O příkladu

Hlavním cílem Girls Go Circular je vybavit nejméně 40,000 dívek ve věku 14–19 let v celé Evropě digitálními a podnikatelskými dovednostmi prostřednictvím on-line vzdělávacího programu o oběhovém hospodářství. Projekt přispívá k cílům akčního plánu DEAP na období 2021–2027 v oblasti rovnosti žen a mužů a úzce podporuje stěžejní iniciativu Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) Deep Tech Talent Initiative ( Deep Tech Talent Initiative), která začleňuje témata deep tech technologií do školních osnov v celé Evropě.

Jádrem projektu je prostor pro oběhové učení (CLS) on-line vzdělávací platforma, která studentům nabízí příležitost prohloubit své znalosti o oběhovém hospodářství a zároveň získat digitální kompetence. Na základě přístupu „učení praxí“ je vzdělávací program sladěn s několika evropskými rámci kompetencí: DigComp, EntreComp a GreenComp.

Seznamte se s iniciativou
Moduly odborné přípravy

Všechny výukové moduly týkající se právní služby Rady jsou navrženy společenstvím EIT a jejich cílem je vybavit účastníky vzdělávání digitálními dovednostmi a zvyšovat povědomí o výzvách souvisejících s udržitelnou těžbou, spotřebou a opětovným využíváním přírodních zdrojů. Moduly se zabývají širokou škálou témat a odvětví, jako jsou suroviny, výroba, mobilita, potraviny, zdraví, klima a informační technologie. Při dokončování online programu GGC používají studenti digitální nástroje a zapojují se do činností, jako je plánování kampaní v sociálních médiích, vytváření modelů aplikací a rozvoj podnikatelských plánů. Žáci si mohou vybrat mezi 13 tematickými moduly na různých úrovních obtížnosti, které jsou v souladu s rámcem DigComp – mezilehlé, pokročilé nebo odborné

Výukový model

Bylo vynaloženo značné úsilí na vytvoření pevného vztahu s učiteli, což podpořilo začlenění projektu do školních osnov. Učitelé hráli klíčovou úlohu při provádění programu, neboť motivovali studenty a instruktoři, věnovali vyučovací hodiny projektu nebo organizovali mimoškolní workshopy. Projektový tým nabídl odbornou přípravu učitelů a podporu asistenční služby a vytvořil příručky pro učitele, které obsahují podrobné pokyny, tipy a triky a alternativní aktivity týkající se provádění každého modulu ve třídě. 

Každoroční výroční akce

Fórum žen a dívek v oborech STEM (WGSF) je každoroční stěžejní akcí Girls Go Circular, na níž jsou pořádány diskuse na vysoké úrovni o odstranění genderových předsudků z oborů STEM a IKT s cílem inspirovat budoucí opatření EU týkající se těchto témat. Oslavuje také účast tisíců dívek z několika evropských zemí na projektu a nabízí jim příležitost setkat se s inspirativními mentory ze svých zemí.

V roce 2021 se v rámci Pracovní skupiny pro rovnost žen a mužů shromáždilo 500 účastníků on-line, včetně klíčových zúčastněných stran, jako je Evropská komise, EIT Women nebo koalice EU STEM. V roce 2022 proběhlo druhé ročník Fóra žen a dívek v oborech STEM v hybridním formátu, jehož se zúčastnilo 900 účastníků on-line a osobně v Bruselu. 60 % on-line účastníků neuskutečnilo program GGC, což svědčí o širokém dosahu fóra vedoucího k potenciálním budoucím strategickým partnerstvím.

Proč je projekt Girls Go Circular příkladem inspirativní praxe?

Projekt Girls Go Circular byl zahájen v roce 2020 pilotní fází v šesti zemích: Bulharsko, Řecko, Itálie, Portugalsko, Rumunsko a Srbsko. V roce 2021 se projekt rozšířil na Maďarsko a Polsko a v roce 2022 se k projektu připojily i Litva a Slovinsko. Severní Makedonie, Černá Hora, Kypr a Arménie se tohoto projektu zúčastnily jako hostující země.

Na podporu studentů postižených válkou proti Ukrajině přeložilo Girls Go Circular všechny své učební materiály do ukrajinštiny a v roce 2022 se v pěti ukrajinských městech konaly workshopy. Prostor pro oběhové učení se výrazně rozšířil a obsahuje dva úvodní moduly, 13 tematických modulů, 12 jazyků a více než 60,000 registrovaných uživatelů. Více než 26,000 dívek ve +700 školách v celé Evropě splnilo základní požadavky a absolvovalo studijní program. V letech 2021–2022 se Fórum žen a dívek v oborech STEM zřídilo jako stěžejní akci Girls Go Circular, na níž se sešlo více než 400 účastníků prvního ročníku a více než 900 účastníků druhého ročníku.

Co se chystá v rámci projektu?

Iniciativa „Girls Go Circular“ se v nadcházejících letech rozšíří na všechny členské státy EU a v roce 2023 dosáhne 22 zemí. S rozšířením na EU-27 bude projekt otevřen většímu počtu zemí, neboť zdroje budou přeloženy do příslušných jazyků.

Kromě toho bude projekt pokračovat v odborné přípravě dívek na Ukrajině s plány na spolupráci s několika vzdělávacími nevládními organizacemi na podporu ukrajinských studentů a pedagogů. Bude rovněž zahrnuto více zemí západního Balkánu, neboť Srbsko a Chorvatsko jsou součástí oficiálního informačního seznamu a partneři projektu v Severní Makedonii a Černé Hoře projevují o provádění programu velký zájem.

V nadcházejících letech bude vzdělávací platforma strukturálně přizpůsobena rostoucímu počtu studentů a výukových modulů, které mohou nabízet různé způsoby učení založené na zájmech studentů. Budoucí výukové moduly v prostoru pro oběhové učení se ještě více zaměří na znalosti a dovednosti v oblasti deep tech.