O příkladu

Gymnáziu v Poličce se snaží využívat polytechnický přístup ke vzdělávání. Polytechnické vzdělávání je definováno jako vzdělávání poskytující vědomosti o vědeckých principech a odvětvích výroby, znalosti z technických a jiných oborů a všeobecně technické dovednosti.

Přispívá nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které jsou využívány v běžném a později i pracovním životě. To je vázáno na technické myšlení jako aplikaci vědomostí, dovedností a zkušeností v členění na praktické, vizuální, intuitivní a koncepční myšlení. Cílem polytechnického vzdělávání je rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvíjet spolupráci, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit. Polytechnické vzdělávání má posilovat zájem nejen o technické, ale i o přírodovědné a environmentální obory.1

Jednou z technologií, která je v rámci polytechnického vzdělávání široce použitelná, je právě 3D tisk. Možností využití 3D tisku ve školním prostředí je celá řada.2 Za všechny jmenujme výraznou motivaci žáků v oblasti technického vzdělávání (navrhování, modelování, příprava tiskových dat, dodatečná úprava výtisků, …) a propojení informatiky s ostatními předměty, včetně takových jako je výtvarná výchova a hudební výchova (sochařská díla, architektura, hudební nástroje, …). Výraznou přidanou hodnotou 3D tisku je také levná tvorba učebních pomůcek.

Díky spolupráci s firmou YSoft Gymnázium v Poličce získalo zdarma na dva roky dvě tiskárny Be3D eDee. Tyto tiskárny jsou určeny přímo do školního prostředí a nabízejí několik unikátních funkcí, které jsou pro školu zajímavé a napomohly zavedení 3D tisku do „života“ školy. Základem je propojení 3D tiskáren do síťového prostředí a spolupráce se serverovou platformou SafeQ. K tiskárnám se uživatelé, žáci i učitelé, přihlašují svým uživatelským jménem a heslem nebo pomocí „obědového“ čipu. Samozřejmostí je zasílání e-mailových oznámení, která uživatele informují o dokončení tiskové úlohy. Velice důležitá je i uživatelsky přívětivá správa tiskáren v rámci SafeQ. Díky tomu má škola stále přehled o jednotlivých tiskových úlohách, uživatelích, spotřebě materiálu, a o celkových nákladech na provozování 3D tiskáren.

Technologie směřují kupředu mílovými kroky. Pokud máme naše žáky připravit na svět, ve kterém budou žít, nemůžeme moderní technologie ignorovat. Naopak, musíme žákům ukazovat cestu k smysluplnému využívání těchto nových technologií. Důležité je vést žáky také k pochopení základních principů moderních technologií a z toho plynoucích omezení. Je pravděpodobné, že stejně jako je dnes pro učitele samozřejmostí práce na počítači, budou pro něj v relativně krátké době důležité také znalosti a dovednosti související s 3D tiskem.


1. Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické, environmentální) [online]. [cit. 2018-12-10]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/p-kap/podpora-polytechnickeho-vzdelavani
2. E-Mole.cz: Co může 3D tiskárna přinést škole? [online]. 2015(3-4) [cit. 2018-12-10]. ISSN ISSN 2336-5714. Dostupné z: http://www.e-mole.cz/cislo/e-mole-c-3-4