O pŇô√≠kladu

Futures is Code je iniciativa organizovan√° N√°rodn√≠ digit√°ln√≠ alianc√≠, bulharskou n√°rodn√≠ koalic√≠ pro digit√°ln√≠ dovednosti a pracovn√≠ m√≠sta, za pomoci t√Ĺmu dobrovoln√≠kŇĮ a ve spolupr√°ci s bulharsk√Ĺm ministerstvem Ň°kolstv√≠ a region√°ln√≠mi obcemi. Jeho c√≠lem je vytvoŇôit vazby mezi odborn√≠ky z odvńõtv√≠ informańćn√≠ch a komunikańćn√≠ch technologi√≠ (IKT), digit√°ln√≠mi odborn√≠ky a studenty stŇôedn√≠ch Ň°kol s c√≠lem zv√ĹŇ°it povńõdom√≠ o vyhl√≠dk√°ch programov√°n√≠ a informańćn√≠ch a komunikańćn√≠ch technologi√≠ obecnńõ jako profesn√≠ dr√°hy.

C√≠lem kodexu ‚ÄěBudoucnost‚Äú, kter√Ĺ byl zah√°jen v roce 2014, je vn√©st pohled na k√≥dov√°n√≠ a programov√°n√≠ ve vńõtŇ°√≠ m√≠Ňôe, vyvolat z√°jem o digit√°ln√≠ odvńõtv√≠ a odstranit zjiŇ°tńõn√© stereotypy obklopuj√≠c√≠ odvńõtv√≠ IKT (jako je myŇ°lenka, Ňĺe dovednosti v oblasti k√≥dov√°n√≠ a programov√°n√≠ se obt√≠Ňĺnńõ rozv√≠jej√≠ bez form√°ln√≠ho vzdńõl√°v√°n√≠). 

Iniciativa m√° podobu jednodenn√≠ch workshopŇĮ, v nichŇĺ odborn√≠ci v oblasti informańćn√≠ch a komunikańćn√≠ch technologi√≠ str√°v√≠ jeden den ve Ň°kole a vyuńćuj√≠ tŇô√≠du v oboru sv√© odbornosti. Hlavn√≠ c√≠lovou skupinou jsou odborn√≠ci na digit√°ln√≠ oblast na jedn√© stranńõ a studenti ve vńõku od 12 do 18 let (bez ohledu na jejich profil zamńõŇôen√≠ nebo specializaci). DalŇ°√≠m zamńõŇôen√≠m na budoucnost jsou Ň°koly se zvl√°Ň°tn√≠m zamńõŇôen√≠m na stŇôedn√≠ Ň°koly, kter√© se specializuj√≠ na humanitn√≠ vńõdy a pŇôedmńõty nesouvisej√≠c√≠ s matematikou, inŇĺen√Ĺrstv√≠m nebo pŇô√≠rodn√≠mi vńõdami. Workshopy se mohou konat i v neform√°ln√≠m prostŇôed√≠, kde se studenti mohou c√≠tit svobodnńõ kl√°st ot√°zky, vyjadŇôovat obavy nebo zah√°jit osobn√≠ diskusi o z√°jmech
a ambic√≠ch s hostuj√≠c√≠m odborn√≠kem. Na internetov√Ĺch str√°nk√°ch jsou k dispozici odkazy na iniciativu Evropsk√Ĺ t√Ĺden programov√°n√≠, kter√© obsahuj√≠ v√Ĺukov√© materi√°ly o digit√°ln√≠ch dovednostech v bulharŇ°tinńõ, jakoŇĺ i dalŇ°√≠ materi√°ly pŇôizpŇĮsoben√© dńõtem a mlad√Ĺm lidem. C√≠lem iniciativy je rovnńõŇĺ zapojit rostouc√≠ odvńõtv√≠ podnik√°n√≠ v oblasti IKT v Bulharsku t√≠m, Ňĺe povzbud√≠ podniky, podniky a zańć√≠naj√≠c√≠ podniky, aby se zapojily do neziskov√© iniciativy, a to podporou zamńõstnancŇĮ, napŇô√≠klad nab√≠dkou placen√© dopravy do Ň°koly a z n√≠, nebo pońć√≠t√° √ļńćast na programu do pracovn√≠ho dne v organizańćn√≠m kontextu.¬†

Navzdory rŇĮstu odvńõtv√≠ IKT v Bulharsku v posledn√≠ch letech chyb√≠ v Bulharsku kvalifikovan√≠ pedagogińćt√≠ pracovn√≠ci a uńćitel√© v oblasti informańćn√≠ch technologi√≠ (IT) a vzdńõl√°v√°n√≠ v oblasti technologi√≠ a tato ot√°zka je v√ĹznamnńõjŇ°√≠ ve venkovsk√Ĺch oblastech a menŇ°√≠ch mńõstech. Odborn√≠kŇĮm na digit√°ln√≠ oblast a IKT
a odborn√≠kŇĮm, kteŇô√≠ maj√≠ z√°jem o √ļńćast, jsou poskytnuty pokyny a pŇô√≠klady, jak srozumitelnńõ ilustrovat technologick√° t√©mata, vńćetnńõ n√°padŇĮ na uspoŇô√°d√°n√≠ interaktivnńõjŇ°√≠ho typu workshopu, napŇô√≠klad t√≠m, Ňĺe studenti budou pracovat se spoleńćnost√≠ Scratch, sledovat video na t√©ma technologie nebo se dot√Ĺkat z√°kladn√≠ logiky programovac√≠ch jazykŇĮ, jako je HTML a CSS. Pilotn√≠ verze projektu se uskuteńćnila v roce 2014 v r√°mci ńćinnost√≠ vyvinut√Ĺch v r√°mci Evropsk√©ho t√Ĺdne programov√°n√≠ a byla vytvoŇôena v r√°mci iniciativy s rŇĮzn√Ĺmi pŇô√≠znivci ze soukrom√©ho sektoru (Microsoft, SAP, Hack Bulgaria, Oracle) napŇô√≠ńć rŇĮzn√Ĺmi verzemi.