Individuální vzdělávací účty a tzv. microcredentials: dva nové návrhy Evropské komise k prohlubování dovedností.

Autor: Eleonora Censorii, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 14. prosince 2021 14.12.2021

Jak může Evropa dosáhnout cílů Digitální dekády v oblasti digitálních dovedností, když uvážíme, že vzdělávání, zejména u lidí, kteří již dosáhli základního vzdělání, vyžaduje často příliš mnoho času a finančních prostředků, a není proto pro všechny dost dostupné?

To je otázka, která je základem dvou nových návrhů přijatých Evropskou komisí 10. prosince: aby se tento problém vyřešil a aby se zaručilo, že Evropané budou moci doplňovat své (nejen) digitální kompetence a že je zároveň budou moci certifikovat, pomohou tyto problémy řešit dva dnes přijaté návrhy týkající se individuálních vzdělávacích účtů (ILA) a tzv. microredentials, které lidem nabídnou více příležitostí ke vzdělávání a zaměstnání. Co to však jsou individuální vzdělávací účty a tzv. microcredentials? 

Individuální vzdělávací účty

Individuální vzdělávací účty (ILA) jsou virtuální peněženky na dovednosti zřízené národními úřady pro každou osobu v produktivním věku. Patří sem zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, osoby v atypických formách práce, nezaměstnaní a osoby nacházející se v jiném než produktivním věku.
Návrh obsahuje následující kroky: národní úřady by měly každoročně zabezpečit přiměřené prostředky na individuální vzdělávací potřeby v rámci těchto účtů, přičemž vyšší částky by byly určeny pro osoby, které vzdělávání nejvíce potřebují. Lidé by mohli tyto potřeby hromadit a využívat je po celou dobu své kariéry. To by lidem umožnilo zahájit delší nebo nákladnější odbornou přípravu nebo se vzdělávat za účelem aktualizace nebo doplnění svých dovedností a v reakci na vznikající potřeby dovedností na trhu práce.

Tzv. microcredentials

Tzv. microcredentails slouží jako osvědčení o výsledcích učení po absolvování malého vzdělávacího kurzu (např. krátkého kurzu nebo školení). Nabízejí flexibilní a cílený způsob, jak lidem pomoci rozvíjet znalosti, dovednosti a kompetence, které potřebují pro svůj osobní a profesní rozvoj.
Tzv. microcredentails jsou již široce používány v mnoha odvětvích vzdělávání a odborné přípravy, profesích a na trzích práce. Návrh Komise má zavést evropský postup, který by stanovil společnou definici tzv. microcredentails, zavedl společné normy a zlepšil jejich uznávání napříč státy. Tzv. microcredentails mohou přispět k cílenému a flexibilnímu doplňování a rozšiřování kvalifikace a uspokojit nové a vznikající potřeby ve společnosti a na trhu práce. Vzhledem k jejich flexibilitě je mohou navrhovat a vydávat různí zřizovatelé v mnoha různých prostředích.
Tzv. microcredentails lze využít jako součást cílených opatření podporujících zapojení a začlenění na trhu práce: jsou určeny pro každého bez ohledu na věk, zaměstnání nebo úroveň vzdělání.

Návrh Komise usiluje o to, aby tzv. microcredentials fungovaly napříč institucemi, podniky, odvětvími a hranicemi. Za tímto účelem by se členské státy měly dohodnout na:

Hlavním cílem je dosáhnout toho, aby tzv. microcredentials byla vysoce kvalitní a vydávaná transparentním způsobem, a tím budovala důvěru v to, co osvědčují. To by mělo napomoci používání tzv. microcredentials studujícími, pracovníky a uchazeči o zaměstnání, kteří z nich mohou mít prospěch. Návrh rovněž přináší doporučení týkající se tzv. microcredentails ve vzdělávání a odborné přípravě a politice na trhu práce. To by mělo lidem umožnit osvojit si nové nebo dodatečné dovednosti způsobem přizpůsobeným na míru a inkluzivním pro všechny. Evropský přístup k tzv. microcredentials je klíčovou stěžejní iniciativou pro vytvoření Evropského vzdělávacího prostoru do roku 2025. Ta mohou být součástí vzdělávací nabídky zahrnuté do individuálních vzdělávacích účtů.

© rh2010 – stock.adobe.com

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.