O příkladu

Netvor, to je tvor, který žije na netu. 🤯 Osvětový video­kurz o lidech a digi­tálních techno­logiích vhodný pro žáky od 13 let. 😏

Videozóna

Objevuj s námi! 😋 Jsi chytřejší než vysavač? A proč je umělá inteligence nebezpečná pro lidstvo?! 😳 Čeká na tebe Lukefry a jeho parta netvorů. Otevřít videozónu.

Eduzóna

Nabízíme modelové lekce zaměřené na osvětu. Sezna­mují žáky s etickými aspekty digitálních techno­logií a učí je efektivně řídit svoje on‑line životní pro­středí. 📴

9 lekcí, 9 témat. Pojďme žáky naučit chápat svět, do které­ho vyrůsta­jí, ve kterém budou žít i praco­vat. 😏 Cílovou skupinou jsou žáci 8. a 9. třídy ZŠ. Kompletní soubor materiálů ke stažení naleznete v této složce. Podívejte se také na poselství ambasadorů.

Modelové lekce vznikly jako součást osvětového videokurzu Jsem netvor, tvor, který žije na netu. Videokurz si mohou žáci projít sami mimo školu, ale připravili jsme i rozšíření v podobě modelových lekcí a podpůrných materiálů. Témata videí a lekcí si ve velkém průzkumu (n = 3300) vybrali přímo žáci 8. a 9. tříd ZŠ. Rozebíráme třeba etické aspekty umělé inteligence, sociální rovinu digitalizace nebo bezpečnost aplikací.

Všechny lekce jsou designovány na základě modelu třífazového učení E-U-R (evokace, uvědomění, reflexe). Využíváme aktivizační výukové metody a metody kritického myšlení, které žákům pomáhají témata promýšlet do hloubky. Žáci zpravidla vyhledávají na internetu, pracují ve skupině, své závěry sdílí a obhajují. Lekce je možné realizovat v distanční výuce.

Ačkoliv se témata jeví jako informatická, velký prostor je v lekcích kladen na osobní, etické a sociální aspekty digitálních technologií. Žáci se o nich učí přemýšlet, prezentovat své názory a diskutovat je ve skupině. Díky tomu nachází modelové lekce uplatnění i ve výchově k občanství, etické výchově nebo výchově k myšlení v evropských a globálních souvislostech či osobnostní a sociální výchově. Zájem o informatická témata je výhodou, ale odborné informace se žáci dozví z videí.

Designový deník

Tento videokurz byl designován unikátním způsobem. 😉 Při vývoji asistovala od prvního momentu celá řada dětí. ❤️ Vše ukazujeme v designovém deníku.

Vzdělávací cíle

Žák se při průchodu video­kurzem seznamuje s digi­tálními techno­logiemi a jejich etickými i sociálními aspekty. Po průchodu video­kurzem:

 • Žák chápe digitali­zaci společnosti a uvědomuje si její etické a bezpečnostní otázky
 • Žák dokáže zhodnotit dopad on-line služeb a aplikací na jeho bezpečí, soukromí a digitální pohodu
 • Žák chápe právní aspekty využívání digitálních technologií a digitální tvorby
RVP ZV 2017

Žák si osvojuje například tyto očekávané výstupy RVP ZV 2017:

 • VO-9-4-08 dodržuje právní ustano­vení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušo­vání
 • VO-9-5-04 uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva
 • ČSP-9-7-03 pracuje uživa­telským způsobem s mobilními techno­logiemi – cestování, obchod, vzdělá­vání, zábava
 • EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty různých životních situací
RVP ZV 2021

Žák si osvojuje například tyto očekávané výstupy RVP ZV 2021:

 • I-9-3-01 vysvětlí účel informačních systémů, které používá, identi­fikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi; zvažuje možná rizika při navrhování i užívání informačních systémů
 • I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování digi­tálních techno­logií urču­jících trendy ve světě
 • I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minima­lizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše fungování a diskutuje omezení zabezpe­čovacích řešení
 • EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty různých životních situací