O příkladu

Kreativní komunity pro digitální začlenění (Creative Communities for Digital Inclusion, CCDI) je přístup na podporu digitálního začlenění v Portugalsku, který reaguje na potřeby lidí a jejich komunit.

Digitální vyloučení může představovat pro občany překážku zapojit se do veřejného dění, rozvíjet své individuální potřeby či efektivně komunikovat se státem. Znevýhodněné skupiny obyvatelstva vyžadují konkrétní opatření na podporu začleňování a digitální gramotnosti, zejména starší osoby, ohrožení mladí lidi, osoby s odlišnou kulturou a jazykem, osoby se zvláštními potřebami, osoby s nízkým příjmem, nezaměstnaní nebo osoby s nejistým zaměstnáním atd.

Cílem komunit CCDI je zvýšit povědomí veřejnosti o významu digitálních technologií, a to prostřednictvím diagnostiky digitálních dovedností obyvatelstva a definování různých úrovní znalostí. Iniciativa rovněž školí techniky zapojené do koordinace a rozvoje znalostních a inovačních společenství a mentory pro digitální začlenění různých znevýhodněných skupin (vysokoškolských studentů, dětí a mladých lidí a dalších lidí z řad občanské společnosti). V neposlední řadě také vytváří pedagogické materiály a podporu pro odbornou přípravu a vytváří technologie na podporu opatření v oblasti digitálního začleňování a odborné přípravy zaměřené na digitální kompetence znevýhodněných skupin obyvatelstva.

Cíle iniciativy CCDI

Hlavními cíli CCDI jsou:

  • Zvýšení digitálních kompetencí mezi znevýhodněnými skupinami obyvatel v Portugalsku
  • Posílit sociální vazby, solidaritu a občanství;
  • Podporovat rozvoj mezigeneračních vazeb;
  • Lepší využívání digitálních služeb a nástrojů;
  • Podpora odolnějších komunit
  • Rozvoj kulturních kompetencí (na osobní úrovni, zapojených organizací a společenství) prostřednictvím přístupu založeného na spolupráci, který slučuje různé perspektivy;
  • Zvýšit účast mladých lidí a podpořit pozitivní postoje k účasti (mentoři)

V roce 2019 bylo v Portugalsku vytvořeno 10 pilotních programů a byla vypracována zpráva o dopadu projektu na komunitu. Některá z těchto komunit jsou stále aktivní, konkrétně na severu země, v Barcelos a Guimarães.

CCID jsou vyvíjeny v rámci portugalského programu Osy inkluze, kterou koordinuje profesorka Sofie Marques da Silva. Osa inkluze je jednou z organizačních os Národní iniciativy pro digitální dovednosti 2030 (INCoDe.2030), která zahrnuje další čtyři osy: Vzdělávání, kvalifikace, specializace a výzkum.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz