O příkladu

Simbioza Mobiln@ – mobilní učebnice na kolech – si klade za cíl zvýšit digitální dovednosti a kompetence starších osob, přičemž se zaměřuje zejména na ty, kteří žijí v odlehlých a venkovských oblastech, a aktivně jim pomáhá stát se „neobávanými“ uživateli služeb IKT, nástrojů, což následně zvyšuje jejich sociální začlenění a aktivní zapojení do společnosti. Díky uplatňování modelu mezigenerační spolupráce prostřednictvím dobrovolnictví, který používá Simbioza, projekt rovněž posiluje digitální dovednosti mezi mladými lidmi a dalšími sociálními skupinami. 

Seznamte se s iniciativou

Slovinsko má jednu z nejrychleji stárnoucích populací nejen v Evropě, ale i na světě. Ačkoli má Slovinsko poměrně dobře rozvinutou digitální infrastrukturu (na úrovni digitálních průkopníků), pouze 55 % obyvatel Slovinska ve věku od 16 do 74 let má alespoň základní digitální dovednosti, což je pod evropským průměrem (index DESI), a starší osoby jsou jednou z nejzranitelnějších skupin, pro něž je obzvláště obtížné vypořádat se s digitální transformací společnosti.

Simbioza Mobiln@ je nejen odpovědí na překlenutí propasti mezi staršími lidmi a digitalizací, ale v první řadě také pomáhá starším lidem využívat technologie IKT. Posílení postavení v digitální oblasti jim umožňuje mít vyšší kvalitu života, být nezávislejší, informovanější a především více sociálně zapojit do společnosti. Cílem je poskytnout starším lidem empirické, vzdělávací, neformální a interaktivní zkušenosti do nových (budoucích) technologií s cílem pomoci jim překonat jejich strach z používání technologií, které již mají k dispozici. Simbioza Mobiln@ rovněž zavádí nové flexibilní formy učení v inovativním vzdělávacím prostředí, které podporuje rozvoj digitálních dovedností starších osob. Kromě bezplatných workshopů v oblasti IKT, individuálního poradenství a pomoci (na místě) jsou jim k dispozici další podpůrné služby prostřednictvím aplikace „Magda Simbioza“.

Organizace účastnící se projektu jsou sjednoceny v rámci společenství Simbioza, které zahrnuje 205 různých organizací ze všech statistických regionů Slovinska (základní a střední školy, domovy pro seniory, další nevládní organizace), jakož i mnoho dalších slovinských organizací, které nejsou součástí společenství Simbioza.

Proč je Simbioza Mobiln@ příkladem inspirativní praxe?

Simbioza Mobiln@ je první svého druhu ve Slovinsku a v širším regionu s nejnovějšími iniciativami v oblasti digitálního vzdělávání a umožňuje předávání znalostí o využívání nástrojů a služeb IKT starším osobám, zejména těm, kteří nemají přístup k poskytovatelům znalostí nebo neformálním vzdělávacím institucím v oblasti IKT. Simbioza Mobiln @ prostřednictvím třídy na kolech, která přesahuje tradičníčtyřčlennou třídu, oslovuje zejména starší osoby žijící v odlehlých oblastech, čímž přispívá k překlenutí rozdílů ve vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií mezi městskými a venkovskými oblastmi a propasti mezi starším obyvatelstvem Slovinska a nezastavitelný pokrok technologií obecně tím, že umožňuje kontakt s moderními technologiemi a zvyšuje povědomí o přínosech využívání nástrojů a služeb IKT. Kromě pořádání různých workshopů v oblasti IKT (na místě) zaměstnanci společnosti Simbioza a místními dobrovolníky z komunity Simbioza je vozidlo vybaveno také interaktivními technologiemi v oblasti zábavy, komunikace, zdraví, každodenního života atd. Aplikace společnosti Simbioza

Magda je první mobilní aplikací pro starší osoby ve Slovinsku, která mimo jiné zahrnuje třídu Magdy, kde mají k dispozici různé vzdělávací materiály pro nezávislé samostudium a osvojování nových digitálních dovedností, a to i bezplatně. Výukové materiály jsou výsledkem mnohaleté práce odborníků Simbiozy v oblasti digitální gramotnosti starších osob a jsou rovněž vybaveny ilustrativními videopříručkami, kvízy atd. Zdokonalili mobilní aplikaci Magda o 30 výukových obsahů (videopříručky) a 30 kvízů a aplikace má v současné době 5200 aktivních uživatelů.

Ačkoli společnost Simbioza Mobiln@ byla spuštěna během bouřlivého období epidemie COVID-19, uspořádala 143 workshopů v průběhu 754 hodin výuky pro 2506 starších účastníků. Kromě toho provedly 125 osobních aktivit pro starší osoby během 750 hodin vzdělávání pro 6,412 starších osob v celém Slovinsku. Do provádění projektových činností bylo zapojeno 325 dobrovolníků ze všech 12 statistických regionů ve Slovinsku.

Projekt je ilustrativním příkladem velkého významu nevládních organizací, pokud jde o rychlou a úspěšnou reakci, a to i za neočekávaných okolností (COVID-19), na dvě klíčové výzvy moderního světa – společnost s dlouhou životností a digitální transformace. V této souvislosti projekt staví mezi nejohroženější skupiny, starší osoby. Díky inovativnímu přístupu, který jim umožňuje přístup k nosičům digitálních znalostí, jim dává příležitost stát se bezohlednými uživateli IKT.

Simbioza Mobiln@ v roce 2023

Ačkoli projekt oficiálně skončil 31. Prosinec 2022, Simbioza Mobiln@ nadále úspěšně funguje. V období od ledna 2023 do května 2023 uskutečnila po celém Slovinsku 35 návštěv, jichž se zúčastnilo více než 750 účastníků (starší dobrovolníci z místních komunit). Do konce roku 2023 se plánuje nejméně 100 dalších návštěv, do nichž se podle odhadů zapojí nejméně 2500 účastníků.

Kromě toho tuto iniciativu uznalo Ministerstvo pro digitální transformaci Republiky Slovinsko, které na základě výsledků mobilní jednotky zvažuje zavedení většího počtu mobilních jednotek s cílem poskytnout starším seniorům odbornou přípravu v oblasti digitálních kompetencí. Simbioza Mobiln@ jako příklad osvědčeného postupu může být jistě výchozím bodem a základem pro provádění v širším kontextu, tj. ve společnostech, které čelí stejným nebo podobným společenským výzvám.