O příkladu

Portál spolupráce s průmyslem (SSP), vznikl a je rozvíjen díky centralizovanému rozvojovému projektu MŠMT a finanční podpoře Fakulty informačních technologií ČVUT.  Na začátku projektu byla snaha o ideální případ, kdy Portál SSP bude vše řídit sám, ke spokojenosti všech zúčastněných stran.

Portál je od roku 2014 spuštěn na celofakultní bázi. Cílem Portálu SSP je umožnit efektivní a všestranně prospěšnou spolupráci průmyslových partnerů (podniků) s univerzitním pracovištěm, zejména s jeho studenty. SSP re­pre­zen­tu­je uni­kát­ní kon­cept, jenž je svým roz­sa­hem a stup­něm in­te­gra­ce s aka­de­mic­kým pro­stře­dím první svého druhu. Do projektu je nyní zapojeno na 182 firem. Každý semestr také pořádá kariérní veletrh CoFIT, na kterém se mohou studenti seznámit s firmami z oblasti IT.

Běžnou zkušeností je, že studenti během studia na částečný úvazek pracují ve specializovaných společnostech. Získávají tak praxi, která však bohužel není nikterak provázána s výukou ve škole. Díky portálu Spolupráce s průmyslem lze však projektová výuka a závěrečné práce realizovat ve spolupráci se společnostmi tak, aby byly výstupy přímo použitelné zadávající společností a zároveň započítané do souvisejících předmětů. Díky portálu SSP se mohou studenti podílet již při studiu na zajímavých projektech z praxe, rozvíjet svoje dovednosti a postupně si osvojovat technologie a postupy využívané v podnicích.  Studenti nebo studentské týmy pracují na předem definovaném úkolu, který je schválen pedagogy. Fakultě dává tento systém silnou zpětnou vazbu, které využívá k inovacím praktických částí předmětů.

Ino­va­tiv­ní je rov­něž po­u­ží­vá­ní chyt­rých al­go­rit­mů, jež za­jiš­ťu­jí, že na za­da­né pro­jek­ty jsou do­po­ru­čo­vá­ni právě ti stu­den­ti, kteří nej­ví­ce od­po­ví­da­jí spe­ci­fi­ko­va­ným po­ža­dav­kům. Po­su­zo­vá­ní vhod­nos­ti kan­di­dá­ta pro­bí­há na zá­kla­dě tzv. ga­ran­to­va­né­ho hod­no­ce­ní, jež je za­lo­že­no na vý­po­čtu schop­nos­tí stu­den­ta (ovliv­ně­no např. stu­dij­ní­mi vý­sled­ky v již ab­sol­vo­va­ných před­mě­tech). Tento prvek zá­ro­veň mo­ti­vu­je stu­den­ta k vy­lep­še­ní jeho hvězd­né­ho pro­fi­lu a tím i da­ných do­ved­nos­tí (= ga­mi­fi­ka­ce).

Hlavními benefity projektu pro studenta jsou: kre­di­ty, praxe/zku­še­nos­ti, kon­tak­ty, fe­edback, vylepšení CV, fi­nanč­ní od­měna.

Portál v roce 2023

Spolupráce s 60 partnerskými a sponzorskými firmami.

S našimi partnery spolupracujeme na výzkumných a inovačních projektech. Program partnerství je zaměřen na propagaci společných projektů, ale i na budování značky partnera na fakultě i mimo prostřednictvím mediálních výstupů. Naše sponzory propojujeme se studenty v rámci našeho kariérního veletrhu COFIT.

Veletrh COFIT navštíví ročně 1 000 studentů.

Hledáte téma závěrečné nebo semestrální práce, brigádu, stáž nebo uplatnění po studiu? Kariérní veletrh COFIT vám přináší ty nejzajímavější IT firmy. Veletrh je vhodný pro studenty všech ročníků a studijních specializací. Vstup je zdarma bez registrace.

S partnery provozujeme 7 laboratoří.

Podporujeme zajímavé projekty a budujeme inovační prostředí, ve kterém společně pracujeme na tom, aby se nejnovější poznatky proměnily v konkrétní inovace. Fakultě dává tento systém silnou zpětnou vazbu, které využívá ke zlepšování praktických částí předmětů. Jak s námi můžete spolupracovat?

Realizováno více než 200 závěrečných prací ve spolupráci s firmami.