O příkladu

Hlavní myšlenkou projektu s názvem TECHNOhrátky je přiblížení technických a odborných oborů zábavnou formou žákům.

Celodenní akce pro žáky ZŠ je pojatá jako “seznamka” s obory zaangažovaných škol. Během dopoledne si žáci vyzkouší úkoly z nejrůznějších oborů. Rotačním způsobem navštíví postupně šest speciálních pracovišť, kde v menších skupinkách vykonávají dílčí aktivity a na závěr vždy plní stanovený soutěžní úkol, bodovaný učiteli odborného výcviku. Velký ohlas v Pardubicích vzbudila mezi žáky například možnost práce s roboty.

Odpoledne dostanou prostor zaměstnavatelé a partneři středních škol, kteří prezentacemi přiblíží výrobní program firmy, požadavky na kvalifikaci zaměstnanců, nabídky benefitů pro studenty apod. (firemní stipendia, možnosti praxí atd.).

Vrcholem celého dne je pak závěrečná hra – speciální vědomostní kvíz prověřující znalosti, které si žáci ZŠ odnesli a zapamatovali. Kvíz tvoří dvě části – nejprve otázky podle vzoru televizní soutěže Riskuj! a poté odkrývání číselně zakódovaných obrázků – tzv. Kufr.

Obory představují pod dohledem učitelů žáci žákům, středoškoláci deváťákům. Tím se poměrně daří eliminovat ostych a žáci ZŠ se víc zapojují do činností a vyptávají se. No a nepochybně je lákavá i výhra velkých ovocných dortů pro nejúspěšnější družstvo závěrečné soutěže. Ukázky z jednotlivých akcí je možné sledovat online na webu, facebooku nebo youtube včetně fotek a videí.

Do TECHNOhrátek se dosud zapojilo 101 základních škol – 95 z Pardubického, 3 z Olomouckého, 1 z Královéhradeckého a 1 ze Středočeského kraje a 1 z polského města Miedzylesie. V rámci akce bylo prezentováno celkem 64 oborů.

Očekávaný efekt projektu
 1. Výrazná medializace technického vzdělávání v regionálních i celostátních sdělovacích prostředcích.
 2. Zviditelnění tématu nutnosti podpory technického vzdělávání a řemesel směrem k veřejnosti.
 3. Významné zvýšení informovanosti základních škol, výchovných poradců i rodičů o možnostech dalšího vzdělávání žáků. 
 4. Akceptovatelná a srozumitelná forma pro mladou generaci, jak se zamyslet nad svou další budoucností.
 5. Propojení s potřebami trhu práce v regionu.
TECHNOhrátky v roce 2023

Projekt pokračuje i v roce 2023. Aktuality i aktivity z dění můžete nalézt na webových stránkách projektu. Níže uvádíme i širší cíle projektu.

Cíle projektu TECHNOhrátky
 1. Popularizace technických a odborných oborů vyučovaných středními odbornými školami Pardubického kraje, zvýšení zájmu o jejich volbu a studium osvětovou i zábavnou formou.
 2. Detailní představení patnácti vybraných středních odborných škol v Pardubickém kraji, které nabízejí technické a odborné obory – především z oblasti strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví, zemědělství, gastronomie a služeb.
 3. Podpora stipendijního programu Pardubického kraje.
 4. Obecné zvýšení informovanosti o technických profesích i možnostech jejich studia pro žáky základních škol a jejich rodiče.
 5. Podpora potřeb regionálního trhu práce a rozvoje zaměstnanosti v Pardubickém kraji.
 6. Zapojení regionálních firem – významných zaměstnavatelů – do aktivit souvisejících s kampaní.
 7. Zvýšení informovanosti i odborné způsobilosti kariérních a výchovných poradců bezprostředně ovlivňujících u žáků základních škol volbu budoucího povolání.
 8. Propagace technických a odborných oborů i řemeslných profesí prostřednictvím spolupráce s dalšími významnými institucemi v Pardubickém kraji – místní samosprávou, Hospodářskou komorou, Úřady práce, Svazem průmyslu a dopravy ČR, profesními sdruženími (cechy) atd.
 9. Organizací kulatých diskusních stolů se všemi relevantními cílovými skupinami přinášet náměty, aktivity a další řešení vedoucí ke zvyšování zájmu žáků základních škol o technické a odborné vzdělávání v regionu.
 10. Prosazení a zviditelnění tématu technického vzdělávání v rámci regionálních médií a jejich prostřednictvím ovlivňovat veřejnost i rodiče žáků základních škol.
 11. Prezentace odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje a Centra celoživotního vzdělávání Pardubického kraje jako aktivních iniciátorů programů podporujících výuku technických a odborných oborů v souladu s požadavky vycházejícími z aktuálních potřeb trhu práce v regionu.