Základní informace o iniciativě

Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Téma: Umělá inteligence, Kybernetická bezpečnost, Internet věcí, Big Data, Vysoce výkonná výpočetní technika, 5G, Software, Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Geografický rozsah: Evropská unie

O iniciativě

Digitální dekáda je dlouhodobá strategická vize Evropské komise zaměřená na rozvoj digitální ekonomiky a transformaci evropských podniků do roku 2030. Cílem plánu, který Evropská komise představila dne 9. března 2021, je podpořit budoucí prosperitu v digitální oblasti pro všechny. Vize digitální dekády a cesty do budoucna jsou rovněž součástí evropského digitálního kompasu, rámce pro sledování pokroku při plnění cílů a milníků pro rok 2030, přičemž podporuje robustní strukturu správy, monitorovací systém a projekty pro více zemí, do nichž jsou zapojeny zúčastněné strany a investoři z EU, členských států a průmyslu a soukromého sektoru.

Za účelem dosažení cílů stanovených ve strategické komunikaci o digitální dekádě jsou opatření strukturována do čtyř hlavních bodů: digitální dovednosti, digitální transformace podniků, bezpečné a udržitelné digitální infrastruktury a digitalizace veřejných služeb. 

Digitální dekáda: digitální dovednosti pro všechny do roku 2030

EU zahájí opatření ke zvýšení počtu kvalifikovaných a kompetentních odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) a vyškolí více odborníků v oblasti digitálních technologií s cílem oslovit 20 milionů odborníků v oblasti IKT v Evropě (v roce 2019 tvořili odborníci na IKT v Evropě 7,8 milionu, tj. 4 % celkové pracovní síly). Mezi strategická opatření v oblasti dovedností patří rovněž překlenutí rozdílů mezi ženami a muži a rozmanitostí v technologickém odvětví a iniciativy zaměřené na kariérní vyhlídky žen v této oblasti (odvětví IT má v Evropě jednu z nejvyšších úrovní genderových rozdílů – v roce 2019 tvořili 82,1 % specialistů na IKT muži).   

Vzhledem ke zvýšené závislosti na technologiích se digitální kompetence a dovednosti staly nezbytným předpokladem pro zapojení do společnosti, využívání digitálních veřejných služeb a zachování konkurenceschopnosti na trhu práce. Do roku 2030 by 80 % evropských občanů mělo mít alespoň základní úroveň digitálních dovedností.

Digitální dekáda je součástí širší strategické priority Evropské komise: zajištění toho, aby Evropa byla připravena na digitální věk. Jako strategická iniciativa podporuje a doplňuje řadu nedávných opatření orgánů EU (akční plán digitálního vzdělávání, program Digitální Evropa, Nástroj pro oživení a odolnost), jejichž cílem je podporovat prohlubování dovedností občanů a podniků. 

Politický program Cesta k digitální dekádě

Ve sdělení bylo navrženo dohodnout se na souboru digitálních zásad, rychle zahájit důležité projekty pro více zemí a vypracovat legislativní návrh, který stanoví účinnou správu a řízení prostřednictvím mechanismu monitorování a spolupráce s členskými státy s cílem zajistit pokrok – politický program „Cesta k digitální dekádě“ (dále jen „politický program“).

Program „Cesta k digitální dekádě“ za tímto účelem stanoví konkrétní cíle v digitální oblasti, kterých má Evropská unie do konce desetiletí dosáhnout a které byly poprvé vytyčeny ve sdělení o digitálním kompasu. Program poté stanoví novou formu správy a řízení spolu s členskými státy prostřednictvím ročního mechanismu spolupráce mezi orgány Unie a členskými státy, který má zajistit, aby Unie dosáhla svých ambicí společně. 

Cílem ovšem je v souladu s akčním plánem evropského pilíře sociálních práv a akčním plánem digitálního vzdělávání zajistit základní digitální dovednosti pro celé obyvatelstvo Evropské unie, avšak program „Cesta k digitální dekádě“ stanoví jako cíl, aby v roce 2030 mělo přinejmenším základní digitální dovednosti 80 % osob ve věku od 16 do 74 let. Digitální odborná příprava a vzdělávání by dále měly podporovat to, aby si pracovníci mohli osvojit specializované digitální dovednosti a následně získat kvalitní pracovní místa a vybudovat si úspěšnou
kariéru.

Velmi důležité rovněž bude řešení nedostatků v dovednostech pracovních sil v oblasti kybernetické bezpečnosti. Vedle cíle týkajícího se základních digitálních dovedností, který je stanoven v akčním plánu pro evropský pilíř sociálních práv, si proto EU musí stanovit cíl, aby bylo v EU v oboru informačních a komunikačních technologií 20 milionů zaměstnaných specialistů a aby se současně přibližoval podíl žen a mužů.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz