O pŇô√≠kladu

IT Akademie je program spolupr√°ce mezi estonskou vl√°dou, univerzitami, odborn√Ĺmi Ň°kolami
a podnikateli v oblasti informańćn√≠ch a komunikańćn√≠ch technologi√≠, kter√Ĺ byl zah√°jen v roce 2012 a jehoŇĺ c√≠lem je zv√ĹŇ°it kvalitu vzdńõl√°v√°n√≠ v oblasti informańćn√≠ch a komunikańćn√≠ch technologi√≠, rozv√≠jet v√Ĺzkum v t√©to oblasti a zajistit pracovn√≠ s√≠lu s digit√°ln√≠mi dovednostmi.

C√≠le programu zohledŇąuj√≠ potŇôeby vnitrost√°tn√≠ho trhu pr√°ce a spoleńćnosti na jedn√© stranńõ a odborn√© znalosti univerzit a odborn√Ĺch Ň°kol na stranńõ druh√©.

IT Akademie koordinuje rada pro vzdńõl√°v√°n√≠ a ml√°deŇĺ Estonska (Harno). Harno Ňô√≠d√≠ program IT Akademie, poskytuje poradenstv√≠ a monitoruje odborn√© a vysokoŇ°kolsk√© vzdńõl√°v√°n√≠, prov√°d√≠ v√Ĺzkum a anal√Ĺzu a koordinuje spolupr√°ci mezi partnery.

Hlavním cílem programu je zajistit, aby:

  1. Estonsk√Ĺ vzdńõl√°vac√≠ syst√©m poskytuje vhodn√© programy pro odbornou pŇô√≠pravu odborn√≠kŇĮ s dovednostmi a znalostmi v oblasti informańćn√≠ch a komunikańćn√≠ch technologi√≠ a uspokojuje potŇôeby vnitrost√°tn√≠ho trhu pr√°ce.
  2. Vzdńõl√°v√°n√≠ a v√Ĺzkum v oblasti informańćn√≠ch a komunikańćn√≠ch technologi√≠ nab√≠zen√© v Estonsku jsou na vysok√© √ļrovni a jsou udrŇĺiteln√©.
  3. Specialist√© v oblasti informańćn√≠ch a komunikańćn√≠ch technologi√≠ rozv√≠jej√≠ rovnńõŇĺ dovednosti specifick√© pro jednotliv√° odvńõtv√≠, a to pro Ňôadu odvńõtv√≠.

Akademie IT m√° tŇôi oblasti ńćinnosti zamńõŇôen√© na v√Ĺzkum, vysokoŇ°kolsk√© vzdńõl√°v√°n√≠ a odborn√© vzdńõl√°v√°n√≠ v oblasti IKT.

V oblasti odborn√©ho vzdńõl√°v√°n√≠ je hlavn√≠m c√≠lem zv√ĹŇ°it kvalitu stŇôedn√≠ho odborn√©ho vzdńõl√°v√°n√≠, aby se tyto programy staly pŇôitaŇĺlivńõjŇ°√≠mi, osnovy a v√Ĺuka byly vysoce kvalitn√≠ a studenti po ukonńćen√≠ studia pokrańćovali ve studiu s vysokoŇ°kolsk√Ĺmi programy. ńĆinnosti zahrnuj√≠ vypracov√°n√≠ uńćebn√≠ch osnov, zvyŇ°ov√°n√≠ kvality v√Ĺuky, podporu spolupr√°ce s vysokoŇ°kolsk√Ĺmi institucemi a s podnikateli, vypracov√°n√≠ studijn√≠ch materi√°lŇĮ atd.

Pokud jde o vysokoŇ°kolsk√© vzdńõl√°v√°n√≠, c√≠lem je zajistit, aby dovednosti absolventŇĮ odpov√≠daly vnitrost√°tn√≠m potŇôeb√°m, pokud jde o trh pr√°ce a hospod√°Ňôsk√Ĺ rozvoj. ńĆinnosti v t√©to oblasti zahrnuj√≠ rozvoj uńćebn√≠ch osnov, zlepŇ°ov√°n√≠ kvality v√Ĺuky, podporu spolupr√°ce s podnikateli a zav√°dńõn√≠ nov√Ĺch metod v√Ĺuky a studia.

V souvislosti s v√Ĺzkumem je hlavn√≠m c√≠lem zv√ĹŇ°it kapacitu, propojit v√Ĺzkum a v√Ĺvoj s v√Ĺukov√Ĺmi ńćinnostmi na vŇ°ech √ļrovn√≠ch vysokoŇ°kolsk√©ho vzdńõl√°v√°n√≠ a rozv√≠jet spolupr√°ci s podniky a podnikateli. Prioritn√≠mi oblastmi v√Ĺzkumu jsou umńõl√° inteligence a strojov√© uńćen√≠, datov√° vńõda a data velk√©ho objemu, interakce mezi roboty a lidmi a internet vńõc√≠ v prŇĮmyslov√Ĺch procesech, bezpeńćnost a dŇĮvńõryhodnost softwaru, hardwaru a syst√©mŇĮ; digit√°ln√≠ transformace a celoŇĺivotn√≠ uńćen√≠.

V dŇĮsledku dalŇ°√≠ch vnitrost√°tn√≠ch ńćinnost√≠ vyvinut√Ĺch na z√°kladńõ tohoto pŇô√≠stupu (napŇô. program ProgeTiger) se kaŇĺd√Ĺ devńõt studentŇĮ v Estonsku rozhodl studovat IKT na bakal√°Ňôsk√© a vysokoŇ°kolsk√© √ļrovni. Kromńõ toho pod√≠l osob, kter√© si vyb√≠raj√≠ IKT na magistersk√© √ļrovni, se za posledn√≠ch 10 let zvyŇ°oval rychleji, pŇôińćemŇĺ kaŇĺd√Ĺ sedm√Ĺ student absolvoval magistersk√© studium v oblasti IKT.