O příkladu

Nová spolužačka Bára?! Co vše se o Báře podaří spolužákům najít na internetu a k jakým následkům to povede? Děti na příkladech komiksů a chatů uvidí, jak vypadá kyberšikana. Dozví se i o službě Nenech to být.

Interaktivní komiks seznamuje žáky 5. – 6. tříd s tématy jako digitální identita, digitální stopa nebo kyberšikana. Žáci se stávají součástí fiktivního třídního příběhu, vidí, jakým způsobem kyberšikana probíhá a jak je možné ji řešit. Za tuto aktivitu získal NÚKIB 3. místo v ocenění Eduína za inovace v českém vzdělávání od veřejnosti.

Zóna pro lektory

Naučte žáky, jak může kyber­šikana vypadat v praxi, a jak se jí bránit. 😨 Prožijte příběh spolu s hlavní postavou, disku­tujte a učte se. Cílovou skupinou jsou žáci 5. až 7. třídy ZŠ. Podpůrné mate­riály najdete v této složce.

Tato osvětová aktivita v podobě interaktivního komiksu se zaměřuje na tematiku digitálních stop a přidružených sociálně patologických jevů jako je například zneužití osobních údajů, sexting nebo kyberšikana. V rámci aktivity se žáci stávají součástí příběhu Báry Bezhlavé, která v ději vystupuje jako jedna z hlavních postav a současně jako vypravěčka a edukátorka. Kromě nastínění potenciálních rizik při pohybu na internetu a sociálních sítích jsou také nastíněna řešení vzniklých situací s akcentem na problematiku kyberšikany. Průchod tímto komiksovým příběhem žáky vede k zamyšlení nad svým vlastním chováním na internetu.

Osvětová aktivita je připravena takovým způsobem, aby mohla být realizována jak s lektorským vstupem, tak čistě jako samostudium žáků. Jelikož aktivitu doporučujeme pro 5. ročník ZŠ (1. stupeň) a 6. i 7. ročník ZŠ (2. stupeň), je důležité, aby lektor dobře zvážil zralost třídního kolektivu a dle toho aktivitu pro 5. ročník ZŠ využil. Jeví se jako vhodné, aby průchod žáků z 5. ročníku byl podpořen lektorem z důvodu kognitivně náročnějších pasáží a aby aktivitu žákům nenabízel jako samostudium. Pro žáky 6. a 7. ročníku je přidanou hodnotou lektora především otevření a podpora diskuze či ukotvení získaných znalostí. Lektor může rovněž využít metodické listy

Všechny potřebné informace se žáci dozví přímo v osvětové aktivitě. Chcete-li s žáky realizovat aktivitu s lektorským vstupem, doporučujeme projít si samostatně aktivitu a prostudovat metodické listy. V nich najdete podrobný popis jak aktivitu spustit, seznámíte se s nejčastějšími riziky při realizaci aktivity, a také zde najdete návodné otázky pro vedení diskuze, případně další doplňující materiály. Co se týče témat, kterým se aktivita věnuje, postačí základní teoretická znalost témat: kyberšikana, sexting, sociální sítě a digitální stopa. 

Realizovali jste s žáky Příběh Báry? Budem rádi za vyplnění anonymní zpětné vazby v dotazníku

Mrkněte na celou lektorskou příručku.

Vzdělávací cíle 

Žák se při průchodu komiksem seznamuje s pojmy jako digitální identita, stopa nebo kyberšikana. Po průchodu komiksem:

  • Žák vysvětlí, co je to digitální stopa a jaká rizika jsou s ní spojená
  • Žák vysvětlí, co je to kyberšikana, jaké může mít příčiny a důsledky
  • Žák ví, jak uvědoměle pečovat o svou digitální stopu
RVP ZV 2017

Žák si osvojuje například tyto očekávané výstupy RVP ZV 2017:

  • VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a komuni­kace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nená­silným způsobem
  • EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozumě­ním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci
  • VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a zkuše­ností možný manipula­tivní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komuni­kační obrany proti manipula­ci a agresi
RVP ZV 2021

Žák si osvojuje například tyto očekávané výstupy RVP ZV 2021:

  • VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích
  • VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a zkuše­ností možný manipula­tivní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komuni­kační obrany proti manipulaci a agresi
  • EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozumě­ním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci
  • I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro práci s digi­tálními techno­logiemi