách práce, nezaměstnané a osoby mimo pracovní sílu.
V rámci návrhu by vnitrostátní orgány zajistily odpovídající každoroční poskytování individuálních nároků na odbornou přípravu na tyto účty s vyššími částkami pro osoby, které potřebují odbornou přípravu nejvíce. Lidé by mohli tyto nároky kumulovat a využívat je po celou dobu své kariéry. To by lidem umožnilo zahájit delší nebo nákladnější odbornou přípravu nebo odbornou přípravu s cílem aktualizovat nebo doplnit své dovednosti a reagovat na nově vznikající potřeby v oblasti dovedností na trhu práce.

Mikrocertifikáty

Mikrocertifikáty představují osvědčení za výsledky učení po malé studijní zkušenosti (např. krátký kurz nebo odborná příprava). Nabízejí flexibilní a cílený způsob, jak pomoci lidem rozvíjet znalosti, dovednosti a kompetence, které potřebují pro svůj osobní a profesní rozvoj.
Mikrocertifikáty jsou již široce využívány v mnoha odvětvích vzdělávání a odborné přípravy, profesích a na trzích práce. Cílem návrhu Komise je zavést evropský přístup, který poskytne společnou definici mikrocertifikátů, stanoví společné normy a zlepší přeshraniční uznávání. Mikrocertifikáty mohou podpořit cílené, flexibilní prohlubování dovedností a změnu kvalifikace s cílem uspokojit nové a vznikající potřeby ve společnosti a na trhu práce. Vzhledem k jejich flexibilitě mohou být navrženy a realizovány různými poskytovateli v mnoha různých prostředích.
Mikrocertifikáty lze využít jako součást cílených opatření na podporu aktivace a začleňování na trhu práce: jsou určeny všem bez ohledu na věk, zaměstnání nebo úroveň vzdělání.

Cílem návrhu Komise je zajistit, aby mikrocertifikáty fungovaly napříč institucemi, podniky či odvětvími, a to i přeshraničně. Za tímto účelem by se členské státy měly dohodnout na:

Cílem je zajistit, aby mikrocertifikáty byly vysoce kvalitní a byly vydávány transparentním způsobem v zájmu budování důvěry v to, co osvědčují. To by mělo přispět k tomu, aby mikrocertifikáty využívali studenti, pracovníci a uchazeči o zaměstnání, pro které mohou být užitečné. Návrh rovněž zavádí doporučení ohledně mikrocertifikátů ve vzdělávání a odborné přípravě a v politikách v oblasti trhu práce. Díky tomu by se mohli lidé učit novým nebo dodatečným dovednostem inkluzivním a individualizovaných způsobem. Evropský přístup k mikrocertifikátům je klíčovou iniciativou pro vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025. Mikrocertifikáty mohou být součástí nabídky učení zahrnuté do individuálních vzdělávacích účtů.  

© rh2010 – stock.adobe.com

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.