O příkladu

Netvor, to je tvor, který žije na netu. 🤯 Osvětový video­kurz o lidech a digi­tálních techno­logiích ve verzi pro 1. a 2. ročníky neinforma­tických SŠ. 😏 Časová dotace samostudia je 90 minut.

Záměr videokurzu

Osvětový materiál NÚKIB v podobě video­kurzu je určen žákům 1. a 2. ročníků neinforma­tických SŠ. Zaměřuje se na rozvoj povědomí o kyber­netické bez­pečnosti a nachází ukotvení v RVP G, RVP GSP, RVP DG i RVP SOV. Je také rozšířen o metodickou a podpůrnou část pro vyuču­jící. Více informací a veškerý obsah naleznete ve videozóně pro žáky a eduzoně pro učitele.

Videozóna pro žáky

Objevuj svět kybernetické bezpečnosti s Lukefrym a zjisti, proč se hackeři mohou zaměřit i na tebe! 😳

Listovat postupně
Přehled témat

Eduzóna pro učitele

Vyzkoušejte atraktivní modelové lekce, které studenty seznamují s kybernetickou bezpečností v jejich životním kontextu. 📴

Vzdělávací cíle

Žák se při průchodu video­kurzem seznamuje s vybranými otázkami kybernetické bezpečnosti. Po absolvo­vání:

  • Žák chápe svoji roli v rámci kybernetické bezpečnosti a je poučený uživatel
  • Žák dokáže zhodnotit dopad on-line služeb a aplikací na své bezpečí a soukromí
RVP G, GSP, DG

Žák si osvojuje například tyto očekávané výstupy RVP G, GSP, DG:

  • Posoudí projevy globalizace, uvede příklady globálních problémů současnosti, analyzuje jejich příčiny a domýšlí jejich možné důsledky
  • Orientuje se v možnostech uplatnění ICT v různých oblastech společenského poznání a praxe
  • Využívá informační a komunikační služby v souladu s etickými, bezpečnostními a legisla­tivními požadavky
RVP SOV

Žák si osvojuje například tyto očekávané výstupy RVP SOV ze společné části Vzdělávání v informačních a komuni­kačních technologiích:

  • Uvědomuje si specifika práce v síti (včetně rizik), využívá jejích možností a pracuje s jejími prostředky
  • Dodržuje zásady zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením
  • Je si vědom možností a výhod, ale i rizik (zabezpečení dat před zneužitím, ochrana dat před zničením, porušování autorských práv) a omezení (zejména technických a techno­logických) spojených s používáním výpočetní techniky
Otevřít lekce

6 lekcí, 6 témat. Naučme žáky chápat svět, ve kterém budou žít i pracovat. 😏 Lekce jsou určeny žákům 1. a 2. ročníků neinforma­tických SŠ a nachází ukotvení ve všech středoškolských RVP.

Modelové lekce vznikly jako součást osvětového videokurzu Jsem netvor, tvor, který žije na netu. Videokurz si mohou žáci projít sami mimo školu, ale připravili jsme i rozšíření v podobě modelových lekcí a podpůrných materiálů. 

Všechny lekce jsou designovány na základě modelu třífazového učení E-U-R (evokace, uvědomění, reflexe). Využíváme aktivizační výukové metody a metody kritického myšlení, které žákům pomáhají témata promýšlet do hloubky. Žáci zpravidla vyhledávají na internetu, pracují ve skupině, své závěry sdílí a obhajují.

Ačkoliv se témata jeví jako informatická, velký prostor je v lekcích kladen na osobní, etické a sociální aspekty kybernetické bezpečnosti. Žáci se o nich učí přemýšlet, prezentovat své názory a diskutovat je ve skupině. Zájem o informatická témata je výhodou, ale odborné informace se žáci dozví z videí.