Základní informace o iniciativě

Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Geografický rozsah: Evropská unie

O iniciativě

DigComp poskytuje společný rámec, který pomáhá evropským občanům a pracovním silám při sebehodnocení jejich dovedností, stanovování vzdělávacích cílů, určování možností vzdělávání a dosahování dalších a lepších kariérních příležitostí.

Rámec digitálních kompetencí se stal inspirací pro více než 20 nástrojů v různých členských státech EU, a to napříč cílovými skupinami společnosti. DigComp 2.0 definuje klíčové digitální kompetence v pěti oblastech:

  • Informační a datová gramotnost (například schopnost vysvětlit informační potřeby, vyhledávat, nahrávat, ukládat a spravovat digitální data, obsah a informace nebo posoudit relevanci zdroje a platnost jeho obsahu).
  • Komunikace a spolupráce (schopnost interakce, komunikace a spolupráce s ostatními prostřednictvím digitálních technologií s ohledem na kulturní a generační rozmanitost, schopnost spravovat digitální identitu a pověst online a účastnit se života společnosti prostřednictvím využívání digitálních veřejných a soukromých služeb).
  • Tvorba digitálního obsahu (schopnost vytvářet, upravovat a vylepšovat digitální obsah a dodržovat licenční a autorská práva nebo revidovat a integrovat informace a poskytovat pokyny počítačovému systému nebo zařízení).
  • Bezpečnost (například schopnost zajistit ochranu osobních a pracovních zařízení, včetně osobních a pracovních dat a citlivých informací v digitálním prostředí, nebo pochopit, jak technologie ovlivňují duševní a fyzickou pohodu, a obecné povědomí o dopadu digitálních technologií na životní prostředí).
  • Řešení problémů (schopnost identifikovat potřeby a problémy a řešit je v různých digitálních prostředích, schopnost využívat digitální nástroje ke zlepšení procesů, služeb a produktů a držet krok s vývojem technologií).
DigComp 2.2: přepracovaný rámec pro digitální dovednosti 

Projekt DigComp, který byl poprvé spuštěn v roce 2013 Společným výzkumným střediskem Evropské komise (JRC), se od té doby proměňoval. V roce 2022 byl rámec aktualizován do současné podoby DigComp 2.2, do níž bylo začleněno 250 nových příkladů znalostí, dovedností a postojů, které občanům pomáhají sebevědomě, kriticky a bezpečně pracovat s digitálními technologiemi a novými a vznikajícími technologiemi, jako jsou systémy řízené umělou inteligencí (AI).

Rámec DigComp je cenným nástrojem pro tvůrce politik, protože jim pomáhá ověřovat, jak si občané stojí v oblasti digitálních dovedností na národní úrovni. Rámec lze proto účinně využít při plánování a koncipování nabídky školení a vzdělávání na evropské úrovni. Příkladem propojení tohoto rámce s dalšími iniciativami na evropské úrovni je Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI), který zahrnuje inovativní ukazatel digitálních dovedností využívající rámec DigComp. Ten je také hojně využíván na národní úrovni, přičemž členské státy EU slaďují své vlastní národní rámce vzdělávání a dovedností s oblastmi digitálních kompetencí DigComp.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz