O příkladu

Herní kamarádka Sandy?! A co když je všechno jinak? Vydírání a nátlak online predátora vede až ke krádeži. Děti se na příkladech komiksů a chatů naučí, jak se takovému jednání bránit a včas ho odhalit.

Interaktivní komiks seznamuje žáky 4. – 5. tříd s tématy jako kybergrooming, sexting, nátlak a vydírání v online prostředí a upozorňuje na nebezpečí online komunikace. Žáci se stávají součástí fiktivního příběhu chlapce Tomáše Svůdného (Svůďáka), který se prostřednictvím platformy pro streamování her seznámí s online predátorem. Mohou sledovat, jak se taková komunikace může vyvíjet, a jak se v celé situaci cítí oběť.

Zóna pro lektory

Naučte žáky, jak může kyber­grooming a internetové vydírání vypadat v praxi, a jak se jim bránit 😨 Prožijte příběh spolu s hlavní postavou, disku­tujte a učte se. ❤️ Cílovou skupinou jsou žáci 4. a 5. třídy ZŠ. Podpůrné mate­riály najdete v této složce.

O co jde?

Tato vzdělávací aktivita se zaměřuje na tematiku digitálních stop a přidružených sociálně patologických jevů jako je například sexting, kybergrooming a vydírání dětí na internetu. V rámci této vzdělávací aktivity se žáci stávají součástí příběhu Tomáše Svůdného, který v ději vystupuje jako jedna z hlavních postav a současně jako vypravěč a edukátor. Průchod tímto příběhem žáky seznamuje s problematikou digitálních stop, rizik, která vyplývají z nedostatečné péče o ně, a vede je k zamyšlení nad svým vlastním chováním na internetu, zejména z hlediska internetové komunikace. Kromě nastínění potenciálních rizik při pohybu na internetu a sociálních sítích jsou také nastíněna řešení vzniklých situací. 

Vzdělávací aktivita je připravena takovým způsobem, aby mohla být realizována jak s lektorským vstupem, tak čistě jako samostudium. Přidanou hodnotou lektora je pomoc žákům při průchodu kurzem, zodpovězení otázek, které v rámci kurzu nejsou rozebrány, otevření a podpora diskuze či ukotvení získaných znalostí. Lektor může rovněž využít metodických listů

Všechny potřebné informace se žáci dozví přímo ve vzdělávací aktivitě. Chcete-li s žáky realizovat aktivitu s lektorským vstupem, doporučujeme projít si samostatně aktivitu a prostudovat lektorskou příručku. V ní najdete podrobný popis jak aktivitu spustit, seznámíte se s nejčastějšími riziky při realizaci aktivity, a také zde najdete návodné otázky pro vedení diskuze, případně další doplňující materiály. Co se týče témat, kterým se aktivita věnuje, postačí základní znalost témat: kybergrooming, sexting, sociální sítě a digitální stopa. 

Realizovali jste s žáky Příběh Svůďáka? Budem rádi za vyplnění anonymní zpětné vazby v dotazníku

Celý metodický list najdete zde.

Vzdělávací cíle 

Žák se při průchodu komiksem seznamuje s pojmy jako kybergrooming, digitální identita, stopa nebo nátlak a vydírání na internetu. Po průchodu komiksem:

  • Žák vysvětlí, co je to digitální stopa a jaká rizika jsou s ní spojená
  • Žák dokáže rozpoznat a pojmenovat rizika související s internetovou komunikací (kybergrooming, sexting, nátlak a vydírání)
  • Žák zná možná řešení rizikových situací a dokáže identifikovat formální i neformální zdroje pomoci
RVP ZV 2017

Žák si osvojuje například tyto očekávané výstupy RVP ZV 2017:

  • ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už nemohou tolerovat a která porušují základní lidská práva a demokratické principy
  • ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení
RVP ZV 2021

Žák si osvojuje například tyto očekávané výstupy RVP ZV 2021:

  • ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už nemohou tolerovat
  • I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro práci s digi­tálními techno­logiemi

Vybraná témata (například sexting) jsou zároveň identifikována jako témata spadající do primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže (například rizikové sexuální chování).