O příkladu

Z původně česko-holandského projektu vznikl po roce 2004 projekt ENERSOL, který se zaměřuje na úsporu energií, využití alternativních druhů energie a úsporu pohonných hmot. Mezi jeden z jeho hlavních cílů patří vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energií či energetických úspor.

Do projektu ENERSOL jsou zapojeny střední školy napříč Českou republikou. Hlavními tématy projektových prací jsou obnovitelné zdroje energií, energetické úspory a omezování emisí. V průměru se jednotlivých ročníků účastní mezi 75-80 středních škol.

Projektu se mohou zúčastnit všechny školy, nejen ty s technickým zaměřením. Cílovou skupinou projektu jsou žáci i jejich učitelé-koordinátoři EVVO. Vrcholem projektu jsou krajské, celostátní a mezinárodní přehlídky, na kterých vystupují žáci s nejlepším hodnocením odborných porot. Do odborné poroty deleguje tým svých expertů i NPI ČR, který se zároveň podílí i na metodice celého projektu.

Projektové práce studentů se věnují zejména obnovitelným zdrojům energií, energetickým úsporám a omezování emisí. Témata mají přesah i do digitálních technologií, kdy se studenti v minulosti věnovali např. webdesignu a multimédiím, stavbě inteligentních domů a jejich dopadu na životní prostředí, návrhu struktury a obsahu webových stránek pro projekt ENERSOL nebo autonomnímu pěstovacímu zařízení, které je ovládáno na dálku a umožňuje sbírat data o pěstovaných plodinách.

Projekt umožňuje žákům a studentům vytvořit si názor na daná témata a následně tento názor vyjádřit před veřejností. Projekt napomáhá k vytvoření partnerského prostředí, ve kterém jsou cílovými skupinami žáci a studenti středních a vyšších odborných škol, jejich učitelé, resp. ředitelé škol a odborníci z firem.

Více o projektu

Projekt Enersol vznikl jako následovník česko-holandského projektu z období 2000-2004 ve kterém měly vybrané školy a jejich učitelé možnost získat první zkušenosti z výuky obnovitelných zdrojů energií a investování do alternativní energetiky v Holandsku. Výsledkem tohoto projektu byla přeložená skripta, která však nenašla uplatnění na našich středních školách (témata nebyla akreditována jako ŠVP). Počátkem roku 2005 došlo k dohodě s MŽP, aby projekt byl realizován jako „národní program“ s tím, že kromě MŽP bude podpořen hejtmany jednotlivých krajů, MŠMT, NÚV a SFŽP. V tomto období se do projektu Enersol každoročně zapojují střední školy z 10 – 11 krajů.

Projekt má vytvořenou organizační a personální strukturu. V krajích pracují regionální centra, která řídí autorská kancelář projektu (Ludslavice 133, 768 52 Míškovice, j.herodes@tiscali.cz). Regionální centra zodpovídají za vytvoření sítě partnerských středních škol, která metodicky i odborně řídí k uplatnění jednotné metodiky a každoročně aktualizovaných pravidel. Průměrně je v jednotlivých ročnících zapojeno mezi 75 – 80 středními školami. Největší partnerská základna je v Praze (15 škol), na Vysočině (14 škol), Středočeském kraji (12 škol) a v Jihomoravském kraji (12 škol).

Metodika a pravidla jsou projednávány na radách partnerů, zejména třídenní konferenci uspořádané ve třetím týdnu měsíce července. Na metodice se podílí i NPI ČR, který deleguje tým svých expertů do role porotců na krajských konferencích a dále na celostátní a mezinárodní konferenci a přehlídce žákovských projektů.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci i jejich učitelé-koordinátoři EVVO.

Cíl Projektu
  • Zajímavou formou zahrnout témata obnovitelných zdrojů energií, úspor energií a snižování emisí v dopravě do školních vzdělávacích programů.
  • Naučit žáky a studenty vytvořit si a vyjádřit svůj názor na daná témata před veřejností.
  • Vytvoření  partnerského prostředí, ve kterém jsou cílovými skupinami žáci a studenti středních a vyšších odborných škol, jejich učitelé, resp. ředitelé škol a odborníci z firem.