Základní informace o iniciativě

Oblast vzdělávání a rozvoje: Ekonomie
Peněžnictví, bankovnictví a pojišťovnictví
Management a správa
Pracovní dovednosti
Životní prostředí dále nedefinované
Vědy o Zemi
Vytváření a správa databází a sítí
Vývoj a analýza softwaru a aplikací
Technické vědy, výroba a stavebnictví dále nedefinované
Technologie ochrany životního prostředí
Elektrotechnika a energetika
Výroba a zpracování dále nedefinované
Lékařská diagnostika a léčebná technika
Dopravní služby
Téma: Umělá inteligence, Kybernetická bezpečnost, Internet věcí, Big Data, Blockchain, Robotika, Rozšířená realita, Virtuální realita, Vysoce výkonná výpočetní technika, Strojové učení, Cloud computing, 5G, Telekomunikace, Wi-fi, Kvantová výpočetní technika, Software, Vývoj mobilních aplikací, Vývoj webových stránek, Mikroelektronika
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Geografický rozsah: Evropská unie

O iniciativě

Evropská průmyslová strategie byla zahájena dne 10. března 2020 Evropskou komisí s jasným mandátem s jasným mandátem podpořit průmysl EU, aby se stal vůdčí silou při přechodu ke klimatické neutralitě a větší konektivitě a digitalizaci napříč odvětvími a členskými státy EU.

Souvislosti průmyslové strategie EU

Průmyslová strategie EU zahrnuje opatření, jejichž cílem je podpořit malé, střední podniky a začínající podniky, urychlit digitální a ekologický přechod a zároveň podpořit zaměstnanost a snížit regulační překážky pro podniky. V této souvislosti se strategie rovněž zabývá dopadem krize COVID-19 na evropské hospodářství a společnost, včetně jejího dopadu na různé ekosystémy, společnosti a malé a střední podniky. Krize COVID-19 postihla zejména malé a střední podniky: 60 % uvedlo pokles ročního obratu a celkových příjmů v roce 2020 a přibližně 1,4 milionu zaměstnanců malých a středních podniků bylo propuštěno. Kromě toho se očekává, že přibližně polovina společností bude v roce 2021 investovat méně, přičemž obchod mezi členskými státy EU se ve druhé polovině roku 2020 snížil o 24 %. Podle současných odhadů snížil dopad pandemie COVID-19 hospodářství EU o více než 6 %. Krize COVID-19 navíc vynutila uzavření evropských hranic, dočasně zastavila volný pohyb osob, zboží a služeb a narušila globální dodavatelské řetězce, změnila poptávku a snížila dostupnost základních produktů a služeb.

Klíčové priority
 • Zachování evropské konkurenceschopnosti v globálním kontextu a zajištění rovných podmínek v Evropě i mimo ni.
 • Dosažení klimatické neutrality do roku 2050.
 • Formování digitální budoucnosti Evropy.
Cíle
 • Opatření, jejichž cílem je podpořit a posílit odolnost a stabilitu evropského jednotného trhu, včetně:
  • Nástroje pro mimořádné situace na jednotném trhu na podporu základních evropských svobod a dostupnosti klíčových produktů a služeb
  • Prohloubení jednotného trhu EU harmonizací norem, posílením digitalizace dozoru nad trhem a dalšími opatřeními na podporu rozvoje podnikání malých a středních podniků.
 • Sledování a řízení závislostí s cílem poskytnout podporu evropské otevřené strategické autonomii, předvídat nedostatky v dodavatelském řetězci a zlepšit evropskou autonomii v klíčových oblastech. Mezi další opatření patří:
  • Navazování rozmanitých mezinárodních partnerství a usnadňování celosvětového obchodu a investic v zájmu posílení evropské odolnosti.
  • Podpora průmyslových aliancí jako nástroje pro přilákání soukromých investorů a stimulace vytváření obchodních partnerství a inovativních modelů transparentním a otevřeným způsobem v souladu s pravidly hospodářské soutěže EU, jejichž cílem je stimulovat zaměstnanost a vytváření dalších pracovních míst. V této souvislosti Evropská komise zahajuje aliance mezi průmyslovými subjekty v oblasti dat, edge a cloud computingu.
Akce a opatření
 • Akční plán pro duševní vlastnictví na podporu technologické suverenity EU a posílení opatření proti krádežím duševního vlastnictví a počítačové trestné činnosti.
 • Podpora spravedlivé hospodářské soutěže doma i v zahraničí a maximální využití souboru nástrojů mechanismu na ochranu obchodu.
 • Komplexní soubor opatření zaměřených na modernizaci a dekarbonizaci energeticky náročných průmyslových odvětví a na podporu udržitelných a inteligentních odvětví mobility.
 • Zabránění úniku uhlíku a zvýšení nabídky nízkouhlíkové energie odstraněním překážek na trhu.
 • Podpora rozvoje strategických digitálních infrastruktur a klíčových základních technologií.
 • Aliance pro čistý vodík a plánované budoucí aliance pro nízkouhlíkový průmysl a pro průmyslové cloudy a platformy a suroviny.
 • Navržení dalších právních předpisů a pokynů týkajících se ekologických veřejných zakázek.
 • Obnovený důraz na inovace, investice a dovednosti.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz